Gudstjänsten: Ordinarium och proprium

Gudstjänsten består av delar som alltid är de samma och sådana som varierar med kyrkoårets olika tider, ja, t.o.m. från söndag till söndag. De förstnämnda kallas ordinarium och de senare proprium.
Den romerska mässans ordinarium - som vi i den lutherska kyrkan också har övertagit - består av fem delar: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei. Dessa är märkta med gult i innehållsförteckningen och kommenteras separat i egna inlägg. Ibland räknar man med Benedictus som en separat del, men oftast ingår det i Sanctus. Detta ordinarium är alltså mässans stomme. Det syns också i många tonsatta mässor, som består just av dessa fem satser.
Propriet, å sin sida, är texter, böner, psalmer och annat som byter från gudstjänst till gudstjänst. Evangelieboken består till stor del av propriedelar.

Inga kommentarer: