Regnbågsmässor i Joensuu

Staden Joensuu (vars namn på svenska vore "Åminne") är inte känd för att vara någon toleransens högborg. För något år sedan var denna karelska stad den plats i Finland där de flesta rasistiska brotten per capita begicks.
Nu visar åtminstone Joensuu kyrkliga samfällighet andra takter. Det handlar inte om ras denna gång, utan om sexuell läggning. I Joensuu har man nämligen ordnat regnbågsmässor, och en förfrågan om saken kom till det gemensamma kyrkorådet (gkr) i samfälligheten. Gkr frågade prästerna i Joensuu om deras åsikt, och då de flesta av dem ansåg att det är helt OK, konstaterade gkr att regnbågsmässor får ordnas också i fortsättningen. Gkr uttryckte dock det som borde vara självklart (men tyvärr inte alltid verkar vara det), nämligen att de allmänna gudstjänsterna är öppna tillfällen dit alla är välkomna oberoende av ålder, kön, socialgrupp, nationalitet eller sexuell läggning.
Tidningen Karjalainen rapporterar om detta. Artikeln Homojen ja lesbojen messut voivat jatkua Joensuussa har på nätet gett upphov till en hel del debatt, liksom också uppföljaren Papit pysyvät kannanoton takana. Åsikterna är delade. En del säger att detta är droppen, nu skriver de ut sig ur kyrkan, medan andra nu överväger att skriva in sig igen. Och samma trötta argument kommer fram igen, bl.a. påståendet att Sodom och Gomorra skulle ha förstörts p.g.a. homosexualitet. Vilket som bekant inte har stöd i Skriften.

Konservativa och reaktionärer

I inlägget om liberalteologi och fundamentalism tog jag upp också liberalismen och konservatismen. Det kan hända att jag missade en poäng där.
Det är ju nämligen så, att en som är konservativ per definition strävar efter att bevara ("konservera") det som nu är. De konservativa motsätter sig alltför mycken och alltför snabb förändring och skyndar hellre långsamt. Det kan jag respektera (även om det blir frustrerande ibland), för då undviker man i görligaste mån att göra skada, även om nyttan med eventuella reformer uppskjuts eller uteblir. Festina lente.
Men så finns de sådana (som också emellanåt går under beteckningen "konservativa") som vill återgå till sådant som har varit tidigare. De inte bara motsätter sig reformen, aktionen, utan de vill också ta tillbaka redan gjorda reformer, och strävar därför efter en re-aktion. Den korrekta termen för dessa personer är inte "konservativa" utan "reaktionärer".
Ett exempel på sådana är de motståndare till kvinnliga präster, som vill återgå till att endast ha manliga präster i vår kyrka. Dessa är typiska kyrkliga reaktionärer.
Att "reaktionär" (med synonymen "bakåtsträvare") ibland ses som ett skällsord eller en förolämpning är ovidkommande. "Den visa kan inte bli förolämpad, för sanningen kan inte såra, och lögner är inget att bry sig om," har någon sagt.
Fast jag medger att det kan vara svårt att leva efter. Kanske jag är ovis? Eller mänsklig? Reaktionär är jag åtminstone inte ...

Gandhi on hunger

There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread.
- Mahatma Gandhi
as quoted on the Hunger Site

Frågespalten XXVI: Brutalitet i Gamla testamentet

Linus undrade:
Har läst igenom GT och på några ställen märkt att Gud dödar människor och vållar olyckor. Finns det någon förklaring till detta? Det här kan väl inte riktigt räknas som tukt...
Här är några ställen:
2 Krön 21:15,18-19
Amos 3:6
Det finns många andra ställen där det talas om att Herren själv dödar eller att hans ängel gör det...
I grunden kan vi konstatera att det israelitiska samhället under biblisk tid var betydligt brutalare än vårt (och ändå är vårt alldeles tillräckligt våldsamt). De metoder som användes för konfliktlösning eller bestraffning kan helt enkelt inte accepteras i ett civiliserat nutidssamhälle. Men samhället då var varken civiliserat (i vår bemärkelse) eller nutida, så praxis var en annan.
Därför är det straff som kung Joram får för sin ogudaktighet (2Krön 21) visserligen brutalt i våra ögon, men för en dåtida läsare var det knappast anmärkningsvärt i sig. Poängen är att hans synd inte förblev ostraffad - att han idag hade blivit avsatt i st.f. att hans inälvor skulle falla ut är irrelevant. Tukt är alltså just det som det är frågan om - fastän hårdhänt sådan.
Vad gäller versen ur Amos - Om en olycka händer i staden, är det inte Herrens verk? - visar den på en utveckling i folkets (och vår) förståelse av Gud. I det tidigaste monoteistiska skedet tänker man sig Gud som alltings upphovsman i gott och i ont (jfr t.ex. Jes 45:7f), men småningom började man inse att det också finns andra krafter med i spelet, t.ex. djävulen och människan. Gud är den högsta makten, men han är inte skuld till allt som sker. Det här har jag tangerat 9.9.06 när jag skrev om teodicé-problemet.
På många ställen där Herren eller hans ängel dödar sker det när han "blandar sig i" de krig som hans folk för. Ett exempel är det som den assyriska armén under kung Sanherib råkar ut för; berättelsen finns i 2Kung 18-19, ingripandet i 19:35. Ur israeliternas synvinkel handlar det alltså om Guds beskydd, även om formerna (185.000 döda!) återigen är något magstarka för en nutida läsare.
Man kan se en tydlig utvecklingslinje från de tidigaste delarna av GT tills Jesus kommer med i bilden. I början handlar det om att "Bete er, ungar, annars hugger jag huvudet av er!", medan tonen mildras efterhand. Först införs ställföreträdande djuroffer, så betonas vikten av barmhärtighet och sist kommer Jesus och destillerar fram det Dubbla kärleksbudet ur det som varit tidigare. GT är en viktig del av Bibeln, eftersom det tecknar upp en bakgrund till evangeliet. Utan den bakgrunden skulle vi ha mycket svårt att förstå Jesu handlande. Till bakgrunden hör, förutom all poesi och levnadsvisdom, också de brutala och våldsamma delarna. De visar oss ofta hurudana vi är, utan att sockra över de negativa sidorna och bara visa oss hurudana vi ville eller borde vara.

Bible Knowledge 28

These statements about the Bible were written by children
and have not been retouched or corrected
(i.e., bad spelling has been left in).
St. Paul cavorted* to Christianity. He preached holy acrimony**, which is another name for marriage.
* converted
** matrimony

Jesus and the forms of divorce

A week ago, I blogged about a GLBT Study Bible I've come across. As I said even then, it contains interesting new ideas about certain concepts we've become accustomed to take for granted. At the time, I mentioned the mistake of taking the word arsenokoites to mean homosexual.
Another (though minor) example is the profession of Joseph, Mary's husband. Traditionally, the Greek word tekton has been rendered as "carpenter" in Matt 13:55 and Mark 6:3, but according to Dr Ann Nyland, it actually means "skilled craftsperson" - including carpenters, to be sure, but also metal workers, sculptors, people working in horn etc.
An interesting bit of information is divulged in the notes to Gospel passages where Jesus discusses divorce (Matt 5:31-32, 19:1-12; Mark 10:1-12; Luke 16:18). I quote from the note in Luke, p. 126:
In Matthew 19:3, the Pharisees asked Jesus, "Is it legal for a person to divorce his wife on the grounds of 'Any Matter'?" The Rabbis were asking Jesus about his interpretation of Deuteronomy 24:1. The "Any Matter" is a technical term from Jewish divorce law, a form of divorce introduced by the Rabbi Hillel. The other type of divorce, on the ground of "General Sexual Immorality", was available to both men and women, both of whom were able to divorce their partner on the specific grounds based on Exodus 21:10-11. This traditional divorce was becoming rarer by the start of the first century, being replaced by the "Any Matter" divorce, which was for men only, and popular as no grounds had to be shown and there was no court case. For an "Any Matter" divorce, the man simply had to write out a certificate of divorce and give it to his wife. My Jesus' time, the "Any Matter" was the more popular form of divorce, but the rabbis were still arguing about the legalities of it. The disciples of Shammai were particularly opposed to it. [...]
Jesus replied that a divorce on the grounds of "Any Matter" was not legal, that "whoever divorces his wife, unless it's on the grounds of 'General Sexual Immorality', and marries someone else, commits adultery". Jesus is simply saying that if someone divorces by a form other than the grounds of "General Sexual Immorality" form of divorce, they are not properly divorced and thus not free to remarry, and so are committing adultery if they do. He is continuing his statement that he disagrees with the "Any Matter" form of divorce.
It is most important to note the significance of the above. The way the passage has traditionally been translated implies that Jesus was asked the question, "Is it ever legal to divorce?" and he answered, "No, except on the grounds of sexual immorality." This is not the case. Jesus was asked if it was legal to divorce on the grounds of "Any Matter" and he answered, "No, only on the grounds of 'General Sexual Immorality'". In other words, he was disagreeing with the form of "Any Matter" form of divorce. He certainly wasn't saying that at that time, or in the time to come, people were never to divorce except for sexual immorality.
If this is accurate, it would for sure mean a world of difference to many people. Divorcés who despite tremendous effort weren't able to save their marriage, and on whom those more fortunate are looking down their noses, could now raise their heads and show this as an example of how Jesus' tolerance, acceptance and love far outshines that of his most ardent followers. Which (sadly) isn't news.

Protection

Plans to protect air and water, wilderness and wildlife are in fact plans to protect man.
- Stewart Udall
as quoted on the Rainforest Site

Valrumba: Borgå 1

Min församling, Borgå svenska domkyrkoförsamling, skall välja sig en ny domprost. Jag skrev om saken på Nya Prästbloggen häromdagen, och har nämnt om det också på denna blogg.
Arbetet som domprost är mycket - mycket! - mångsidigt.
I grunden gäller det att vara kyrkoherde för församlingen, vilket redan det ger mycket jobb. En församling med drygt 14.000 medlemmar och ett fyrtiotal anställda kräver både administrativt ledarskap och förmanskap för att fungera ordentligt. Kyrkoherden är dessutom inte vilken direktör som helst, utan förväntas också vara en andlig ledare, vilket kan innebära ett aktivt engagemang i både gudstjänster och förrättningar.
Kyrkoherden i domkyrkoförsamlingen fungerar också som domprost vid domkapitlet. Han (i Finland har det ännu inte varit någon "hon", och det blir det inte heller denna gång) är viceordförande för domkapitlet och stiftets andreman - "vicebiskop" i många hänseenden. Detta kan naturligtvis inte heller skötas med vänster hand.
Av hävd har domprosten dessutom varit kontraktsprost i domprosteriet, vilket innebär att han har ansvar för samarbetet mellan de svenska församlingarna i Östra Nyland. Denna uppgift för med sig vissa lagstadgade funktioner, som organiserandet av vissa val, men kan förstås utvidgas nästan hur långt som helst, beroende på kontraktsprostens person, kapacitet och resurser. I den tidigare kyrkolagen var det stadgat att domprosten automatiskt också var kontraktsprost, men också sedan den nya kyrkolagen för ett decennium sedan slopade denna automatik, fortsatte den förre domprosten, Lars Schmidt, som kontraktsprost.
Det står helt klart att ingen kan göra allt detta. Om någon försöker, blir alla delar lidande och domprosten utbränd. Det vore därför viktigt att domprosten prioriterar. Det finns sådana uppgifter som andra sköter, och dem kan (och bör!) domprosten lämna bort. Andra uppgifter är det bara domprosten som kan handha, och dem bör han därför satsa på.
Som illustration kan jag nämna att om domprosten försöker sköta exempelvis förrättningar eller skriftskolor, kommer han inte att hinna med personalvården. Som förman bör han ta hand om dem som sköter förrättningar - alltså närmast dop, vigslar, jordfästningar - och skriftskolor och skapa förutsättningar för att de skall orka med sitt arbete. Det kan han inte göra om han själv försöker för mycket.
En av kandidaterna till domprosttjänsten menade att han skulle satsa på förrättningar för att komma borgåborna närmare. Det låter förstås bra, och fungerar nog i en liten församling, men hos oss är tanken en närmast katastrofal chimär.
På samma sätt är idén att domprosten bör vara kontraktsprost också dödfödd. En sådan koncentration av uppgifter skadar både församlingen, prosteriet och domprosten själv, förutom att den går emot alla tankar om decentralisering (vilket kanske är meningen?).
Ett par nyheter på församlingens hemsida berättar om ett par valtillfällen inkommande vecka och om tidtabellen för själva valet. Vi får återkomma.

Gudomlig talkshow

Jesus segrar över ondskans makter

Texterna för Tredje söndagen i fastan (Oculi) enligt andra årgången
Första läsningen: Jer 26:12-16
[…] Jeremia [sade] till stormännen och till folket: "Det är Herren som har sänt mig att profetera mot detta tempel och mot denna stad och säga allt det ni nu har hört. Ändra ert liv och era gärningar och lyssna till Herren, er Gud. Då skall Herren ångra sig och inte göra det onda han hotat er med. Själv är jag nu i händerna på er. Gör med mig vad ni finner rätt och riktigt. Men det skall ni veta: dödar ni mig, utgjuter ni oskyldigt blod och drar skuld över er själva och över denna stad och dess invånare. Ty Herren själv har sänt mig till er för att förkunna allt detta."
Då sade stormännen och hela folket till prästerna och profeterna: "Denne man förtjänar inte dödsstraff, ty i Herrens, vår Guds, namn har han talat till oss."
Andra läsningen: Upp 3:14-19
[…] skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia:
Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm! Men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik, och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om!
Evangelium: Joh 12:37-43
Trots att [Jesus] hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud.

Our responsibility to preserve

It is our collective and individual responsibility [...] to preserve and tend to the environment in which we all live.
- Dalai Lama
as quoted on the Rainforest Site

Kyrkliga glödlampor 2

Hur många kalvinister behövs för att byta en glödlampa?
– Inga; det var förutbestämt att glödlampan skulle gå sönder och det går inte att göra något åt det.
Tack till Karin!

Samkönade äktenskap och polygami

Den rikssvenska kollegan Karin Långström Vinge, aktiv också på Predikantbloggen, skriver ett inlägg på sin egen blogg, i vilket hon tar upp argumentationen om att samkönade äktenskap leder till att också polygami måste godkännas. Hon skriver bl.a.:
Men jag hoppas att den här slippery slope-argumentationen snart ska vara till ända. Det finns fem kriterier för äktenskap: kön, ålder, släktskap, antal och art. Bara för att ett av dem ändras innebär det inte automatiskt att de andra ändras. Det är en skräckpropaganda som vill leda tankarna till både det ena och det andra. Låt oss jämföra med upphävandet av apartheidsystemet: att människor av olika ras fick gifta sig innebar inte att de också fick gifta sig med djur eller flera.
Diskutera det som diskuteras. Är det svårt att hitta på nya argument är det förstås lätt att låta frågan glida över till annat. Men särskilt ärligt är det sannerligen inte.
Väl rutet. Tack!

What God holds together

It is a blessed thing to know that no power on earth, no temptation, no human frailty can dissolve what God holds together.
- Dietrich Bonhoeffer
as quoted on God's Politics

GLBT Study Bible

Ann Nyland: Study New Testament For Lesbians, Gays, Bi, and Transgender. With extensive notes on Greek word meaning and context. Smith and Stirling, Uralla, N.S.W. 2007. 422 p.
Dr. Ann Nyland, a Greek lexicographer, not a theologian, has translated the New Testament into English. Her translation, called The Source New Testament, or TSNT, was published in 2004. Now, she has worked it into a "Study New Testament", with extensive notes and commentary. One point that she works into the notes is that homosexuality is, in fact, not forbidden in the Bible.
Nyland is critical to other translations for not taking into account recent (i.e. less than 150 years ago) discoveries of Greek text materials (including papyri and inscriptions) that shed new light on Greek vocabulary. NT scholars are well aware of this, but it seems not to have seeped through to Bible translators, who largely base their work on earlier, and by the nature of things faulty, translations.
It is, for instance, a mistake to assume that the etymology of a word is its actual meaning. An example would be the word arsenokoites. Nyland writes (p. 11), that the word
has been assumed to mean "homosexual". However, the word does not mean "homosexual", and its range of meaning includes one who anally penetrates another (male or female), a rapist, a murderer, or an extorsionist. When used in the meaning "anal penetrator", it does not apply exclusively to males as the receptors, as it was also used for women receptors. The word does not appear in any Greek literary source until the poets of the Imperial period. This late occurrence is most significant as the Greeks wrote at length on male-male sexual relationships.
Not surprisingly, the book has created an uproar among right wing Christians, especially in the USA. An article in the Sydney Morning Herald (26.11.07) says that a US distributor, God's Word to Women, has banned the Australian publication, and withdrawn another Bible translation published by the same publishing house for promoting a lifestyle in contradiction of the scriptures. Two American academics have asked that their endorsements be removed from other works by Nyland, because of her authorship of the gay study bible.
The article quotes the manager of Smith and Stirling Publishing, Portia Blakely:
"Since we made the Gay and Lesbian Study Bible available to the public, leading evangelists who previously recommended our books have withdrawn their endorsements from all our books and Bibles on the grounds that we have produced a work that even discusses homosexuality.
"The Christian right's unfounded treatment of gay and lesbian people is inexcusable bigotry which they blame on the God whom they worship."
There is also an the article in Wikipedia on the controversy.

Barn skriver till Gud 23

Käre Gud. Min farsa är väldigt smart. Han kanske kan hjälpa dig. (Kalle, 8 år)

Ripple On Love

Jesus reassures us that every effort to love ourselves and others more faithfully, however imperfectly we are able to do this, is a response to God’s call to love as he loved. It is a response to the two greatest commandments as they stand in relationship to one another.
- Paula Ripple
as quoted on God's Politics

Bön och tro

Texterna för Andra söndagen i fastan (Reminiscere) enligt andra årgången
Första läsningen: 2 Kung 20:1-7
Vid denna tid blev Hiskia allvarligt sjuk, och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade: "Så säger Herren: Se om ditt hus. Du ligger för döden, du kommer inte att överleva." Då vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad: "Herre, tänk på att jag troget och av hela mitt hjärta har hållit mig till dig. Jag har gjort det som är gott i dina ögon." Och han grät häftigt.
Innan Jesaja hade hunnit lämna den mellersta borggården kom Herrens ord till honom: "Gå tillbaka och säg till Hiskia, fursten över mitt folk: Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön och sett dina tårar. Jag skall göra dig frisk igen - i övermorgon får du gå upp till Herrens hus. Jag lägger ytterligare femton år till ditt liv, och jag skall rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand, ja, jag skall värna denna stad för min och för min tjänare Davids skull." Sedan lät Jesaja hämta en kaka fikon; den lade man på det onda stället, och Hiskia blev frisk.
Andra läsningen: 1 Kor 10:12-13
[...] den som tror sig stå stadigt [skall] se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.
Evangelium: Mark 9:17-29
"Mästare", [sade] en i mängden, "jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte." Han sade: "Detta släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom!" De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: "Hur länge har det varit så här med honom?" Fadern svarade: "Sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss, om du kan." Jesus sade: "Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror." Då ropade pojkens far: "Jag tror. Hjälp min otro!" När Jesus såg att folk strömmade till sade han strängt till den orena anden: "Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka." Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut den?" Han svarade: "Den sorten kan bara drivas ut med bön."

Bible Knowledge 27

These statements about the Bible were written by children
and have not been retouched or corrected
(i.e., bad spelling has been left in).
One of the opossums* was St. Matthew who was also a taximan**.
* apostles
** tax collector

Valrumba: Kyrkomötet 3

Trots vissa problem blev valresultatet färdigt också i Borgå stift. Detta resultat är fortfarande preliminärt; det fastställda resultatet kommer på måndag.
I kyrkomötet präglas valresultatet av stor förnyelse. Tre av fyra lekmän och en av de båda prästerna är nya - sammanlagt två tredjedelar, alltså. Dessutom utmärker sig Borgå (positivt denna gång) genom att vara det enda stiftet förutom S:t Michel som har lika många representanter av båda könen. Som helhet betraktat är den sidan bedrövlig - 66 män och bara 30 kvinnor valdes. Helsingfors stift, som annars ger ett rätt progressivt intryck, kommer med bottennoteringen 10 män, 2 kvinnor. Men också andra stift har siffror som 8-1, 8-2, 9-3 o.s.v.
Dessutom är det ingen speciellt ungdomlig samling som har valt. Endast en av nästan hundra valda ledamöter är under 30 år - och av de självskrivna medlemmarna (t.ex. biskoparna) är alla på äldre sidan. Om detta innebär att också åsikterna är föråldrade, återstår att se; det är förstås på inget sätt självklart.
Glädjande upplever jag det vara att Helene Liljeström blev invald; hon är rätt person att stå emot den reaktionäre Henrik Perret, det visade hon redan i biskopsvalet häromsistens.
I stiftsfullmäktige är också många nya. Könsfördelningen försämrades till 8 kvinnor, 13 män från förra gångens 9-12, men det är förstås inget radikalt, om än beklagligt. Personligen är jag nöjd över att rygghuggaren föll ur. Så skedde just det som jag misstänkte med den österbottniska listan: den stockkonservative Max-Olav Lassila tog mandatet. Gissningsvis skedde detta genom att liberalare krafter inte koncentrerade sina röster, men de konservativa gjorde det. Det betyder - om så är - att regionala listor är just så stor dumhet som jag trodde.
Den åländska prästlistan blev förresten utan representant. Däremot är Liljeström med också i stiftsfullmäktige också nästa valperiod. Väl så.
Men vad var det för en församling som inte hade ordnat något val?!?

Veckans anekdot: Skrattet helar och smärtar

När jag låg på kirurgiska avdelningen på Mejlans sjukhus, såsom jag har berättat, hade jag naturligtvis flera rumskamrater, som skulle bli eller hade blivit opererade för det ena eller det andra. En av dem var en äldre man, som liksom jag hade blivit opererad i magen, men för något annat än jag; vad vet jag inte, och det är inte heller relevant.
Han var finskspråkig, men behärskade svenska. När jag hade läst dagens nummer av Hufvudstadsbladet, som mamma hämtade åt mig, gav jag tidningen åt honom. Likaså lånade jag emellanåt böcker åt honom. Särskilt en minns jag med glädje. Det var Välsignat roligt, igen!, en kyrklig vitsbok utgiven av Fontana media. Den hade nyss utkommit då, 2003, och eftersom också jag förekommer i den var det ju roligt (!) att låna den åt den gamle.
Helt problemfritt var detta dock inte, av två orsaker: För det första hade han vissa svårigheter att förstå vissa dialektala uttryck som förekommer i vissa anekdoter, och för det andra var han ju nyopererad, så skrattet förorsakade honom rätt mycket smärta. Men han kunde ändå inte låta boken vara...

Jag gav honom mitt exemplar av boken som present. När jag sedan skulle köpa mig ett nytt exemplar, var upplagan slutsåld! Till min glädje har nu ett nytryck utkommit, så jag har äntligen lyckats fylla på min bokhylla.

Valrumba: Kyrkomötet del 2

Och så utmärker sig Borgå stift igen...
Valen av ledamöter till kyrkomötet och stiftsfullmäktige hölls i måndags, som jag har skrivit. Alla andra stift har haft sina valresultat klara redan i onsdags. I Borgå beslöt valnämnden på torsdag att uppskjuta sitt arbete till fredag eller eventuellt måndag, eftersom alla röstsedlar inte ännu har kommit till domkapitlet och därmed inte kan räknas.
Detta är inte valnämndens fel. Det är något lurt i systemet. Att skylla på geografiska omständigheter håller inte, eftersom det enorma Uleåborgs stift uppe i norr nog klarade av att få valresultatet färdigt till onsdag. Eller är det Posten igen? - f'låt, Itella heter de ju numera...
Kyrklig tidningstjänst rapporterar. Präst- och bloggkollegan Henry Byskata kommenterar också saken.

Gits i bastun

I simhallens bastu hinner man fundera en del, särskilt om man råkar vara ensam där. Annars pratar jag med gubbarna, förstås.
Ofta kommer jag att tänka på ett kåseri av Gits Olsson. Han var en legendarisk svensk kåsör för en generation sedan, och hans kåserier har samlats i böcker, som man ofta stöter på i olika bokhyllor. De är värda att läsa - särskilt morfar (som är från Göteborg) passar min humor.
Men även den bäste tar fel ibland. I det kåseri som jag minns i bastun, sitter Gits och en del andra gubbar just i en bastu, då en av dem plötsligt skriker till och rusar ut. När han kommer tillbaka, får de andra förklaringen att hans bilnyckel är fasttejpad på bröstet, eftersom han annars alltid tappar den. Orsaken till att han rusade ut var att bilnyckeln blev het och brände honom där i bastun. Så fortsätter kåseriet med roande anekdoter om olika tillfällen då mannen hade tappat sin nyckel.
Det är ju ändå så, att en bilnyckel som är fasttejpad vid bröstet inte bränner en i bastun. Jag har aldrig haft en fasttejpad nyckel i bastun, men däremot nog det guldkors som jag alltid bär om halsen. Därför kan jag av egen erfarenhet säga hur ett metallföremål beter sig i hetta; det får naturligtvis samma temperatur som omgivningen. Spikar i väggarna eller andra metallföremål blir lika heta som bastun i övrigt, men för ett smycke eller en nyckel är det kroppen som är den närmaste omgivningen. Därför bibehåller det kroppens temperatur, och man bränner sig inte. Undantaget är förstås om jag sitter framåtlutad i badångorna och mitt krucifix hänger fritt - då antar det luftens temperatur, och jag kan bränna mig på det om jag inte är försiktig. Men en fasttejpad nyckel beter sig inte så.
Gits hade antagligen aldrig haft något halsband; det var ju inte vanligt för män av hans generation.

Turn my soul into a garden

Teach me, Lord, to sing of your mercies. Turn my soul into a garden, where the flowers dance in the gentle breeze, praising you with their beauty. Let my soul be filled with beautiful virtues; let me be inspired by your Holy Spirit; let me praise you always.
- Teresa of Avila
as quoted on God's Politics

Ulcerös kolit 5

Jag nämnde att jag för några år sedan var allvarligt sjuk. Det födde ett par reaktioner av medkänsla. Tack för det! För att sprida lite information om min sjukdom, skriver jag nu en inläggsserie; jag har tidigare publicerat del ett, del två, del tre och del fyra. Den som tycker att det är obehagligt med sjukdomsbeskrivningar skall sluta läsa nu.
Efter att jag hade blivit av med tjock-, änd- och blindtarmen i maj 2003, gick jag med s.k. stomi-påse till januari 2004. Tanken var att "J-påsen", som slutet av tunntarmen hade formats till (se del fyra), skulle få en chans att helna och hämta sig. Ur den synvinkeln fungerade det bra. Stomipåsen var dock i sig en prövning - men en som var mycket mildare än koliten, det måste jag säga!
En länk av tunntarmen fördes ut genom huden och kopplades till en påse på magen. Där samlades tarminnehållet, och i stället för att sätta mig på WC, skulle jag alltså tömma påsen. Området runt öppningen var rakat och en platta limmades fast där. Vid denna platta fästes så påsen. Plattan måste bytas med jämna mellanrum och huden hållas ren, insmord och hårlös - å ena sidan för undvikande av irritation, å den andra för att plattan skulle fästa bättre.
Själva tömningen av påsen var rätt problemfri - det gick att öppna den i nedre ändan, hälla ut innehållet i WC-skålen, skölja ur påsen och stänga den igen - men annat var besvärligare. Exempelvis tenderade påsen att lossa, antingen så att påsen lossade från plattan eller så att plattan lossade från huden. Som en ytterligare säkerhet fanns det ett slags bälte som höll påsen ungefär på plats, men läckage var naturligtvis ändå obehagliga.
Påsen hölls förstås under kläderna. När den var tom var det inget problem, men när den började fyllas kunde det bli lite trångt. Det var bra att jag hade tappat så mycket vikt, för om kläderna hade varit spända hade problemen varit större. Nu var en del av problemet snarare att få byxorna att hållas uppe ...
Och det där med att undvika hudirritation var inte heller så självklart. Särskilt i samband med läckage kunde svedan i huden bli rent av smärtsam. Tarminnehållet är nämligen betydligt surare nu efter operationen - de bortopererade delarna är ju inte utan funktion. Eftersom tunntarmen inte helt klarar av att sköta också de andra delarnas funktion förblir en större andel av magsyrorna kvar i tarminnehållet, vilket förstås retar huden.
Dessutom påverkar det dieten. Tjocktarmen är ansvarig för största delen av vätske- och saltutvinningen ur födan (har det förklarats för mig), så jag bör dricka mer och äta mer salt för att kroppen ska få det som den behöver trots en ineffektivare utvinning. Men det leder till att mer vätska och salt går rakt igenom, vilket förstås påverkar tarminnehållet, och därmed huden. Läkaren skrattade förresten för sig själv när hon uppmanade mig att äta mer salt, för det var första gången hon hade sagt det åt en patient - i allmänhet ska det ju vara tvärtom!
Det var skönt att bli av med stomipåsen. En sista del i inläggsserien behandlar detta.

A typical Texas baby boy

A man from Texas buys a round of drinks for everyone in the bar as he announces his wife has just produced "A typical Texas baby boy weighing twenty pounds." Congratulations shower all around, and many exclamations of 'wow!' are heard.
Two weeks later he returns to the bar. The bartender says, 'Say, you're the father of the typical Texas baby that weighed twenty pounds at birth, aren't you? How much does the baby weigh now?'
The proud father answers, 'Fifteen pounds.'
The bartender is puzzled. 'Why? What happened? He already weighed twenty pounds at birth.'
The Texas father takes a slow sip from his beer, wipes his lips on his shirt sleeve, leans over to the bartender and proudly announces, 'Had him circumcised.'
Many thanks to Tuija.

Dubbelmoral

Emellanåt anklagas "kyrkan" (vad man nu sedan i olika sammanhang menar med det ordet) för dubbelmoral. "Gör som jag lär, inte som jag gör," liksom. Ibland är det väl frågan om att anklagaren inte riktigt har förstått skillnaden mellan moral och moralism, mellan perfektion och strävan efter helighet. Därför blir besvikelsen stor när det visar sig att också kristna felar, att inte heller vi är perfekta.
En liten anekdot får illustrera detta: När jag jobbade i Helsingfors, skulle jag förrätta en julandakt för ett lågstadium i ett visst kapell. Samma klockslag uppenbarade sig både det finska och det svenska lågstadiet, för kapellet hade blivit dubbelbokat. Vi löste det så att jag höll en kort svensk andakt medan finnarna väntade ute (i 20 graders köld), och så fick de komma in så fort som möjligt. Det blev rätt bra ändå.
Kopplingen till det jag nyss har sagt är att en av lärarna uttryckte sin besvikelse över att sådant här inträffar också inom kyrkan! Dubbelbokningen var ett mänskligt misstag - jag undrar om hon trodde att vi alla är änglar ...
Ibland är ändå anklagelsen om dubbelmoral beklagligt korrekt. Avskyvärt korrekt, skulle jag vilja säga. Ett exempel som har synats i media på sista tiden är kontroversen inom den anglikanska kyrkogemenskapen rörande den öppet homosexuelle biskop Gene Robinson i USA. Hans kyrkas primas, Katharine Jefferts Schori, har som ett slags motattack konstaterat att Robinson varken är den ende homosexuelle biskopen (för att inte tala om prästen) eller den ende biskop som lever i samkönat partnerskap - han är bara den ende som gör det öppet. Hans stora synd är alltså att han vägrar ljuga, vägrar låta bli att tala sanning.
Men att det är en stor och farlig synd finns det gott om exempel på. Jag vill här bara peka på vad som hände med en viss Jesus från Nasaret.
Episcopal Leader: More Gay Anglican Bishops Than Robinson (AP genom 365gay 1.1.08)
Amerikansk biskop talar klarspråk (Per Westberg - Kyrkoordnaren 1.1.08)
US church leader: there are more gay bishops (PinkNews 2.1.08)

Sisoës 36

En broder frågade Abba Sisoës: "Vad skall jag göra, abba, för jag har fallit?" Abban sade till honom: "Res dig igen." Brodern sade: "Jag har rest mig och fallit på nytt." Abban sade: "Res dig om och om igen." Då sade brodern: "Hur länge?" Abban svarade: "Tills du blir upptagen, antingen i godhet eller synd. 'Ty där en människa blir funnen, där får hon också sin plats'" (apokryfiskt Jesusord).
- ur Ökenfädernas tänkespråk

Valrumba: Kyrkomötet del 1

Valrumban fortsätter. För en vecka sedan skrev jag om kyrkoherdevalet i Ingå; idag har valen av medlemmar i kyrkomötet och stiftsfullmäktigena gått av stapeln.
Från Borgå stift väljer vi fyra lekmän och två präster att representera oss i kyrkomötet. Stiftsfullmäktige består i Borgå av fjorton lekmän och sju präster; en av lekmännen representerar Åland. Båda dessa organ väljs på fyra år, alltså för perioden 1.4.08-31.3.12.
Vi präster samlades prosterivis kl 13 idag för att välja våra representanter - lekmännen höll sitt val nu på kvällskvisten. Röstsedlarna förseglades i kuvert och skickades till domkapitlet, där valnämnden samlas på torsdag. Jag har alltså orsak att återkomma då. Jag bara hoppas att posten inte sviker den här gången ...
Det var ingen särskilt lätt uppgift att hitta en lämplig kandidat att rösta på. I kyrkomötesvalet gick det någorlunda, men stiftsfullmäktigevalet var besvärligt för mig. Det fanns fyra listor: en konservativ, som naturligtvis var otänkbar, en österbottnisk med något stockkonservativt namn med bland goda kandidater, den lista som jag blev bortmanövrerad från, och så en åländsk lista. Det blev till slut en kandidat från den sistnämnda som fick min röst. Jag övervägde att rösta blankt, men det hade ju gynnat konserverna, så det gick inte heller.
En positiv aspekt i valet var deltagarprocenten. Av domprosteriets 37 röstberättigade präster var 13 på plats och 19 hade röstat på förhand. 32 präster avgav alltså sin röst, så valdeltagandet uppgick till 86,5%. Inte illa, särskilt i ett kyrkligt val!

Kyrkliga glödlampor 1

Hur många lutheraner behövs för att byta en glödlampa?
– Inga, då tro och inte gärningar skall frälsa!
Tack till Karin!

Gud och Allah i Kuopio

I oktober 2006 tog jag i Frågespalten upp frågan om kristendomens Gud och islams Allah är samma eller olika. Debatten i kommentarerna blev livlig och emellanåt hetsig.
Därför är det kanske inte överraskande att samma fråga föder debatt när den kom upp i Kuopio stift. Två av stiftets präster, Markku Suokonautio och Kari Kuula, har blivit anmälda för domkapitlet för uttalanden som liknar mina. Detta rapporterar Kotimaa 6.2.08 och 9.2.08.
Det är inte precis första gången som Suokonautio är i hetluften, men denna gång är grundvalen nog ännu tunnare än vanligt...

Jesus segrar över frestelserna

Texterna för Första söndagen i fastan (Invocavit) enligt andra årgången
Första läsningen: 1 Mos 4:3-10
En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain: "Varför är du vred, och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den."
Kain sade till sin bror Abel: "Kom med ut på fälten." Där överföll han sin bror Abel och dödade honom.
Herren sade till Kain: "Var är din bror Abel?" Han svarade: "Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?" Herren sade: "Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken."
Andra läsningen: Jak 1:12-15
Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.
Evangelium: Matt 16:21-23
Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: "Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."

Jumalan vastustamistako?

Sain muutama päivä sitten referaatin eräässä kristillis-konservatiivisessa aikakauslehdessä julkaistusta artikkelista. Koska en ole lukenut itse artikkelia, en viittaa siihen tätä yksityiskohtaisemmin, enkä tietenkään voi vastata artikkeliin, jota en ole lukenut. Kommentoin ainoastaan paria referoitua väittämää joihin olen törmännyt aikaisemminkin; kysymys referaatin oikeellisuudesta ei täten tule esille.
Referoidut väittämät ovat:
Samaan sukupuoleen kohdistuva eroottinen kiintymys on Jumalan vastustamista, koska
a) siinä mies kieltäytyy siittämästä ja nainen synnyttämästä lapsia ja kantamasta niistä vanhempien vastuuta eli tunnustautumasta Jumalan luomistahtoon,
b) siinä mies ja nainen kieltäytyvät siitä, että heistä tulisi Kristuksen muotoisia persoonia, ja
c) he yhteiselämässään muiden kanssa kieltäytyvät toimimasta Pyhän Hengen ohjauksessa ja suosivat myös toisten kohdalla samaa.
Viime vuonna kastoin Alexanderin, kuten blogilla silloin mainitsinkin; kuvassa hän on vasemmalla. Nyt hän on saanut sisaren, jonka kastan jonkin ajan kuluttua.
Sinänsä tässä ei ole mainittavaa; lapsiahan syntyy ja kastetaan kaiken aikaa. Koska väittämä a):n mukaan Alexanderia ja hänen sisartaan ei voi olla olemassa, mainitsen heidät kuitenkin. Heillä nimittäin ei ole isää, vaan kaksi äitiä. Missä joku ihmeen synnyttämästä kieltäytyminen näkyy? Väittämä a) on siis perusteeton.
Väittämään sisältyy sitä paitsi ajatus että kaikki seksuaalinen kanssakäyminen joka ei suoraan tähtää siittämiseen ja synnyttämiseen olisi Jumalan luomistahdon vastaista. Ajatus on perustava katolisessa seksuaaliopetuksessa, joten sitä on pidettävä kristillisenä, vaikka useimmat protestanttiset teologit (sekä monet katoliset) eivät yhdykään siihen. Koska sitä tässä käytetään homoseksuaaleja vastaan, on kuitenkin huomautettava, että suurin osa heteroseksuaalisista yhdynnöistä myös putoavat tämän "luomistahdon" ulkopuolelle - nimittäin ne, joissa käytetään jonkinlaista ehkäisyä.
Väittämät b) ja c) ovat pitkälti synonyymejä. Kirjoittaja lienee erotellut ne, jotta hänen kolme väittämänsä näyttäisivät trinitaarisilta - a) Isä, b) Poika ja c) Pyhä Henki.
Viimeiset väittämät perustuvat siihen, että homoseksuaalisuus sinänsä olisi syntiä. Synti josta ei haluta kääntyä jää hiertämään ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta, eikä ihminen voi tulla Jumalan tahdon mukaiseksi kokonaiseksi ja pelastetuksi henkilöksi.
Homoseksuaalisuus ei kuitenkaan ole syntiä sen enemmän kuin heteroseksuaalisuuskaan. Olen koonnut näkökulmia tästä blogiini Hbt-bibeln. Siksi kysymys paatuneisuudesta on tässä kohdin merkityksetön.
"Kristuksen muotoinen persoona" on mielestäni sellainen, joka kulkee Kristuksen jalanjäljissä. Hän rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään ja toimii kaikessa rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti, "Pyhän Hengen ohjauksessa".
Raamattu ei kuitenkaan mainitse sanaakaan Kristuksen seksuaalisuudesta. Tavallisin päätelmä tästä on että hän eli selibaatissa. Olisiko tässäkin seurattava Kristuksen esimerkkiä, jotta voisi tulla "Kristuksen muotoiseksi persoonaksi"? Ei minun mielestäni. Kristitylläkin saa olla rakkauselämä. Se, niinkuin elämän muutkin osa-alueet, on alistettava Jumalan tahdolle. Ei siis voi Kristuksen seuraajana käyttää toisia hyväksi, seksuaalisesti, taloudellisesti tai muullakaan tavalla. Mutta jos tämä ehto täyttyy, ei rakkaus- ja seksuaalielämä ole mitenkään estä seuraamasta Kristusta tai tulemasta "Kristuksen muotoiseksi persoonaksi".

Hälsa och glädje

Bättre fattig men frisk och stark
än rik och plågad av sjukdom.
Hälsa och välbefinnande är mer värt än all världens guld
och en sund själ förmer än omätlig rikedom.
Ingen förmögenhet är mer värd än kroppens hälsa
och ingen lycka överträffar hjärtats glädje.
- Jesus Syraks vishet 30:14-16

100Revs

A group of Australian Christian pastors (and ministers, priests etc) have published what they call "the 100 Revs Statement". In essence they apologise to the gay community for their churches' lack of welcome. The statement is published on the 100Revs blog, and says as follows:
As ministers of various churches and denominations we recognise that the churches we belong to, and the church in general, have not been places of welcome for gay, lesbian, bisexual and transgender (GLBT) people. Indeed the church has often been profoundly unloving toward the GLBT community. For these things we apologise, whatever the distinctive of our Christian position on human sexuality – to which we remain committed. We are deeply sorry and ask for the forgiveness of the GLBT community. We long that the church would be a place of welcome for all people and commit ourselves to pursuing this goal.
We ARE a group of Christian ministers who voluntarily and individually bring this apology.
We ARE NOT official representatives of our churches or denominations.
We ARE NOT making a statement on the biblical position on gay and lesbian relationships.
We ARE recognising the lack of hospitality, care and welcome that the churches have offered the gay and lesbian community.
The "Revs" voice an intent to participate in the Mardi Gras event - which by all accounts should have taken place by now, since we already have entered Lent - which seems to be an equivalent of the Pride festivals of other countries, including Finland. To that extent, we have taken that step before our brothers and sisters Down Under - see here and here.
Not everyone is interested in being apologised to, however. In a comment, the pseudonymous Thug says:
Christians are swimming in a sea of blood they've spilled from innocents. No apology that fails to address the magnitude of Christian crimes against GLBT humanity is acceptable.
Maybe so. Sadly so. But it is a start.

Veckans anekdot: Prästens lilla kråka

Efter ett dop för en tid sedan kom två unga män fram till mig i sällskap med sin mor. Den ene av dem presenterade sig som "prästens lilla kråka". När jag förhörde mig om deras ålder, visade det sig att de båda var lika gamla (fem år), vilket inte är helt överraskande, eftersom de är tvillingar.
Nu senast döpte jag deras kusin. För fem år sedan döpte jag dem. Då jag besökte hemmet för dopsamtal, hade jag i ett skede den ena tvillingen i famnen medan mamman tog hand om den andra. Nummer ett var inte alls förtjust i mig. Då vi bytte, så att mamma fick ta hand om nummer ett, satt nummer två helt förnöjd i min famn - inga problem alls! Därav kom hans smeknamn, "prästens lilla kråka".
Det var lustigt att det fortfarande används. Vi får se om det ännu används om och när jag viger honom om några decennier.
Som en parallell till detta kan jag nämna att jag vid ett helt annat dopkaffe nyligen satt med den nydöpte unge mannen i famnen och sjöng några barnvisor för honom. När jag hade sjungit "Prästens lilla kråka", bad föräldrarna mig sjunga den på nytt, så att de kunde få det på video.
Det var väl lite lustigt när den kaftanklädde sjöng sådant.

Barn skriver till Gud 22

Gode Gud. Julen borde komma tidigare för barn kan inte vara snälla så länge. (Bodil, 7 år)

Bot och fasta

Texterna för Askonsdagen
Första läsningen: Joel 2:12-17
Nu, säger Herren,
skall ni vända er till mig
med uppriktigt hjärta,
under fasta, gråt och klagan.
Slit sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd åter till Herren, er Gud.
Han är nådig och barmhärtig,
sen till vrede och rik på kärlek,
han ångrar det onda han hotat med.
Kanske ändrar han sig
och låter välsignelsen vara kvar,
till matoffer och dryckesoffer
åt Herren, er Gud.
Stöt i horn på Sion!
Påbjud en fasta!
Kungör en högtidssamling!
Kalla på folket,
påbjud en helig sammankomst!
Kalla på de gamla
och samla barnen,
också dem som ännu får bröstet.
Må brudgummen lämna sin kammare
och bruden sitt gemak.
Mellan förhuset och altaret
skall prästerna gråta,
skall Herrens tjänare ropa:
"Herre, skona ditt folk,
lämna inte de dina att skymfas
så att de blir till en visa bland folken.
Varför skall hedningarna få säga:
Var är deras Gud?"
Andra läsningen: 2 Pet 1:1-11
Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre.
Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet; han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder.
Gör i stället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall, ty då skall ni få fritt och öppet tillträde till vår herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike.
Evangelium: Matt 6:16-21
Jesus sade:
"När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara."

Valrumba: Ingå

Nu börjar valrumban som jag skrev om i november. Lite har situationen ändrat från vad jag då påstod: domprostvalet i Borgå blir först 9-10 mars. Men i övrigt stämmer mina uppgifter; Ingå församling hade kyrkoherdeval i söndags, och nästa veckas måndag blir det kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval.
Kyrkoherdevalet i Ingå fick följande resultat: Monica Heikel-Nyberg 165 röster och Torsten Sandell 451 röster. Hjärtliga lyckönskningar till segraren! Han torde tillträda sin tjänst senare i vår, antagligen från början av april.
En liten smula överraskad är jag ändå av dessa siffror. Resultatet är ju helt klart, och det finns inget att anmärka om den saken. Men Ingå församling är inte stor, och röstningsaktiviteten uppgick till drygt 18 %, vilket är väldigt högt i ett kyrkligt val. Visserligen är just kyrkoherdeval ofta de som intresserar mest, men så många som drygt 600 medlemmar är knappast alltför aktiva i församlingen. Däremot nog i kommunen, och jag misstänker att det är där som överraskningsmomentet står att finna.
Ingå kommun, och därmed också församlingen, står inför stora förändringar under de närmaste åren. Frågan är om man vill fusioneras västerut åt Raseborgshållet, norrut mot Lojo, österut med Sjundeå eller förbli självständigt (söderut ligger närmaste granne i Estland, så en fusion åt det hållet vore knappast aktuell). Heikel-Nyberg har som t.f. kyrkoherde varit tvungen att ta ställning i frågan om hur församlingen kommer att bete sig, och därmed antagligen trampat på en del aktivas tår. Detta, menar jag, har nog legat henne i fatet. Många finnar väntar sig säkert att Sandell (vars bror dessutom är aktiv i Lojo) skall arbeta för en fusion norrut, och har kanske av den orsaken röstat på honom.
Detta är spekulationer från min sida. Det är ingalunda heller ett försök att nedvärdera Sandells seger i valet - vad hans väljare än har haft för förväntningar, bör han naturligtvis handla efter sin egen övertygelse om vad som är bäst för församlingen. Spekulationerna är bara ett försök att bearbeta den förvåning som jag drabbades av när jag såg valresultatet.
Jag önskar båda mina ovannämnda vänner, kolleger och studiekamrater välsignelse i deras fortsatta värv för Guds rike!

A Racist Story

The following story, alleged to be true, is passed along as a chain letter on Facebook. In principle, I refuse not to break chain letters. This story, however, is worth repeating; therefore I choose to do so here.
The following scene took place on a BA flight between Johannesburg and London. This is a true story.

A White woman, about 50 years old, was seated next to a Black man. Obviously disturbed by this, she called the air Hostess.
"Madam, what is the matter," the Hostess asked.
"You obviously do not see it then?" she responded. "You placed me next to a Black man. I do not agree to sit next to someone from such a repugnant group. Give me an alternative seat."
"Be calm, please," the Hostess replied. "Almost all the seats on this flight are taken. I will go to see if another seat is available."
The Hostess went away and came back a few minutes later. "Madam, just as I thought, there are no other available seats in Economy class. I spoke to the Captain and he informed me that there are also no seats in the Business class. All the same, we still have one seat in First class." Before the woman could reply, the Hostess continued: "It is unusual for our company to permit someone from Economy class to sit in First class. However, given the circumstances, the Captain feels that it would be scandalous to make someone sit next to someone so disgusting." She turned to the Black man and said, "Therefore, Sir, if you would like to, please collect your hand luggage, a seat awaits you in First class."
At that moment, the other passengers who were shocked by what they had just witnessed stood up and applauded.

If you are against Racism, please send this message to all your friends. Please do not delete it without sending it to at least one person. "When you're down to nothing, God is up to something."

Guds kärleks offerväg

Texterna för Fastlagssöndagen (Esto mihi) enligt andra årgången
Första läsningen: Jer 8:4-7
Du skall säga till dem:
Så säger Herren:
Om någon faller, reser han sig igen.
Om någon tar fel väg, vänder han tillbaka.
Men detta avfälliga folk -
varför framhärdar de?
De håller fast vid sitt svek,
de vägrar att vända tillbaka.
Jag har lyssnat och hört efter:
de talar inte sanning.
Ingen ångrar sin ondska
och säger: "Vad har jag gjort!"
De rusar alla blint i väg
som hästen spränger fram i striden.
Till och med hägern i skyn
vet sin bestämda tid,
turturduvan och svalan
vet när de skall återvända.
Men mitt folk känner inte till
vad Herren kräver.
Andra läsningen: Gal 2:19-21
Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.
Evangelium: Joh 12:25-33
Jesus sade: "Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.
Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn." Då hördes en röst från himlen: "Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt." Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan, men några sade att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sade: "Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig." Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö.