Homosexuality in the animal kingdom

A few things I found through Karin Hakalax' blog (thank you!):
I mentioned the biologist Bruce Bagemihl a couple of years ago in the blog post Gayness is natural, in connection with an exhibition, "Against Nature?", at the Museum of Natural History in Oslo, Norway. Here he is again, spreading the news that homosexuality is documented in over 400 species, but probably occurs in 15-30% of the known million of species (which, of course, is not the same as saying that 15-30% of all animals are gay - but interesting, nonetheless).
The video is 8'20" long.

Bagemihl writes:
Male Bottlenose Dolphins often form lifelong pair-bonds with each other. Adolescent and younger males typically live in all-male groups in which homosexual activity is common; within these groups, a male begins to develop a strong bond with a particular partner (usually of the same age) with whom he will spend the rest of his life. The two Dolphins become constant companions, often traveling widely; although sexual activity probably declines as they get older, it may continue to be a regular feature of such partnerships.
The video is 3'08", but technically of poor quality.

And yet another video (4'59") that documents homosexual behaviour among animals:
An article in National Geographic, Homosexual Activity Among Animals Stirs Debate from 2004, deals with the same issue.
The bonobo, an African ape closely related to humans, has an even bigger sexual appetite. Studies suggest 75 percent of bonobo sex is nonreproductive and that nearly all bonobos are bisexual. Frans de Waal, author of Bonobo: The Forgotten Ape, calls the species a "make love, not war" primate. He believes bonobos use sex to resolve conflicts between individuals.
Other animals appear to go through a homosexual phase before they become fully mature. For instance, male dolphin calves often form temporary sexual partnerships, which scientists believe help to establish lifelong bonds. Such sexual behavior has been documented only relatively recently. Zoologists have been accused of skirting round the subject for fear of stepping into a political minefield.
"There was a lot of hiding of what was going on, I think, because people were maybe afraid that they would get into trouble by talking about it," notes de Waal. Whether it's a good idea or not, it's hard not make comparisons between humans and other animals, especially primates. The fact that homosexuality does, after all, exist in the natural world is bound to be used against people who insist such behavior is unnatural.
But to remain honest, I have to include the following passage, as well:
Yet scientists say we should be wary of referring to animals when considering what's acceptable in human society. For instance, infanticide, as practiced by lions and many other animals, isn't something people, gay or straight, generally approve of in humans.
Conclusion: The argument that homosexuality is unnatural, since it doesn't occure in nature, falls flat on its face. This, however, does not automatically mean that what is natural is also good. The "natural-unnatural" -argument is simply moot.

What do retired people do all day?

Working people frequently ask retired people what they do to make their days interesting.
Well, for example, the other day my wife and I went into town and went into a shop. We were only in there for about 5 minutes but when we came out there was a warden writing out a parking ticket. We went up to him and said, 'Come on mate, how about giving an OAP a break?' He ignored us and continued writing the ticket.
I called him a Nazi turd. He glared at me and started writing another ticket for having worn tyres. So my wife called him a shit-head. He finished the second ticket and put it on the windscreen with the first. Then he started writing a third ticket. This went on for about 20 minutes. The more we abused him, the more tickets he wrote.
Personally, we didn't care. We came into town by bus.
We try to have a little fun each day now that we're retired, it's important at our age.

Evangeliska kyrkor i Finland

Jag skrev följande för Johanniter Ridderskapets i Finland interna behov. Då det kan tänkas ha vidare intresse, lägger jag in det också här.
Om något samfund har blivit borta från listan, är jag tacksam för korrigering.
Varje johanniterriddare bör enligt Ridderskapets stadgar höra till en evangelisk kyrka. Ordet ”evangelisk” är mer eller mindre synonymt med ordet ”protestantisk”, och utesluter alltså exempelvis olika katolska och ortodoxa kyrkor. Detta hindrar naturligtvis inte att dessa är kristna, men de har sina egna organisationer, typ Malteserorden.
Nedanstående lista innehåller evangeliska kyrkor och samfund som för närvarande verkar i Finland. Situationen förändras dock kontinuerligt; vid tvekan, konsultera ordenskaplanen.

Adventister:
Finlands Adventkyrka
Finlands Svenska Adventkyrka
Anglikaner:
The Anglican Church in Finland
Baptister:
Suomen baptistiyhdyskunta
Finlands svenska baptistsamfund
Frälsningsarmén:
Frälsningsarmén i Finland
Lutheraner:
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto
Luterilainen Sanan yhdyskunta
Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko
Metodister:
Suomen Metodistikirkko
Finlands svenska metodistkyrka
Missionskyrkan / Frikyrkan:
Suomen Vapaakirkko
Missionskyrkan i Finland
Pingstvänner:
Suomen Helluntaikirkko
Finlands Svenska Pingstmission
Övriga:
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
Vörå Frikyrka
International Evangelical Church in Finland

Borgå, den 9 februari 2009

Karl af Hällström
ordenskaplan

Mother Teresa on darkness and light

Words which do not give the light of Christ increase the darkness.
- Mother Teresa

Karjala takaisin - mutta kenelle?

Välillä kuulee vaatimuksen Moskovan (1940) ja Pariisin (1947) rauhoissa menetettyjen alueiden (kts kartta) palauttamisesta Venäjältä Suomelle. "Karjala takaisin!" on silloin sotahuutona. Ajatus on, että sotasaaliina saadut alueet ovat moraalisesti katsottuna varastettuja, ja pitäisi siksi palauttaa oikealle omistajalleen.
Ajatus ei ole täysin tuulesta temmattu. Kuitenkin sen läpivieminen loogiseen loppupisteeseensä ei ole kovin yksinkertaista.
Kysymys kuuluu nimittäin, miksi juuri Tarton rauhan (1920) rajat pitäisi olla ne lopulliset joihin olisi palattava. Yksi syy on tietenkin se että Karjalan menetys ja karjalaisten evakkomatka oli kansallinen (ja monelle henkilökohtainen) tragedia, jota monet vielä tänäkin päivänä muistavat. Itsekin olen evakkojen jälkeläinen, kuten olen blogillani aikaisemmin todennut, joten tiedän jotain asiasta. Tämä tragedia ei kuitenkaan korjaannu sillä että vaadimme vastaavan tragedian läpiviemistä nykyoloissa - menetetyt alueethan eivät ole tyhjiä.
Kuitenkin tämä henkilökohtaisen menetyksen tunne ei riitä selittämään vaatimusta nimenomaan Tarton rauhan rajojen palauttamisesta. Yhtä hyvin voisi ajatella Haminan (1809), Turun (1743), Uudenkaupungin (1721), Stolbovan (1617) tai Täyssinän rauhan (1595) rajojen palauttamista - kts Wikipedia.
Ei. Minusta logiikka vaatii, että jos pyritään palauttamaan vanhoja rajoja, niin mennään alkuperäisiin rajoihin - ja niihin jotka olivat kauimmin voimassa! - eli Pähkinäsaaren rauhan (1323) rajoihin (kts kartta).
Tosin tämä tarkoittaisi että Suomi luopuisi mm. Lapista, Pohjois-Pohjanmaasta, osasta Savoa sekä Pohjoiskarjalasta. Tämä ei ehkä enää tuntuisikaan niin mukavalta? Tietenkin rajan eteläosa menisi kivan läheltä Pietaria...
"Karjala takaisin - Venäjälle!"
No, mitä jos nyt kuitenkin annettaisiin niiden rajojen olla ja pyrittäisiin ystävällismielisiin suhteisiin niiden yli?

Bot och fasta

Texterna för Askonsdagen
Första läsningen: Joel 2:12-17
Nu, säger Herren,
skall ni vända er till mig
med uppriktigt hjärta,
under fasta, gråt och klagan.
Slit sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd åter till Herren, er Gud.
Han är nådig och barmhärtig,
sen till vrede och rik på kärlek,
han ångrar det onda han hotat med.
Kanske ändrar han sig
och låter välsignelsen vara kvar,
till matoffer och dryckesoffer
åt Herren, er Gud.
Stöt i horn på Sion!
Påbjud en fasta!
Kungör en högtidssamling!
Kalla på folket,
påbjud en helig sammankomst!
Kalla på de gamla
och samla barnen,
också dem som ännu får bröstet.
Må brudgummen lämna sin kammare
och bruden sitt gemak.
Mellan förhuset och altaret
skall prästerna gråta,
skall Herrens tjänare ropa:
"Herre, skona ditt folk,
lämna inte de dina att skymfas
så att de blir till en visa bland folken.
Varför skall hedningarna få säga:
Var är deras Gud?"
Andra läsningen: 2 Pet 1:1-11
Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre.
Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet; han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder.
Gör i stället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall, ty då skall ni få fritt och öppet tillträde till vår herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike.
eller
1 Pet 4:1-5
När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja. Länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, liderlighet, fylleri, fester, dryckeslag och brottslig avgudadyrkan. Därför blir de förvånade när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet, och då hånar de er. Men de skall få svara inför honom som står redo att döma levande och döda.
Evangelium: Matt 6:16-21
Jesus sade:
"När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara."
eller
Luk 13:22-30
[Jesus] gick genom städer och byar och undervisade på sin väg mot Jerusalem. Någon frågade honom: "Herre, är det bara några få som blir räddade?" Han sade till dem: "Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: många skall försöka ta sig in men inte lyckas. När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss! så kommer han att svara: Jag vet inte vilka ni är. Då säger ni: Vi har ätit och druckit tillsammans med dig, och du har undervisat på våra gator. Han skall svara: Jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare. - Där skall ni gråta och skära tänder, när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva blir utdrivna. Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och då skall sådana som är sist bli först, och sådana som är först skall bli sist."

Frågespalten XXXV: Islam och homosexualiteten

Det kom ett mejl:
Hej vi är en grupp [...] i Sverige som går en utbildning (begravningsentreprenörer) i blocket livsåskådning har vi ett grupparbete. Grupparbetet handlar om Muslim och homosexuell ? Det jag skulle vilja veta är följande får man en muslimsk begravning om man är homo..... Hur ser deras avprogrammering ut. Vid vårat besök i Stockholms Mosken fick vi inget svar.
Om du inte själv kan svara tar vi gärna mot namn eller lämpligt material.
Jag svarade:
Jag är på inget sätt någon expert på islam. Därför kan jag inte svara på din fråga från personlig erfarenhet eller kunskap.
På kollegan Niklas Olaisons hemsida hittade jag ändå en länk som kan ge svar på några frågor, om än kanske inte alla. Det är en sydafrikansk imam som skriver om homosexualitet och islam.
Hoppas det hjälper dig vidare!
Allt gott!

King on darkness and light

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.
- Martin Luther King, Jr.

Partti: "Antigay-kyrka får folk att skriva ut sig"

Pastor Jaana Partti arbetar i Kallion seurakunta (Berghälls församling) i Helsingfors, och har regnbågsfolket som sitt arbetsområde. Hon är den enda prästen inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har detta specifika ansvarsområde. Vi är ju flera som sysslar med sådant av och till - men inte som hon.
Kyrkans inställning till homosexuella är en orsak till att folk skriver ut sig, säger Partti i Helsingfors kyrkliga samfällighets tidning Kirkko & Kaupunki. Hon kräver att den Evangelisk-lutherska kyrkan offentligt skall be om ursäkt för sitt sätt att behandla homosexuella personer.
Biskopsmötet grundade en arbetsgrupp år 2005 för att utarbeta ett betänkande om kyrkans ställningstagande till homosexualitet. Betänkandet torde bli klart i slutet av mars i år, och biskopsmötet kommer att behandla frågan nästa år, 2010. Processen tar enligt Partti alldeles för länge, för snart är det för sent att rädda situationen.
Jag tror att Partti mycket långt har rätt. Om kyrkomötet tar ställning för de homosexuellas rättigheter, kommer konservativa att skriva ut sig ur kyrkan; tar kyrkomötet ställning mot, är det de liberala som sticker. Som det nu är, när kyrkan haltar på båda benen, läcker den åt både höger och vänster.
En viktig fråga i sammanhanget är om vi vill ha en folkkyrka eller en föreningskyrka. Vill vi att alla finländare i princip ska kunna stå inom räckhåll för Guds Ord, eller vill vi att endast de som tror på ett visst sätt ska göra det?
Men allra viktigast är förstås frågan om rättvisa och om nåd. Har kyrkan råd att upprätthålla ett ojämlikt system och på så sätt förvägra en människogrupp den nåd som Gud har lovat alla sina barn? Det anser jag att den inte har. Därför delar jag Parttis farhågor.
Sateenkaaripastori: Kirkon pyydettävä homoilta anteeksi (Kirkko & Kaupunki 18.2.09)
Regnbågspräst kräver ursäkt av kyrkan (Österbottens Tidning 18.2.09)

Nyårsraketerna i Vega Östnyland

I morse gjorde Radio Vega Östnyland en nyhets- och intervjuhelhet om nyårsraketer och smällare, särskilt i förhållande till hundar. Eftersom jag har skrivit en fullmäktigemotion om saken, blev också jag intervjuad. Se nyheten här, hör min intervju här.

About dogs and people 10

Ever consider what our dogs must think of us? I mean, here we come back from a grocery store with the most amazing haul – chicken, pork, half a cow. They must think we’re the greatest hunters on earth!
- Anne Tyler
as quoted by the Episcopal padre

Guds kärleks offerväg

Texterna för Fastlagssöndagen (Esto mihi) enligt tredje årgången
Första läsningen: Hes 18:30-32
Alltså skall jag döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall. Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter? Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva.
Andra läsningen: 1 Kor 13:1-13
Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.
När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
eller
1 Tim 2:4-6
[Gud] vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne.
Evangelium: Mark 10:32-45
De var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom: "Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå."
Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sade: "Mästare, vi vill be dig om en sak." - "Vad vill ni att jag skall göra för er?" frågade han. De svarade: "Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster." Jesus sade: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?" De svarade: "Ja, det kan vi." Jesus sade: "Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill." När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

Jämförande bibelstudium: 1Kor 6:9

Den rikssvenska blogg- och prästkollegan Göran Koch-Swahne skrev nyligen en inläggsserie med rubriken Dag Hammarskjöld and the RSV (del 1, del 2, del 3 och del 4), där han granskar hur översättningen av 1Kor 6:9 har varierat med tiden. Rubrikens RSV är the Revised Standard Version, som Dag Hammarskjöld införskaffade i New York 1953, men som senare reviderades.
Detta inspirerade mig till att granska hur olika bibelöversättningar behandlar just denna vers. Jag har behandlat den på Hbt-bibeln, men denna granskning har blivit ogjord.
Hur översätts alltså orden malakoi och arsenokoitai i 1Kor 6:9 i olika bibelöversättningar? Jag har bara kollat sådana översättningar som jag råkar ha hemma eller har hittat på nätet, men det blir ju några ändå. Vi tar dem i åldersordning.
Luther-Bibel (1545): die Weichlingen, die Knabenschender
Se Wsi Testamenti (SWT 1548) Heikurit, ne iotca Piltien cansa macauat
King James Version (KJV 1611): effeminate, abusers of themselves with mankind
Drottning Christinas bibel (Chr 1642): pehmiäin, nijden jotca wastoin luondo syndiä tekewät (räknas som v. 10)
Karl XII:s bibel (KXII 1703): de veklingar, drängaskändare
Biblia (1776): pehmiäin, miesten kanssa makaajain
Åkesons bibelöversättning (1904-11): självbefläckare, manbolare
Segond (1910): les efféminés, les infâmes (räknas som v. 10)
1917 års översättning: de som låta bruka sig till synd mot naturen, de som själva öva sådan synd
Kirkkoraamattu (KR 1938): hekumoitsijat, miehimykset
New American Standard Bible (NASB 1960-77): effeminate, homosexuals
Piibel (1968): salajased ropud, poisipilastajad
New International Version (NIV 1973-84): male prostitutes, homosexual offenders
Levande Bibeln (parafras, 1974-95): [sådana] som ägnar sig åt sexuella perversiteter
Einheitsübersetzung (1980): Lustknaben, Knabenschänder
NT81 (1981) slår ihop båda till [sådana som lever i] homosexualitet
Traduction Oecuménique de la Bible (TOB 1988-95): les efféminés, les pédérastes
New Revised Standard Version (NRSV 1989): male prostitutes, sodomites
Contemporary English Version (CEV 1991-95): a pervert, [someone who] behaves like a homosexual
Kirkkoraamattu (KR 1992) slår ihop båda till miesten kanssa makaavat miehet
Svenska Folkbibeln (1996-98): de som utövar homosexualitet, de som låter sig utnyttjas för sådant
Piibel (1997): lõpupoisid, meestepilastajad
Bibel 2000 (1999) slår ihop båda till män som ligger med andra män (och reviderar därmed NT81)
Bibelen (1999): menn som ligger med menn eller lar seg bruke till dette
Svenska Reformationsbibeln (SRB 2003): de som utövar homosexualitet, de som låter sig utnyttjas för sådant
The Source New Testament (TSNT 2004): cinaedi, arsenokoites med hänvisning till notsystemet
Följande observationer kan göras:
  1. Flera översättningar (Levande Bibeln, NT81, KR 1992, Bibel 2000) översätter båda orden med ett enda uttryck. Andra (Folkbibeln, Bibelen, SRB) kastar om ordningsföljden.
  2. Första gången själva ordet "homosexuell" kommer in är först år 1960 i NASB. Uttryck med liknande innebörd har dock använts redan tidigare.
  3. Malakos översätts med "kvinnlig, feminin" i KJV, Segond, NASB och TOB, bokstavligt med "mjuk" i Chr och Biblia 1776, med "vekling" i Luther-Bibel, SWT och KXII, med "självbefläckare" (tydligen masturberare) i Åkeson, med "pervers" i KR 1938, Piibel 1968 och CEV, med "manlig prostituerad" i NIV och NRSV, samt med "Lustknabe" (pederastens älskare) i Einheitsübersetzung.
  4. Arsenokoites översätts med "pederast" eller "pedofil" i Luther-Bibel, SWT, KXII, Piibel 1968, Einheitsübersetzung och TOB. Chr och 1917 talar om "synd mot naturen", Segond om "infâmes" och Levande Bibeln om "sexuella perversiteter". Ingen av dessa talar alltså uttryckligen om homosexuellt beteende, även om det kan gå att läsa in det i vissa av uttrycken om man vill.
  5. Luther-Bibel, SWT, KXII, Piibel 1968, Einheitsübersetzung och TOB talar inte alls om homosexualitet, utan om pederasti eller pedofili.
Vilken slutsats kan vi dra av allt detta? Jag ser ingen annan möjlighet än att bekräfta det jag redan tidigare har skrivit i inlägget på Hbt-bibeln, nämligen att
vi de facto helt enkelt inte kan vara säkra på vad de aktuella orden egentligen betyder. Att fördöma en grupp människor på så lösa boliner är orättfärdigt och okristligt, för att uttrycka det milt!

A Bertie Wooster anecdote

Three deaf men sit on a train, which makes a stop.
"Is it Wembley?", one of them asks.
"No, it's Thursday," another answers.
"Me too! Let's have a drink!", exclaims the third man.
An anecdote told by Bertie Wooster to a roomful of aunts,
with a lamentable lack of success.
And I know it's not PC. Sorry.

Reasons why heterosexual marriage should be banned

1. If heterosexuals are allowed to marry, some of them will want to marry more than one person, which will destroy the institution of marriage, and we can't have that!
(Oh wait, that is already happening)
2. If heterosexuals are allowed to marry, some of them will want to marry minors, which will destroy the institution of marriage, and we can't have that!
(Oh wait, that is already happening)
3. If heterosexuals are allowed to marry, some of them will want to divorce, which will destroy the institution of marriage, and we can't have that!
(Oh wait, that is already happening)
4. If heterosexuals are allowed to marry, some of them will want to have sex with animals, which will destroy the institution of marriage, and we can't have that!
(Which is as stupid as thinking that allowing gays to marry will make the same thing happen)

... also in structures

Sin and evil are concretely expressed not only in individuals, but also in structures.
- Tito Paredes
director of Centro Evangelico Missiologico Andino Amazonico
as quoted on God's Politics

Moraliska dimensioner

PowerPoint-anteckningar från ett föredrag hållet för
Gamla Borgå - Wanha Porvoo Rotary
på Café Helmi 16.2.2009
Etik eller moral?
Vår moral styr de val vi gör och de handlingar vi utför
Etik är den vetenskapsgren som har moralen som forskningsobjekt
Moralen styr – men det är klart att vi bryter mot vår egen moral emellanåt.
Moral och moralism
Moral är det som vi (medvetet eller omedvetet) har valt som grund för våra handlingar.
Moralism är att vilja tvinga andra att handla som vi, utan hänsyn till den moraliska grund som de står på.
Slutsats: Moralism gör våld på sitt objekt och är därför omoralisk.
Olika slag av moral
Moralens objekt
- Självisk (allt genast)
- Familjecentrerad
- Nationalistisk
- Global
Moralens kvalitet
- Legalistisk
- Kasuistisk
Inte endast sexualmoral!
John Vikström: ”Främlingsfientlighet är synd!”
Mauno Koivisto: ”Det är orätt, men inte synd!”
För Koivisto betydde ”synd” alltså ”sexuella felsteg”...
Vem drar nytta?
En god moral är uppbygglig, inte destruktiv.
Vem byggs upp?
- Jag själv
- Min familj
- Mitt folk
- Mänskligheten
Främjar överlevnaden
Vems överlevnad?
En ung far som räddar sina barn ur ett brinnande hus är för överlevnad fast han dör själv på kuppen.
En kattmamma som biter ihjäl sina ungar är mot överlevnad oberoende av hur länge hon lever.
Vem tar skada?
En god moral strävar efter att minimera skada.
Att eftersträva nytta är inte orätt, men vilket pris är vi beredda att betala?
Vem betalar priset? Vem tar ansvar?
”Att minimera skada” innebär alltså all skada – inte bara skada för oss utan skada för alla.
Barn som kastar sten på gatlampor föder skada – inte åt sig själv (annat än psykiskt), inte åt mig (annat än indirekt) utan åt allmänheten, samhället.
Omogna individer kan få för sig att det som ägs av alla ägs av ingen, och ”därför får jag göra vad jag vill”...
En vuxen person inser också det gemensamma ansvaret.
Regler eller från fall till fall?
Samhället bör fungera lagligt. Det som inte är förbjudet, är tillåtet – men kan vara omoraliskt.
Bakom lagarna finns någon filosofi. Den kan omsättas på den privata moralen.
Regler kan ibland (sällan!) strida mot moralen, och man måste då (efter noggrant övervägande) handla olagligt för att vara moralisk.
Fariséerna försökte skapa regler som täckte alla eventualiteter, men som kom att utesluta medmänsklighet (vilket inte var meningen).
Jesus tolkade utgående från högre principer (Dubbla kärleksbudet och Gyllene regeln) och kom därför i strid med fariséerna.
Och du själv?
Vilken är din moraliska grund?
Det är bra att tänka igenom saken. Annars går vi bara på instinkt, och då kan någonting gå snett i argumentationen.
Exempel: ”Vi tog emot de evakuerade från Karelen. Därför behöver vi inte ta emot flyktingar idag.”
Tvärtom vet vi hur flyktingar känner sig och bör därför av medmänsklighet ta emot dem.

You know that your dog has trained you well when ...

... you believe every dog is a lap dog.

Kyrka och skola - kulturskillnader mellan grannländerna

Jag blir emellanåt fundersam när jag läser nyheter från den förra västra rikshalvan.
Jag hade två morgonsamlingar i ett par av våra lågstadier för ett par veckor sedan. Eftersom det följande söndag skulle vara kyndelsmässodag, talade jag om Jesus som världens ljus. Så överlämnade jag vårens program för församlingens barnarbete för utdelning till eleverna. Ingen tyckte att det var något konstigt med det.
Tvärtom har vi från församlingens sida ett blomstrande och glädjande samarbete med skolorna på vårt område. I Borgå finns ett gymnasium, två högstadier och ett tiotal lågstadier på svenska, och vi från den svenska församlingen besöker dem alla. Motsvarande samarbete har den finska församlingen med de finska skolorna. Församlingen ordnar också eftisverksamhet, vilket staden betalar oss för, precis som det sker med idrotts- och andra föreningar med motsvarande verksamhet.
Församlingen ordnar jul- och påskgudstjänster för skolor och dagisar, och på högstadiernas och gymnasiets vårfester håller vi andakter. Detta är helt naturligt.
Dessutom kan vi ha samarbete också i olika kriser. Exempelvis var en av våra ungdomsarbetare och jag i ett högstadium i två hela dagar i samband med skolskjutningen i Kauhajoki i höstas. Det behövdes krisarbete, så vi kallades in. Och också det var helt naturligt och uppskattat.
Men den här sortens samarbete tycks vara satt på undantag i Sverige, åtminstone att döma av de rapporter som flyter in. Vårfester arrangeras i kyrkorna, men inga religiösa inslag kan tillåtas. Samma med julen, vilket är ännu konstigare.
En kollega berättade att när hon hade gjort ett några månaders gästspel i Svenska kyrkan, kom hon snabbt hem igen, för när hon skulle hålla någon skolandakt hade hon blivit tillsagd av sin kyrkoherde att hon inte fick nämna Jesus för barnen. Det kändes så främmande och bakvänt att hon tog sin Mats ur skolan.
Detta hukande torde bero på en (i och för sig god) omsorg om dem som inte är kristna. Vad jag har förstått (och erfarit) har ändå inte t.ex. "vanliga" muslimer något emot att man firar t.ex. jul i skolan enligt kristen tradition, bara man inte hindrar dem från att fira sina högtider - ramadan och vad det nu finns. Och närvaron vid religiösa tillfällen behöver ju inte vara obligatorisk för ateister. Omsorgen tycks alltså gå för långt.
Vad säger mina läsare? Är det så här? Skall det vara så här? Borde Finland göra som Sverige eller tvärtom? Eller är det något annat system som borde införas? Kommentera gärna!

King on non-violent resistance

Non-violent resistance is not aimed against oppressors but against oppression.
- Martin Luther King Jr.

Regnbågsmässor, brännmärkning och kvinnlig biskop

Min goda vän och kollega Monica Heikel-Nyberg blev härom veckan intervjuad av FNB. Intervjun publicerades sedan i olika tidningar runt om Svenskfinland - Österbottens Tidning, Vasabladet, Kyrkpressen, Åbo Underrättelser och Borgåbladet är de jag känner till, men det kan ha varit fler.
Vinklingarna är lite olika. ÖT publicerar t.ex. intervjun i sin helhet (regnbågsmässor och Monis brännmärkning och allt), medan Kp koncentrerar sig på att Moni inte tycker att det i detta skede är ändamålsenligt med en kvinnlig biskop. Intressant linjeval ... men inte särskilt överraskande ...
Här är ett utdrag ur intervjun:
När [Monica Heikel-Nyberg] var kyrkoherde i Vanda svenska församling ville hon att regnbågsmässan skulle firas i Helsinge kyrka. Mässan hade blivit hemlös och behövde en kyrka, men församlingsrådet sade nej. [...]
Hon känner sig brännmärkt, men ändå vill hon engagera sig i regnbågsfrågor.
-Jag tycker det handlar om en människosyn mycket mera än en bibelsyn. Det handlar om det att alla människor är lika värda och att också främlingen, som är annorlunda än jag, har rätt att vara annorlunda. Det är en fråga om att få uttrycka sitt allra innersta.
Kyrkan kommer i vår att ta ställning till registrerat partnerskap. Heikel-Nyberg tror att kyrkan väljer att begränsa sitt ställningstagande till bara det samhället kräver svar på i detta skede, nämligen välsignelse av registrerat partnerskap. Hon tycker att kyrkan gör klokt i att gå långsamt framåt. Hon vill ändå att kyrkan ska var öppen för alla.
-Jag har väldigt svårt att tänka mig att jag skulle stå vid altaret och säga att Gud välsigne dig och bevare dig med undantag av dina hemliga tankar om natten eller för ditt sexliv.
Hon tycker att hennes syn på sexuell mångfald motsvarar den syn som de flesta har som hör till kyrkan, även om en högljudd minoritet hävdar en annan syn. [...]
Biskopsvalet närmar sig. [...] Biskopsmötet är de som utformar kyrkans lära och därför har biskoparna traditionellt varit erfarna teologie doktorer.
-Kvinnorna i kyrkan har ännu inte hunnit skaffa både lång församlingserfarenhet och akademiska meriter. Jag är rädd för att en kvinnlig biskop utan mycket stark akademisk grund skulle kunna marginaliseras väldigt lätt. Hennes röst skulle kanske inte ha den tyngd som den borde ha.
Ett par kommentarer, och vi börjar bakifrån:
Jag hoppas att vår kyrka snart skulle få en kvinna som biskop. Men Moni har rätt i att det bör vara en kvinna som kan stå sig i den manliga konkurrensen, och någon sådan har jag inte riktigt sett inom Borgå stift. Det finns många präster av båda könen som har för en biskop lämpliga egenskaper, men som brister på någon punkt. Detta bloggade jag om i januari. Då är det särskilt två krav som bör uppfyllas: han eller hon bör helhjärtat följa kyrkans ordning (vilket utesluter en kvinnoprästmotståndare), och han eller hon bör vara teol.dr. Det första kravet är absolut och kan inte ges avkall på; det andra ger problem om det inte uppfylls. I praktiken har Moni alltså rätt. Tyvärr.
I fråga om inställningen till sexuella minoriteter är Moni och jag på samma linje. Hon har betalat ett högt pris genom att hon blev av med sin kyrkoherdetjänst och därefter inte har fått någon ordinarie tjänst trots upprepade försök. Församlingspastorstjänsterna sitter man ju ganska löst på - fast det är ju bra att hon har jobb, förstås.
Själv sitter jag stadigt på min kaplanstjänst här i Borgå, och riskerar knappast att bli utrökt härifrån. Däremot skulle jag antagligen gå Monis öde till mötes om jag någon gång skulle få för mig att söka mig någon annanstans (vilket alltså inte är aktuellt). Till detta kommer ju alla trakasserier som jag har råkat ut för - domkapitelsanmälan, dödshot, nattvardstvist m.m.
Jag önskar Moni styrka och välsignelse i hennes kamp!
En intressant fråga är varför det var viktigt för FNB att göra denna intervju. Det Moni säger är ju bra, men inte ändå så väldigt originellt.
Jag misstänker att det hänger ihop med folks förväntningar på hur kyrkan borde vara - konservativ, ja, rent av reaktionär, otidsenlig, tråkig o.s.v. - vilket säkert är en delorsak till att många skriver ut sig. När man så hittar en präst som är en tänkande, kännande nutidsmänniska kommer det över nyhetströskeln, trots att de flesta av oss präster uppfyller den beskrivningen. Men det är ju bra att någon får komma till tals och visa att bilden är felaktig.
Kyrkan ska vara öppen för alla (Österbottens Tidning och Vasabladet 6.2.09)
"Kvinnlig biskop marginaliseras lätt" (Kyrkpressen 9.2.09)

Pressklipp 16

Den tilltalade hade uppstigen tillfogat en person, Märta, ömhet, svullnad och blodvite genom att tilldela mannen knytnävsslag...
Tack till Madicken!

Sådden av Guds ord

Texterna för Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima) enligt tredje årgången
Första läsningen: Jes 5:1-7
Jag vill sjunga en sång om min älskade vän,
en sång om min vän och hans vingård.
Högt uppe på en bördig sluttning
hade min vän en vingård.
Han luckrade upp den och plockade sten
och planterade ädelt vin.
Han byggde ett vakttorn,
han högg ut ett presskar.
Han väntade sig söta druvor,
men vingården gav honom sura.
Döm nu, Jerusalems män och Judas folk,
döm mellan mig och min vingård!
Vad mer kunde göras för min vingård,
som jag inte redan har gjort?
Jag väntade söta druvor -
varför gav den mig sura?
Nu skall jag låta er veta
vad jag tänker göra med min vingård.
Jag skall ta bort stängslet,
så att den blir skövlad,
jag skall riva muren,
så att den blir nertrampad.
Jag skall låta den förfalla:
där skall inte beskäras, inte hackas,
tistel och törne skall ta överhand.
Och molnen skall jag förbjuda
att fälla sitt regn över den.
Herren Sebaots vingård är Israel,
Judas folk hans älskade plantering.
Han väntade oväld men fann våld,
väntade rätt men fann orättvisa.
Andra läsningen: 1 Kor 1:20-25
Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna.
Evangelium: Matt 13:31-33
[Jesus] lät dem höra en annan liknelse: "Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."
Han använde också en annan liknelse: "Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat."

Läst: Ondskan

Jan Guillou: Ondskan. Norstedts 1981; 3:e tryckningen 1996. 285 s.
Detta är en mycket våldsam bok. Den är fylld av personligt och nära våld och många förnedringar av olika slag - inom familjen, i skolvärlden, på gatorna. Samhället är 1950-talets Sverige, huvudperson är Erik Ponti, författarens alter ego.
Erik får dagligen stryk av sin far och blir därför expert på våld. Han är samtidigt mycket intelligent och bra på idrott. När det gäng som han leder i en skola i Stockholm sviker honom, finner han en fristad i en internatskola på landet. Tror han. Den skolan leds dock genom våldsam pennalism under namnet "kamratuppfostran". Han revolterar och klarar sig faktiskt ända tills han går ur skolan. Då kan han återvända till hemstaden och sätta fadern på plats.
Våldsbeskrivningarna är många och detaljerade. Läsaren får veta vilka ben som krossas, hur det går när man halkar i sitt eget blod och många andra detaljer som jag helst ville vara utan.
Samtidigt är de inte omotiverade, utan är en del av beskrivningen av ett genomruttet system. Den skola som Erik Ponti går i är en återklang av en som Jan Guillou själv gick i; det reportage som Erik skriver om skolan (i en annan bok) motsvarar det som Guillou själv skrev om sin gamla skola på 1960-talet, och som ledde till att skolan stängdes.
Men just på grund av sin verklighetsbakgrund blir Ondskan en desto obehagligare bok. Jag är glad att jag har läst den. Jag kommer aldrig att göra om det.

Kaskuja elävästä elämästä 1

Maamiesseuran kokouksessa esiintyy paikallinen harrastelijataikuri.
- Voitko lainata kelloasi? taikuri pyytää eräältä eturivin mieheltä.
- En varmasti, mies vastaa. Palauta ensin se ruohonleikkuri, jonka lainasit viime kesänä.

Ekumenik med likatänkande?

Ibland blir man bedrövad.
Just nu tänker jag på det ekumeniska samarbetet mellan lutherska och pingstkyrkor. Det haltar betänkligt ibland.
Ett par exempel: I mars 2007 predikade pastor Per Hall från Filadelfiakyrkan här i Borgå i en av domkyrkoförsamlingens gudstjänster. Tanken var att jag skulle göra en svarsvisit och predika hos dem i maj samma år. Församlingens styrelse behandlade frågan och bedömde mig vara alltför kontroversiell för att de skulle vilja se mig i sin predikstol i detta skede. Pastor Hall försökte argumentera att ekumenik inte handlar om åsiktsgemenskap, utan gemenskap i Kristus, men lyckades inte ändra beslutet. Senare antydde också missionskyrkan att de ville vara med i bojkotten.
Följden av detta var att det dittills blomstrande ekumeniska samarbetet kollapsade. Eftersom pingstförsamlingen inte kunde godkänna mig, som representerade domkyrkoförsamlingen, underkände de också domkyrkoförsamlingen som samarbetspartner. Nu, två år senare, har vi utsett en ny ekumeniskt ansvarig präst, men han har en längre sjukledighet på gång, så i praktiken har ingenting ännu skett.
Till detta kommer att jag träffade ett par pensionerade pingstpastorer på biskopens nyårsmottagning nu senast. Dessa herrar, som jag antar satt med i den negativt inställda styrelsen för två år sedan, hade knappt hunnit hälsa på mig förrän de till min chockerade förvåning började håna mig för min fetma. Eller kanske de menade det skämtsamt? I så fall var det inte hån, utan mobbning, vilket knappast är bättre.
Men det är, som jag brukar säga, bättre att ha fläsket runt midjan än mellan öronen...
Ett annat exempel är den artikel som den store pingstledaren i Sverige, Stanley Sjöberg, skrev i Svenska Dagbladet (8.2.09) inför provomgången av biskopsvalet i Stockholms stift.
Den som väljs till biskop i Stockholms stift har en avgörande betydelse för hur relationerna kommer att utvecklas till katolska och ortodoxa kristna, med mer än ett hundra frikyrkligt präglade invandrarkyrkor som numera finns i Storstockholm.
Med en liberal teolog som biskop riskeras en sådan ekumenik.
En biskop som är mer bibelkritisk än bibeltroende, mer öppen för kulturella experiment kring fantasibilder om Jesus, typ ”Ecce Homo” etcetera, än präglad av respekt inför kristendomens centralgestalt, kommer att öka distansen till den övriga kristenheten.
För att undvika missförstånd vill jag påpeka att det alltså är Svenska kyrkan, inte Pingstkyrkan, som väljer biskop, och att Sjöberg därmed har blandat sig i en annan kyrkas inre angelägenheter.
Dessutom vill jag påminna om skillnaden mellan liberala teologer och liberalteologer, som jag har bloggat om tidigare.
Kollegan Jeez skriver vist i sitt blogginlägg:
Det som gör mig ledsen är den kyrkliga politik som flera nu ägnar sig åt. Ekumeniken används som slagpåse. "Välj rätt, annars får det konsekvenser..." Hot har ju använts förr. Och alla val har konsekvenser. Men är detta inte en inomkyrklig angelägenhet? Var det någon som sa något kring utnämningen av senaste metodistbiskopen i Norden? Senaste katolska biskopsutnämningen i Sverige? Pingströrelsen valde en företrädare för sin paraplyorganisation, la någon sig i? Kristi kyrka är delad, men om Svenska kyrkan ska alla få tycka och döma.
"Välj en kristen biskop" säger de och insinuerar att det finns EN kristendom, EN tolkning av Bibeln och EN riktig Gudsrelation - som uppenbarligen (?) inte präster och lekfolk i Stockholms stift omfattas av. Eller genom detta valet visar om de står för eller inte. För att inte tala om kandidaterna... "Nej, nej. Så är det inte alls" svarar någon. Men det som sägs mellan raderna är tydligt.
Men tänk om det faktiskt är så att Guds ande rör sig i var och en av oss präster och elektorer som röstar imorgon. Tänk om Gud gör sin vilja känd genom människor här och nu, genom människor som är pålästa i Bibeln, som har levande Gudsrelationer och som i djup tro på Jesus Kristus forfarande väljer någon sk liberal till biskop. Tänk om.
Situationen i Sverige är alltså den samma som i Borgå. "Vi kan ha ekumeniskt samarbete med alla kristna, förutsatt att de tänker precis som vi."
Ursäkta mig medan jag spyr.
Predikstolsutbyte med förhinder (Kalles kyrkliga kommentarer 24.4.07)
Predikstolsutbytet förhindras profylaktiskt (Kalles kyrkliga kommentarer 9.10.07)
Riskera inte ekumeniken med liberal biskop (Stanley Sjöberg i Svenska Dagbladet 8.2.09)
"Val av liberal biskop hotar ekumeniken" (Dagen 8.2.09)
Tankar kring biskopsvalet i Stockholm.. (Götabrobloggen 8.2.09)
Kristen biskop behövs (Prästerik 8.2.09)
Biskopsvals (Samtal med J 8.2.09)
Viktigt val (Karin Långström Vinges blogg 9.2.09)

Lack of a caring community

The lack of a caring community that incarnates the Word makes us more and more incapable of being heard.
- Melba Maggay
Filipina theologian
as quoted on God's Politics

Four options in reading Paul

On his blog The New Christians, Tony Jones quotes an insightful comment made by Mike Morrell. Here is part of the comment:
What follows is not an attempt to change anyone's mind about the sinfulness or blessedness of homosexual orientation and practice. We all have our perspectives, and they change like glaciers, not ice cubes. Rather, I want to lay out in as concise a manner as possible my own readings, prayer, and reflection in this these past few years, showing essentially four different options people of faith have in this regard. I'm pretty sure we all fall into one of these four understandings. My goal in showing them in a descriptive, matter-of-fact manner is to humanize all four perspectives, so that we don't demonize one another.

By way of a quick prelude: I will not be handling any Old Testament passages that describe or seem to describe homosexual activity as an 'abomination.' That is because these very same passages (as GodHatesShrimp.com humorously points out) describe many other things as 'abominations,' our English translations belying the fact that this word simply denotes that which is cultically unacceptable to the ritual purity of set-apart Israel. So I will exclusively look at the three New Testament passages, which all happen to be by Paul (Jesus doesn't mention homosexuality in the Gospels). I'm not even going to go into Paul's passages in-depth, but they're the ones in I Corinthians 6, Romans 1 and 1 Timothy 1:10.

The four options, as I've seen them, are as follows:

1.) Paul *is* addressing contemporary homosexual orientation / practice and this *does* matter
2.) Paul *is* addressing contemporary homosexual orientation / practice and this *doesn't* matter
3.) Paul *isn't* addressing contemporary homosexual orientation / practice and that *does* matter
4.) Paul *isn't* addressing contemporary homosexual orientation / practice and it *doesn't* matter

1.) This is the standard view in most evangelical churches as well as the official Roman Catholic and East Orthodox perspective. In essence, our English translations of 'homosexual' in the NT are to be trusted and affirmed as addressing precisely the same kind of homosexual orientation and activity as we see today among monogamous and non-married homosexual persons. Because Scripture is inspired and profitable for teaching, we should see this as prescriptive for moral and Godly living today, teaching it accordingly.

2.) Paul is talking about contemporary homosexual orientation/action, but it's up to us, the Church, to decide whether this is binding for today. Now lest you think this is an option only for hippie-dippy liberal revisionists, think again: The church *always* interprets Scripture for today. The evangelical church, for instance, decided that was Jesus told one guy (Nicodemus) about being 'born again' was binding on all people everywhere, whereas what he told another guy (the rich young ruler) about selling all possessions and giving them to the poor was virtually never applicable! We've also decided that Peter's admonition of women not to wear braids or jewelry because of sinful pride was culturally-conditioned and temporary, as is Paul's admonition of women to wear head-coverings, even though he seems to appeal to some pretty cosmic and universal principles for doing so. In the same manner, some good Christian people (and churches) conclude that Paul was simply mistaken about homosexual orientation & practice, or that his teaching was culturally-appropriate for his era but actually harmful and contrary to the Gospel for ours. We the Church are always 'binding and loosing' interpretations of our Holy Writ... an awesome and wonderful responsibility.

3.) Many biblical scholars puzzle over the actual meaning of arsenokoitai, the Greek word Paul used which is translated from King James on as 'homosexuals.' (See explanation) In short, many think that Paul is writing about pedastry - man-boy love - and temple prostitution where otherwise 'straight' people become 'gay for a day' (only not really) to engage in debasing pagan rituals. So Paul is in fact, according to this perspective, writing about the primacy of love and consideration, and against harmful idolatry. 2,000 years of translation later and we lose sight of context and original intent. Most sociologists agree that contemporary loving, monogamous homosexual orientation didn't even exist until relatively contemporary times... therefore we are dealing with, strictly speaking, an 'extra-biblical' phenomenon that should, perhaps, be looked at through a different lens than seemingly 'obvious' passages in Scripture. We should instead appeal to Jesus and Paul's clear teaching on love, freedom and liberty of conscience, while upholding healthy Christian standards of monogamy and sexuality that we'd encourage anyone of *any* orientation to keep as best as possible.

4.) Number 4 is a bit of a non-sequitur, as I think you can see. : )
Thank you, Mike!

Worst one, ever 4

Pencils could be made with erasers at both ends, but what would be the point?

Homodebatt i predikan

På diskussionsforumet Suomi24 hittade jag följande inlägg daterat 3.2.09 (och tack för tipset!):
Kuuntelin su [1.2.09] klo 12 radio 967:n kautta ruots. jumalanpalvelusta jossa pastori Peter Silfverberg saarnasi. Saarna oli erittäin loukkaava ja karkea. Se käsitteli homoseksuaalisuutta. Pastori Silverberg sanoi että se on pelastuskysymys miten me suhtaudumme homoihin. Tällaista en ole löytänyt raamatusta. Kyllä kristitty homoseksuaali joka elää parisuhteessa myös voi pelastua. Pastori Silfverbergin kannattaisi lukea ev.lut. kirkkomme tunnustuskirjoja ja katekismusta. Sieltä löytyy kohta jossa sanotaan että kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. (Eli oikea evankeliumin oppi ja oikea kasteoppi oikea ehtoollisoppi). Pastori Peter Silfverberg opettaa ratkaisukristillisyyttä. Se ei ole puhdasta luterilaista oppia. Se on harhaoppia. Millä oikeudella Silfverberg tuomitsee kaikki homot helvettiin niinkuin hän teki sunnuntaina. Erittäin loukkaava puhe. Kirkossa oli ilmeisesti myös rippikoululapsia. Miksi heidän pitää kuulla tällaista. Enemmän suvaitsevaisuutta. Eettisissä ja moraalisissa kysymyksissä voimme olla eri mieltä eivät ne ole pelastuskysymyksiä. Olisi anteeksipyynnön paikka tälle arvoisalle pastorille.
I korthet: Pastor Peter Silfverberg i Karleby svenska församling har 1.2.09 predikat mot homosexualiteten i en gudstjänst som också sändes i lokalradion. Han hävdade att vår inställning till homosexualiteten är en frälsningsfråga. Skribenten hävdar att detta är emot katekesen och bekännelseskrifterna, och därmed oluthersk irrlära, för i etiska och moraliska frågor kan vi vara av olika åsikt. Kommentatorerna är också av mycket olika åsikt...
Intressant i sammanhanget är enligt min mening följande: När jag i mars 2007 blev frikänd av domkapitlet för mina hbt-åsikter, fick jag en liten knäpp för att jag tog upp frågan i en predikan. Biskop Gustav Björkstrand sade i sitt pressmeddelande:
"Präster kan naturligtvis delta i den pågående debatten, men det sker lämpligast i sammanhang, där argumenten för olika ståndpunkter kan prövas mot varandra, t.ex. i tidningspressen. Predikan innebär en envägskommunikation, där en dialog inte kan uppstå. Ur kyrkans synvinkel är det viktigt att predikstolen inte används i propagandistiskt syfte, vare sig för eller emot välsignelse av partnerskap."
Och detta har jag hållit mig till. Skall detta då inte gälla också kollega Silfverberg?

The Lord speaks in peace

It is a cardinal principle of discernment that the Lord always speaks in peace, even if he is rebuking or chastising those he loves.
- Thomas H. Green
as quoted on God's Politics

"Vad Är Det Med Dig" på pod.fi

pod.fi finns en ny intervjuserie. Den presenterar sig som följer:
Vad Är Det Med Dig är en serie som målar personporträtt av stiftskändisar. Som intervjuobjekt duger bara kyrkoivrare som engagerar sig för sin sak mer än andra.
Vi som hittills har blivit intervjuade är Monika Pensar-Granroth (26.1.09), Halvar Sandell (2.2.09) och jag (9.2.09).
Han känner sig tvungen att reagera på orättvisor. Han är känd för sin kamp för de sexuella minoriteternas rättigheter inom kyrkan. Många stöder honom, men få vill säga det högt. Han har hindrats från att ställa upp i kyrkliga val, men nu är han invald i kommunalfullmäktige. Lyssna och lär känna Karl af Hällström en aning. Red. Patricia Högnabba.
Ordet "stiftskändis" känns kanske en smula överdrivet, liksom den där grejen om "kyrkoivrare" - men nåja... eventuellt...
Fast alla är kanske inte helt begeistrade (enligt ÖT och Kp).

Schoolboy Howlers 13

The principal exports of Sweden are hired girls.

Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Texterna för Kyndelsmässodagen enligt tredje årgången
Första läsningen: Mal 3:1-2
Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig. Plötsligt skall han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot.
Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? Han är som smältarens eld, som tvättarnas lut.
Andra läsningen: 1 Joh 1:5-7
Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.
Evangelium: Luk 2:22-33
När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren - det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren - och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.
I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:
"Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel."
Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom.

Pienten synnytyssairaaloiden sulkemista vastaan

Allekirjoitin eilen (5.2.2009 22:07:00) Kaksplus-lehden adressin pienten synnytyssairaaloiden sulkemista vastaan. Adressia perustellaan mm. näin:
Suomen synnytyssairaalaverkkoa uhkaa mittava karsiminen, jolla on seurauksensa äitien ja vauvojen turvallisuudelle. Julkisuudessa on liikkunut tietoja jopa synnytyssairaalaverkoston karsimisesta puoleen (32:sta 15:een) nykyisestä. Satojen kilometrien synnytysmatka ei ole Suomessa enää harvinaisuus. Keskittämistä perustellaan turvallisuudella, mutta ovatko ambulanssisynnytykset turvallisia? Todellinen syy keskittämiselle on lyhytnäköinen kustannussäästöjen tavoittelu. [...]
Synnytysten keskittäminen on käynnissä ilman, että asiasta on käyty julkisia keskusteluja: Loimaan sairaalan synnytysosasto lakkautettiin vuodenvaihteessa, ja synnytykset siirrettiin Tyksiin, jossa kätilöt pelkäävät resurssipulan vaikutuksia äitien ja vauvojen turvallisuuteen. Tammisaaren ja Vammalan sairaaloiden synnytysosastot ovat jo vuosia eläneet lopetusuhan alla. HUSissa on kaavailtu myös Porvoon ja Lohjan sairaaloiden synnytysosastojen lakkauttamista ja koko Uudenmaan synnytysten keskittämisestä Kätilöopistolle, Naistenklinikalle ja Jorviin, joissa jo entisestään on jatkuvien ruuhkien takia sulkuja.
Kätilöliiton mukaan ajatus synnytysten keskittämisestä on absurdi ja kestämätön, kun katsotaan synnytysten määriä. Kiire ja ahtaus ovat jo nyt ongelmia suurissa synnytyssairaaloissa. Ylikuormitus johtaa siihen, että kätilöiden läsnäolo synnytyksissä vähenee entisestään ja voimakkaiden lääkkeiden käyttö lisääntyy. Toimenpiteet, kuten imukuppisynnytykset ja sektiot sekä hoitovirheet saattavat lisääntyä, samoin synnytyspelot ja synnytysten jälkeinen psyykkisen avun tarve. Samalla menetetään viime vuosikymmenten aikana saavutettu naista kuunteleva ja vauvamyönteinen synnytyskulttuuri. [...]
Kaksplus luovuttaa adressin 19.3.2009 (Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä) peruspalveluministeri Paula Risikolle. Toivotaan sillä olevan vaikutusta.

Uppföljning av motioner

Stadsstyrelsen 02.02.2009
11 MOTIONER OCH INITIATIV SOM LÄMNATS TILL REGISTRATORSKONTORET
[...]
Karl af Hällström har väckt en motion där han föreslår att nyårsraketer och smällare skulle få säljas under samma tidsperiod som nu, men överlåtas till kunderna först efter kl. 15.00 på nyårsafton. Motionen har skickats till allmänna förvaltningen för behandling.
Karl af Hällström har väckt en motion där han föreslår att staden granskar trafiksituationen på Tunnbindarebacken. Motionen har skickats till teknik och miljösektorn för behandling.
[...]
Kaupunginhallitus 02.02.2009
11 KIRJAAMOON SAAPUNEET ALOITTEET
[...]
Karl af Hällström on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa hän ehdottaa, että uudenvuodenraketteja ja -paukkuja saisi myydä samaan aikaan kuin nytkin, mutta luovuttaa asiakkaille vasta uudenvuodenaattona kello 15 jälkeen. Aloite on lähetetty yleishallinnolle käsiteltäväksi.
Karl af Hällström on tehnyt aloitteen, jossa hän ehdottaa, että kaupunki tarkastaa Tynnyrintekijänmäen liikennetilanteen. Aloite on lähetetty tekniselle ja ympäristötoimelle käsiteltäväksi.
[...]

The forgotten anniversary

Bob was in trouble. He forgot his wedding anniversary. His wife was really pissed. She told him: "Tomorrow morning, I expect to find a gift in the driveway that goes from 0 to 200 in 6 seconds AND IT BETTER BE THERE!!"
The next morning he got up early and left for work. When his wife woke up, she looked out the window and sure enough there was a box gift-wrapped in the middle of the driveway. Confused, the wife put on her robe and ran out to the driveway, brought the box back in the house. She opened it and found a brand new bathroom scale.
Bob has been missing since Friday.
Thanks to Tuija!

Motion om trafiksituationen på Tunnbindarebacken

Jag har lämnat in följande motion till stadsfullmäktige:
Den rätt branta och kurviga Tunnbindarebacken löper från norra änden av Brunnsgatan ner till Gamla Kungsvägen. Gatan är ganska smal och har ställvis dålig sikt, den saknar helt trottoarer och farthinder, och det är förbjudet för tung trafik att begagna sig av den, enligt ett trafikmärke på Brunnsgatan.
Det finns flera daghem vid Gamla Kungsvägen strax intill Tunnbindarebackens utfart. När föräldrarna hämtar sina barn dit och därifrån uppstår en hel del trafik, och mycket av den trafiken går längs Tunnbindarebacken, eftersom man naturligt kommer in mot centrum den vägen. Tunnbindarebackens trafikarrangemang är dock inte ägnade att klara av en så omfattande trafik. Detta innebär fara för fotgängarna som går där. Dessa omfattar bl.a. skolbarn som kommer från Kvarnbackens skola och föräldrar med dagisbarn från Sagobackens daghem på Brunnsgatan.
Dessutom kommer lastbilar med varuleveranser till daghemmen ofta ner längs Tunnbindarebacken, trots att det inte är tillåtet. Förare som kör nedför backen gör det därtill ofta i alltför hög hastighet, då det är lätt att låta bilen rulla på friväxel i den övre ändan av backen och så komma upp i hastigheter av närmare 50 km/h, fastän den högsta tillåtna med rätta bara är 30.
Jag föreslår därför att stadsfullmäktige låter berörda instanser inom stadens hierarki granska situationen i Tunnbindarebacken, införa farthinder på lämpliga ställen och utreda möjligheten till något slag av trottoarer, till förbättrande av sikten i kurvor och korsningar och till förbättrad gatubelysning.

Karl af Hällström
19.1.2009

The pearl of justice

The pearl of justice is found in the heart of mercy.
- Catherine of Siena
as quoted on God's Politics

Stefan Johansson bär sitt ansvar väl

Dagen efter Svenska dagen häromsistens skrev jag om Stefan Johansson under rubriken Stor nyhet: En politiker tar sitt ansvar. Han hade gjort bort sig offentligt och avgick därför från sin post som statssekreterare. Denna avgång visade på något nytt i republikens politiska liv, nämligen ansvarstagande.
När Johansson rehabiliterades och tre månader senare utnämndes till utvecklingschef på Svenska folkpartiet, tyckte många att det var alldeles för tidigt, och att han i vilket fall som helst inte borde få ett "toppjobb". Att utvecklings-"chefen" inte har en enda underställd, glömde många i hastigheten bort.
Men nu har Johansson meddelat att han inte tar emot sitt nya jobb, utan i stället blir vd för Alkuasunnot som producerar och hyr ut bostäder för unga.
I ett pressmeddelande (3.2.09) skriver Johansson bl.a.:
Det är inte fråga om att jag skulle "nobba" eller "överge" sfp - om någon drar en sådan slutsats vore det ytterligare ett uttryck för viljan att provocera fram konflikt. Jag är mycket tacksam för den mänsklighet jag mött både utanför och inom partiet och dess ledning, kvinnor och män, som vågade visa att man kan förlåta ett misstag på det personliga planet och ge en ny chans utan att behöva ge efter en tum på allmänna mål och principer. [...]
Jag var beredd att inta en plats "i ledet" och göra mitt bästa för gemensamma intressen, men den hets som medvetet provocerades fram med den totalt vilseledande rubriceringen "toppjobb" blev för mycket. Många människor blev mycket riktigt vilseledda och den ofördragsamhet och anonyma hätskhet som fick förekomma särskilt på nätsidorna hade jag inte trott var möjlig i Svenskfinland. Att man själv gjort ett fel betyder inte att man måste acceptera vad som helst därefter, särskilt inte om man omgående själv tagit konsekvenserna av det skedda.
Följden var dock en risk för att jag skulle bli en belastning för ett i alla skeden oskyldigt parti. Det vill jag inte åsamka det parti jag tjänat i snart 30 år och kommer att rösta på resten av livet.
Johansson visar - än en gång! - prov på just integritet, då han fattar sitt beslut. Att han dessutom tar emot ett jobb som också det kan föra mycket gott med sig för en utsatt grupp i samhället, gör inte saken sämre.
Tack, Stefan Johansson! Samhället behöver personer av din kaliber!
Stefan Johansson tackar nej till SFP (YLE Nyheter 3.2.09)
Stefan Johansson nobbar SFP-jobb (Hufvudstadsbladet 3.2.09)
Johansson tackar nej till SFP-jobb (Vasabladet 3.2.09)

Pastor's Business Card

A new pastor was visiting in the homes of his parishioners. At one house it seemed obvious that someone was at home, but no answer came to his repeated knocks at the door.
Therefore, he took out a business card and wrote 'Revelation 3:20' on the back of it and stuck it in the door.
When the offering was processed the following Sunday, he found that his card had been returned. Added to it was this cryptic message, 'Genesis 3:10.'
Reaching for his Bible to check out the citation, he broke up in gales of laughter. Revelation 3:20 begins 'Behold, I stand at the door and knock.' Genesis 3:10 reads, 'I heard your voice in the garden and I was afraid for I was naked.'
Thanks to the Episcopal Padre!

Och så den där spriten...

En artikel på YLE, Många ungdomar dricker hejdlöst (31.1.09), refererar en färsk doktorsavhandling av forskaren Juho Kivistö. Avhandlingen granskas vid medicinska fakulteten vid Tammerfors universitet den 6 februari.
Kivistö visar att finländska ungdomar oftare än ungdomar i andra västländer blir alkoholförgiftade. Nästan var tredje patient under 16 år som i Finland vårdas för akut förgiftning har druckit sprit, medan siffran är kring eller under tio procent i exempelvis Norge, Spanien och USA.
Dessutom är utvecklingen oroväckande: Mellan åren 1971 och 2005 fördubblades antalet alkoholförgiftningar bland barn och ungdomar i Finland.
Enligt Kivistö är grundproblemet den alltför positiva inställningen till alkohol i Finland. Kivistö anser att de finländska föräldrarna borde vakna och inse att barn inte alls borde få dricka sprit.
Amen till det!
Jag har tagit upp ungdomars spritvanor och föräldrars ansvar i inlägget Unga som bjuds hemma dricker mer (16.2.07), medan jag i inlägget Jawohl, jawohl, ich liebe Alkohol (31.5.06; trots namnet är det på finska) visar på alkoholens välgärningar med domkyrkobranden som exempel. Att temat intresserar visar det faktum att båda dessa inlägg har fått så många kommentarer.
Inlägget Trink, trink, Brüderlein, trink! (12.7.07) är i sin tur ett försök att visa på alternativa drycker. Jag borde säkert uppdatera det emellanåt; det har blivit ogjort på sista tiden. Nåja, bara jag hinner...
Per Westberg berörde också tematiken häromdan.

Still the same idols

In the Bible, we discover the prophets and Jesus struggling against the same idols that dominate many of our churches.
- Jorge Pixley
Bible scholar at Baptist Seminary, Nicaragua
as quoted on God's Politics

Diplomatic problems for Iceland?

After intense public protests, the Icelandic conservative government folded last Monday, and a new center-left interim coalition government took office yesterday, with a view to general elections in April.
The new Prime Minister, Jóhanna Sigurðardóttir (66), is a Social Democrat and has been an MP since 1978. She is nicknamed "Saint Jóhanna" in praise of her work for the rights of the handicapped, elderly and disadvantaged, and was recently voted the most popular politician in Iceland. She is also a lesbian, and lives with journalist Jónína Leósdóttir, who became her civil partner in a ceremony in 2002. Sigurðardóttir was previously married to a man and has two sons.
I won't comment on the political or economic aspects of these proceedings - others have done so with much more insight than I have - but there is one question that I can't help wondering about.
She is said to be the first openly gay or lesbian person to become a head of government, not just in Iceland, but anywhere in the world. How will the world's homophobic nations react? I'm thinking of countries like Nigeria, Gambia, Iran, and all the others that I listed in a blog post last September.
How will they react? Will there be widespread protests in the streets of Damascus, Nicaraguan boycotts of Icelandic products, and burnings of the Icelandic flag in Medina? Will Tongan diplomatic personnel be recalled from Reykjavik? Or will everyone do the sensible thing and just ignore it, perhaps hoping that someone else will be elected in a few months?
I don't have the answer, but to my knowledge, no-one's even asked the question. We'll just have to see what happens, I suppose...
Sigurdardóttir Ready to Become Iceland's PM (IcelandReview 27.1.09)
Lesbian likely to be appointed Iceland interim PM (365gay 27.1.09)
Icelandic politician may become world's first lesbian Prime Minister (PinkNews 27.1.09)
Iceland set to appoint first openly gay woman as PM (AP through PageOneQ 28.1.09)
Iceland To Appoint First Lesbian Prime Minister (Box Turtle Bulletin 28.1.09)
Lesbisk statsminister (Per Westberg - Kyrkoordnaren 28.1.09)
Iceland interim government to take office on Sunday (Reuters 31.1.09)
Isländsk interimsregering formas (YLE Nyheter 31.1.09)
New Iceland govt eyes Sunday handover (Reuters 31.1.09)
First gay PM for Iceland cabinet (BBC News 1.2.09)
Profile: Johanna Sigurdardottir (BBC News 1.2.09)
Ny regering på Island (YLE Nyheter 1.2.09)
Iceland Gets World's First Openly Gay Prime Minister (Aqurette 1.2.09)
Lesbian politician sworn in as Iceland PM (365gay 2.2.09)

Barn skriver till Gud 39

Gode Gud. Jag skulle vilja att du la in en ny helg mellan jul och påsk. Som det nu är finns det inget roligt den tiden.
- Gunnel, 8 år

Jesus hjälper i nöden

Texterna för Fjärde söndagen efter trettondagen enligt tredje årgången
Första läsningen: 1 Kung 17:1-6
Elia, en man från Tishbe i Gilead, sade till Achav: "Så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar, under de närmaste åren skall det varken falla dagg eller regn annat än på min befallning." Herrens ord kom till Elia: "Bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin, öster om Jordan. Där kan du dricka ur bäcken, och jag har befallt korparna att förse dig med mat." Elia gjorde som Herren hade sagt, han gick till Kerits bäckravin öster om Jordan och slog sig ner där. Korparna kom med bröd och kött till honom både morgon och kväll, och han drack ur bäcken.
Andra läsningen: Heb 11:23-27
I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i tre månader, eftersom de såg att det var ett vackert barn, och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut, därför att han liksom såg den Osynlige.
Evangelium: Joh 6:16-21
När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i en båt för att ta sig över till Kafarnaum på andra sidan. Det var redan mörkt, och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. Det blåste hårt och vågorna gick höga. När de hade rott en halvmil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda, men han sade till dem: "Det är jag, var inte rädda." Då ville de ta med honom i båten, och med ens var den framme vid stranden dit de var på väg.