Gemensamt Ansvar 2009 ger jobb

Insamlingen Gemensamt Ansvar (GA), som inleds inkommande söndag, den 1 februari 2009, inbjuder alla att hjälpa till att ge jobb åt invandrare i Finland och fattiga i Bangladesh.
De 132 000 invandrare som bor i Finland är procentuellt sett färre än i något annat europeiskt land. Arbetslösheten är stor bland finländare med utländsk bakgrund. De främsta orsakerna till detta är de hårda språkkrav som arbetsgivarna ställer och de fördomar och diskriminerande attityder som tyvärr är alltför vanliga i vårt samhälle. Inte ens högt utbildade, aktiva arbetssökande får jobb.
Ändå finns det goda orsaker att ta emot dessa människor. Det finns själviska orsaker, som att arbetskraftsbristen sjunker och samhällsfreden tryggas. Det finns juridiska orsaker, som att Finlands jämställdhetslag förbjuder diskriminering och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna påbjuder att var och en har rätt till arbete. Det finns religiösa orsaker, som att Bibeln säger att vi skall älska vår nästa och ta väl hand om dem som kommer till vårt land.
I Bangladesh bor det 155 miljoner människor, och hälften av dem lever på mindre än 70 cent per dag. Ödeläggande naturkatastrofer, såsom översvämningar och orkaner, är vanliga och drabbar den fattiga landsortsbefolkningen hårt. Förvärvsarbete finns inte till långt när alla.
Gemensamt Ansvar -insamlingen vill ge invandrarna bättre tillgång till den finländska arbetsmarknaden. I Bangladesh understöder den småföretag, lantbruk och förvärvsarbete för kvinnor, och de fattigaste får mikrokrediter och utbildning. Vidare uppmuntras människorna att ta ansvar för sina egna liv genom t.ex. bykommittéer. Mer information finns på internet-hemsidan yhteisvastuu.fi; se också nyheten på evl.fi.
I Borgå ordnar domkyrkoförsamlingen bl.a. följande tillfällen till förmån för GA:
Söndagen den 1 februari inleds insamlingen med högmässa i domkyrkan (där höga representanter från samhället medverkar) och kyrklunch i församlingshemmet.
Lördagen den 28 mars serverar vi ärtsoppa på Borgå torg.
Söndagen den 5 april äter vi fisklunch i församlingshemmet efter familjemässan i domkyrkan. Lunchens alla ingredienser är lokalt producerade.
Lördagen den 25 april ordnas det traditionella biltvättsjippot vid reningsverket i Kokon.
GA-inslag kommer också vid andra tillfällen - följ med annonseringen!
Och så finns det naturligtvis möjlighet att donera pengar direkt.
Insamlingskontona är Nordea 208918-6775, OKO 500001-20236228 och Sampo 800016-51651; domkyrkoförsamlingens referensnummer är 305022.
Genom ett telefonsamtal till nummer 0600 1 2009 donerar du 10,10 € till insamlingen; till detta kommer lokalnätsavgift.

Kjell Ewalds är död

Min vän Kjell Ewalds, journalist, radioprofil och lekholmsvän, har avlidit i en ålder av 55 år. Han dog på torsdagen den 29 januari på Mejlans sjukhus i Helsingfors efter en sjukdomsattack. Kjell var gift med Susan Haraldson, som är ledande pastor i Andreaskyrkan.
Själv lärde jag känna Kjell närmare inom International Evangelical Church (IEC) under studietiden. Vi medverkade bl.a. båda i pjäsen Silent Seekers, som sattes upp av IEC och regisserades av Sue Haraldson; vi spelade bl.a. buffliga finska poliser, stor kroppshydda som vi båda hade. Jag träffade också henne som nu är min hustru i samband med den pjäsen, så den har haft stor betydelse för mig.
Kjell gjorde sitt livsverk inom journalistiken med betoning på livsåskådningsfrågor. Han arbetade med de flesta finlandssvenska tidningar, bland andra Senapskornet, Ajour, Fredsposten, Gillebladet, Borgåbladet, Kyrkpressen och Helsingfors Extra.
På Yle blev Kjell Ewalds känd för programmen Öppna landskap och Sökaren som nådde stora lyssnarskaror 1987-94. Han verkade vid Radio Dei sedan kanalens grundande 1997 till sin död.
Kjells sista önskan var att veckoslutets program skulle sändas i vanlig ordning i Radio Dei, Country Gospel på lördag kl. 10 och Stadens ljus på söndag kl. 10 med repris på tisdag 23 och 23.30. Han planerade då att sända ett minnesprogram med Alf Robertson som dog på julafton. Nu blir det ett minnesprogram i dubbel bemärkelse.
Vila i frid.

The Apostle's Creed (revised version)from Not the Nine O'Clock News

GodHatesShrimp.com

I've mentioned Fred Phelps, his church and their website GodHatesFags on several occasions.
Now, I've come across the website GodHatesShrimp, which has a similar theme as GHFags, but is less passionate and more literate. Which is just as well, since it is a parody...
Check it out!

Synkletika 14

[Amma Synkletika] sade också: "Ju mer framgång idrottsmän får, desto svårare medtävlare får de möta."
Ur Ökenfädernas tänkespråk

Debattartikel om nyårsraketerna

För ett par veckor sedan skrev jag en motion om nyårsraketer, vilket jag nämnde här på bloggen. Jag skickade en insändare baserad på motionen till lokaltidningarna. Både de och lokalradion hade dock redan fått motionen sig tillsänd i nyhetsform. Jag skrev om insändaren och skickade den till Hufvudstadsbladet, som inte publicerar insändare som redan har förekommit i andra dagstidningar. Den första varianten var för lik Bbl-texten, men en mer omfattande omarbetning gick igenom och publicerades 27.1.09. Se här:
Traditionen med fyrverkerier och smällare under nyår och andra övergångstider torde härstamma från Kina, liksom raketerna själva. Smällandet gjorde, ansåg man, att onda andar skrämdes bort och inte kunde skada vad det nu var som firades.
Finländarna skjuter däremot fyrverkerier för att de är vackra och bränner av smällare för att det är roligt.
Det finns flera orsaker till att ifrågasätta denna tradition. Miljön tar skada av det enorma nedskräpande som blir följden av alla raketpinnar och plastdelar som sprids ut lite varstans. Ekonomiskt är det inte särskilt vettigt att utsätta hus och ägodelar för brandfara. Ur human synpunkt är det knappast trevligt att riskera grava fysiska men av raketer som har exploderat i ansikten eller händer, eller att stöta på skräckslagna småbarn och husdjur. I år läste jag en artikel om en hund som t.o.m. dog av skräck!
Ett stort problem med traditionen är det ofog och okynnessmällande som förekommer under lång tid både före och efter nyår. I min hemstad Borgå är smällandet tillåtet endast under en tolvtimmarsperiod mellan kl. 18 och kl. 06. Regeln är god, men den efterföljs tyvärr inte. Smällandet började så fort försäljningen av raketer blev tillåten efter julhelgen. Situationen torde ha varit liknande på andra håll i landet.
Olika kommuner har lite olika regler för tid och plats för dessa fyrverkerier. Om reglerna i en kommun skärps, kan man ofta fara till grannkommunen och köpa sina sprängämnen. Kommunerna borde kanske samarbeta mer, så att problemen inte s.a.s. exporteras.
Att försäljarna inte är förtjusta över begränsningar är väl självklart, och det är ju ingalunda deras fel att vissa av deras kunder bryter mot givna regler. Försäljarna får dock, liksom alla andra, leva med det regelverk som samhället skapar till skydd för medborgarna.
Jag föreslår i en motion till stadsfullmäktige i Borgå - och andra kommuner får gärna ta efter - att raketer och smällare visserligen skulle få säljas under samma tidsperiod som nu, men inte skulle få överlåtas till kunderna förrän efter kl. 15 på nyårsafton.
Jag tror inte att det skulle bli så komplicerat. Man betalar och får ett specificerat kvitto, sådant som alla kassaapparater skriver ut numera. Så kommer man vid rätt tidpunkt med kvittot i handen och får sina sprängämnen. Då skulle okynnessmällandet förkortas betydligt, helt enkelt genom materialbrist.
Eller så fungerar det inte. Risken är ju att om vi skär ner på smällandet före nyår, så förlängs det efter helgen. Vi får se.
Någonting måste dock göras. Alla goda idéer mottages med tacksamhet.

Karl af Hällström
stadsfullmäktig (sfp)
Borgå

Wedding invitation

How's that for a good start to a marriage? I swiped it from Of Course I Could Be On Vacation..., that also publishes a picture of an interesting gown (and another version here). I hope I'll never see them ... er, it ... before me in church while performing a wedding. Or any time, really. Slightly distracting, I think. For me, not the groom.
Was there a groom in the pictures? I didn't notice.

Ateismens och kristendomens gemensamma nämnare

I ett blogginlägg med rubriken Lite sund vetenskap har aldrig kränkt någon skriver en trevlig bloggare (som ibland kallar sig "hednisk") i positiva ordalag om den ateistiska reklamkampanj som pågår på brittiska bussar.
I svaret till en kommentar hävdar hon att
[...] det har aldrig förts några krig i ateismens namn.
Det ställde jag mig lite skeptisk till, så jag kommenterade:
Tja, det där om att inga krig har startats i ateismens namn... Inga krig har startats i religionens namn heller. Däremot i olika religioners namn - tyvärr. Likaså har inga krig startats i ateismens namn, men däremot nog i olika ateistiska ideologiers namn - med kommunismen och nazismen som de främsta exemplen. Bara en synpunkt.
Men jag är helt med på att leva och låta leva, vad gäller annonskampanjer och liknande. Att diskutera trosfrågor är intressant, att inkräkta på någon annans integritet är förkastligt - och olika former av psykiskt eller fysiskt våld fördömer jag naturligtvis kategoriskt.
Hon drog då till med historiska exempel:
Hitler var katolik och hänvisade ofta i sina tal till försynen och guds vilja som gjort honom till nationens ledare. Och den dåvarande påven Pius XII vägrade konsekvent att ta ställning mot nazismen. Karl Marx var jude, Stalin däremot var ateist.
Jag bemötte detta med att
Karl Marx var jude till börden, men uppfostrad som katolik och slutade som ateist. Stalin studerade i ett ortodoxt prästseminarium innan han hoppade av och blev ateistisk revolutionär och massmördare. Skitstövlar, galningar och brottslingar finns inom alla ideologier, liksom hjältar och personer med hjärtan av guld. Min poäng är att det är orätt att uteslutande racka ner på ideologier med religiös karaktär, när alla mänskliga system har samma fel.
Nåja, live and let live...
Hon konstaterade:
Framför allt är det ju människorna, och inte ideologierna i sig som gör ont.
Vilket jag förstås kunde hålla med om.
Alldeles. Helt onödigt att slåss om vems ideologi som är bättre eller sämre. Vi kan presentera våra synpunkter och sedan låta folk välja själva. I väntan på det bör vi med förenade krafter ta itu med all orättvisa och ondska i världen. Utan att glömma den som finns inom oss själva.
Och här hittade ateisten och den kristne sin gemensamma nämnare.
Se där ett mål vi kan enas om, Kalle.

Hávamál 127 b

Om ont du märker,
säg, att ont det är,
och giv ej din fiende frid.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Mankind is no island

This just touched me. Deeply. It's beautyful. And tragic. Thank you so much, Pasi, for posting it!

About dogs and people 9

I wonder if other dogs think poodles are members of a weird religious cult.
- Rita Rudner
as quoted by the Episcopal padre

Jesus väcker tro

Texterna för Tredje söndagen efter trettondagen enligt tredje årgången
Första läsningen: 5 Mos 32:36-39
Ja, Herren skaffar rätt åt sitt folk
och förbarmar sig över sina tjänare,
då han ser att de inte orkar mer,
att det är ute med hög som låg.
Då frågar han: "Var är deras gudar,
klippan som var deras tillflykt,
de som åt fettet vid deras slaktoffer
och drack vinet vid deras dryckesoffer?
Må de gripa in och hjälpa er,
låt dem ge er skydd!
Vet att jag är Gud,
jag och ingen annan.
Det är jag som ger död och liv,
jag som sårar och läker,
ingen kan rycka något ur min hand.
Andra läsningen: 2 Kor 1:3-7
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni skall få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er; vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten.
Evangelium: Mark 1:29-39
Från synagogan gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus. Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon passade upp dem. På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren. Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner, och han förbjöd demonerna att tala, eftersom de visste vem han var.
Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats, och där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom, och när de hade funnit honom sade de: "Alla söker efter dig." Han svarade: "Låt oss gå åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut." Och han gick och predikade i synagogorna i hela Galileen och drev ut demonerna.

Läst: Folkets Dagblad

Leif Sjöström: Folkets Dagblad. Scriptum.
Folkets Dagblad är en serie av skämttecknaren Leif Sjöström. Den publiceras i Vasabladet, och samlas sedan av förlaget Scriptum till en bok per år. Den första utkom redan 1991.
Sjöström kommer med godmodiga skämt om vardagliga händelser blandat med knivskarp satir över politiker och andra aktörer inom (och ibland också utanför) Republiken Finland. Han har en tydlig teckningsstil och en härlig humor, och kan med rätta anses vara en av Finlands främsta skämttecknare.
Problemet är att hans publik är rätt lokal; som sagt publiceras han i Vasabladet, som är att gratulera för detta faktum. Detta innebär dock att vi som bor utanför Österbotten inte riktigt kommer åt honom, liksom inte heller de finskspråkiga.
Men jag har nyligen upptäckt att årsböckerna finns på Borgå bibliotek, därifrån jag har lånat och slukat ett tiotal. De innehåller inte bara själva serierna, utan också kommentarer om bakgrunden till serierna. För vem minns så noga vad som hände i det politiska rävspelet år 1995 eller vem som gjorde vilket uttalande år 2003? Böckerna är alltså också en dokumentering av och historieskrivning över det år som de behandlar - och är också som sådana mycket välkomna!
Under nattvardstvisten för halvtannat år sedan hade också jag hedern att få vara med på ett hörn i Folkets Dagblad. Någon sände ett urklipp ur Vasabladet, men tyvärr har jag inte hittat det. Och boken från 2007 har jag inte heller sett på biblioteket. Men den kanske kommer...

Yleisökirjoitus uudenvuodenraketeista

Kaupunginvaltuustolle 16.1.09 tekemäni esityksen pohjalta kirjoitin yleisökirjoituksen, jonka lähetin Borgåbladetiin ja Uusimaa-lehteen. Kirjoitus kuuluu:
Tänäkin uutenavuotena on esiintynyt vuodesta vuoteen jatkuva ongelma uudenvuodenrakettien häiritsevän käytön kanssa.
Se, että itse uudenvuodenyönä ammutaan raketteja ja räjähteitä, on perinne jota voisi kyseenalaistaa ympäristön, talouden ja viihtyvyyden kannalta, mutta johon en aio tässä yhteydessä puuttua. Ymmärtääkseni tällaiset ilotulitukset ovat sallittuja ainoastaan iltakuuden ja aamukuuden välisenä aikana. Tämä on hyvä sääntö, jota ei kuitenkaan noudateta. Jokainen pystyi toteamaan että ampuminen alkoi heti rakettien tultua myyntiin joulupyhien jälkeen.
Siksi olenkin tehnyt Porvoon kaupunginvaltuustolle esityksen jossa ehdotan seuraavaa: raketteja saisi edelleenkin myydä samalla aikavälillä kuin nyt, mutta niitä ei saisi luovuttaa asiakkaille ennen kello 15 uudenvuodenaattona. Silloin häiriöampuminen vähentyisi huomattavasti ammusten puuttuessa.

Karl af Hällström
kaupunginvaltuutettu (r.)

Thank God for answered prayers

The church minister asked if anyone in the congregation would like to express praise for answered prayers.
A lady stood and walked to the lectern. She said, "I have a praise. Two months ago, my husband, Jim, had a terrible motor cycle accident and his scrotum was completely crushed. The pain was excruciating and the doctors didn't know if they could help him."
You could hear an audible gasp from the men in the congregation as they imagined the pain that poor Jim experienced.
She continued, "Jim was unable to hold me or the children, and every move caused him terrible pain. We prayed as the doctors performed a delicate operation. They were able to piece together the crushed remnants of Jim's scrotum and wrap wire around it to hold it in place."
Again, the men in the congregation squirmed uncomfortably as they imagined the horrible surgery performed on Jim.
She went on, "Now, Jim is out of the hospital and the doctors say, with time, his scrotum should recover completely."
All the men sighed with relief.
The minister rose and tentatively asked if anyone else had anything to say.
A man rose and walked to the lectern. He said, "I'm Jim and I want to tell my wife, the word is 'sternum'."

Potentiella biskopskandidater

Inför det kommande biskopsvalet i Borgå stift har jag sammanställt en lista på kriterier som han eller hon borde uppfylla. Dessa är i korthet:
Absolut ingen kvinnoprästmotståndare
Teol.dr.; ev. teol.lic.
Moderat teolog, ingen extremist.
Andlig resning
Ödmjuk men har ryggrad
Erfarenhet av ledarskap, administration och församlingsarbete
Lämplig ålder - helst född 1951-59
Knappast kommer någon att uppfylla alla kriterier, så det som gäller för elektorerna är att granska vilken kandidat som uppfyller dem bäst.
Jag vill här kasta en blick på dem som hittills har blivit nämnda i offentligheten som kandidater (bl.a. här och här). De är här i alfabetisk ordning; har jag missat någon, så säg till (och jag beklagar att vissa personuppgifter saknas).
Jag undviker att ta ställning i frågor om andlig resning, ödmjukhet och ryggrad, även om jag kan ha åsikter. Sådana bedömningar är dock rätt subjektiva.
Vidare är dessa endast omnämnda. Det betyder inte att de vore intresserade eller nominerade; det är en helt annan process som vi får återkomma till.
 • Johan Candelin (f. 1946), teol.mag., direktor för World Evangelical Alliance Religious Liberty Commission. Kvinnoprästmotståndare; dessutom alltför gammal, alltför låg utbildning.
 • Sixten Ekstrand (f. 1960), teol.dr., stiftsdekan i Borgå. Lanserade Björkstrand i biskopsvalet 2006. I yngsta laget, saknar församlingserfarenhet.
 • Eila Helander (f. 1946), teol. mag., fil.dr., professor i Helsingfors. Ej prästvigd, men hinner ännu före nomineringstidens slut. Hustru till biskop Gustav; om hon skulle bli vald vore ingen flytt nödvändig. Alltför gammal, saknar församlingserfarenhet.
 • Karl af Hällström (f. 1967), teol.mag., kaplan i Borgå. Alltför ung, alltför låg utbildning, alltför extrema åsikter.
 • Robert Lemberg (f. 1956), teol.dr., khde i Pernå. Inga invändningar (har dock tackat nej).
 • Leif Nummela (f. på 1950-talet), teol.mag., chefredaktör. Ej prästvigd, men hinner ännu före nomineringstidens slut. Kvinnoprästmotståndare; dessutom alltför låg utbildning, alltför extrema åsikter.
 • Virva Nyback (f. 1953), teol.mag., själavårdslärare i Träskända. Alltför låg utbildning.
 • Henrik Perret (f. 1946), teol.mag., direktor för Suomen Teologinen Instituutti. Tvåa i biskopsvalet 2006. Kvinnoprästmotståndare; dessutom alltför gammal, alltför låg utbildning, alltför extrema åsikter.
 • Rolf Steffansson (f. 1964), teol.mag., direktör vid Finska Missionssällskapet. Alltför ung, alltför låg utbildning.
 • Tor-Erik Store (f. 1953), teol.mag., khde i Vasa. Alltför låg utbildning.
 • Bror Träskbacka (f. 1958), teol.lic., direktor på Kyrkans central för det svenska arbetet. Inga invändningar.
 • Björn Vikström (f. 1963), teol.dr., kaplan i Kimito, docent i Åbo. Son till ärkebiskop John och brorson till biskop Erik. I yngsta laget, saknar erfarenhet av ledarskap och administration.
 • Bo-Göran Åstrand (f. 1963), teol.lic., khde i Jakobstad. Trea i biskopsvalet 2006. I yngsta laget.
Jag har lagt till två enkäter här på bloggen, en där jag frågar vem som borde nomineras i biskopsvalet, och en där jag frågar vem som INTE borde nomineras - plus- och minusröster, så att säga. Man kan välja flera alternativ bland de personer som har nämnts ovan samt de som var uppställda i senaste val 2006, utom Gustav Björkstrand, förstås. Enkäterna ligger framme till slutet av februari, så vi får se hur det går. När kandidaterna är klara (någon gång i maj) skall jag ha motsvarande enkäter med de namnen, har jag tänkt.

Påven giftigt om att bli påve

Vem som helst kan bli påve; beviset är att jag har blivit det.
- Johannes XXIII (1881-1963)
citerad i Världens giftigaste citat
av Leif Eriksson och Kristoffer Lind

Samhällsgärning att skriva ut sig?

En Facebook-vän skrev så här i sin statusrad:
NN hittade eroakirkosta saitten och gjorde en samhällsgärning enligt mannen..
Jag undrade vad hennes man menade, så jag kommenterade:
Jag visste inte att man kan skriva in sig i kyrkan också genom eroakirkosta...
Jag fick en komplimang:
Skulle alla präster ha samma åsikter och värderingar som du skulle jag ha funderat mera..
som jag besvarade med att ställa frågan direkt:
Tack för det!
Men förklara för mig hur det är en samhällsgärning att skriva ut sig ur kyrkan. Det är ett argument som jag inte har hört förr, tror jag... Skulle vara intressant att veta!
Nu kom förklaringen:
Jag tror att han menade att man i religionens namn har åstadkommit mera hemskheter i samhället än goda saker. Inte bara "vår" religion utan alla religioner!
Det lät redan mer bekant. Riktigt nöjd med svaret var jag ändå inte:
Aha. Men om man vill göra en samhällsgärning för att få bort alla hemskheter borde man se till att alla människor försvinner från samhället. Det är ju nämligen _människor_ som gör hemskheter, oberoende av om de gör det i religionens, nationens, den politiska ideologins eller sitt eget namn. Eller t.ex. frihetens namn, såsom vi har ett färskt exempel på Guantanamo. Hemskheterna gör inte i sig den åberopade ideologin ogiltig, och att kasta ut den för hemskheternas skull är att kasta ut barnet med badvattnet.
Men nåja. Du har fattat ditt beslut, och min mening är inte att kina. Lycka till!
Hon gör som hon gör, förstås. Och det är bra att vi har ett samhälle där detta är möjligt.
Se förresten också intervjun med Nils G. Holm i Kyrkpressen denna vecka (4/09). Och info om hur man skriver in sig i kyrkan finns på evl.fi/skrivindig.

Weed eater logic

Two rednecks, Jimbo and Bubba, are sitting at their favorite bar, drinking beer. Jimbo turns to Bubba and says, 'You know, I'm tired of going through life without an education. Tomorrow I think I'll go to the Community College and sign up for some classes.'
Bubba thinks it's a good idea, and the two leave.
The next day, Jimbo goes down to the college and meets Dean of Admissions, who signs him up for the four basic classes: Math, English, History, and Logic.
'Logic?' Jimbo says. 'What's that?'
The dean says, 'I'll give you an example. Do you own a weed eater?'
'Yeah.'
'Then logically speaking, because you own a weed eater, I think that you would have a yard.'
'That's true, I do have a yard.'
'I'm not done,' the dean says. 'Because you have a yard, I think logically that you would have a house.'
'Yes, I do have a house.'
'And because you have a house, I think that you might logically have a family.'
'Yes, I have a family.'
'I'm not done yet. Because you have a family, then logically you must have a wife. And because you have a wife, then logic tells me you must be a heterosexual.'
'I am a heterosexual. That's amazing, you were able to find out all of that because I have a weed eater.'
Excited to take the class now, Jimbo shakes the Dean's hand and leaves to go meet Bubba at the bar. He tells Bubba about his classes, how he is signed up for Math, English, History, and Logic.
'Logic?' Bubba says, 'What's that?'
Jimbo says, 'I'll give you an example. Do you have a weed eater?'
'No.'
'Then you're a queer.'
Thanks to MadPriest!

Motion om nyårsraketer

Jag har lämnat in en motion till stadsfullmäktige:
Också detta nyår har ett ständigt återkommande problem upprepats, nämligen ofoget kring nyårsraketer.
Att man under själva nyårsnatten bränner av raketer och smällare är en tradition som man visserligen kan ifrågasätta ur miljöhänseende, av ekonomiska orsaker och ur trivselsynpunkt, men som det inte är min mening att yttra mig om här. Som jag har förstått saken, är dessa fyrverkerier dock tillåtna endast under en tolvtimmarsperiod mellan kl 18 och kl 06. Regeln är god, men den efterföljs inte. Var och en kunde konstatera att smällandet började så fort försäljningen av raketer blev tillåten efter julhelgen.
Jag föreslår därför följande justering av reglerna: raketer och smällare skulle visserligen få säljas under samma tidsperiod som nu, men de skulle inte få överlåtas till kunderna förrän efter kl 15 på nyårsafton. Då skulle okynnessmällandet förkortas betydligt, helt enkelt genom materialbrist.
Karl af Hällström
16.1.2009
Jag har också skrivit insändare på basen av denna motion och skickat in dem till lokaltidningarna Borgåbladet och Uusimaa. Detta visade sig dock vara onödigt, eftersom stadskansliet skickar motionerna som nyheter till lokalpressen. I fortsättningen kommer jag att skicka motsvarande insändare till rikspressen.

Robinson on the Gospel and injustice

I think we are always bound by the Gospel to point out injustice and set about rectifying it.
- bishop Gene Robinson
as quoted by the Sydney Star Observer 7.7.08

Söta öde!

Jag riktigt hoppade till när jag läste artikeln Kyrkpressens läsare presenterar biskopskandidater - det andra namnet som föreslogs var mitt!
Jag tackar för förtroendet och känner mig väldigt hedrad, men har svårt att ta förslaget alltför seriöst. Det brister på alltför många av de punkter som jag framförde i radion förra veckan. Om jag blir "officiellt uppvaktad", som det tycks heta, får jag väl fundera allvarligare på saken - men det är ju nog ett stort "om".
Och nog vore det väl bättre om vettiga, liberala röster skulle samlas kring någon som har reella chanser att bli vald?

Lehdistä poimittua 15

Virkoja ei lakkauteta, vaan ne vähenevät luonnollisen poistuman kautta. Virkojen vähentymistä tapahtuu, sillä toista koulutoimenjohtajaa ei aiota täyttää, vaan lopettaa se.
- Hangon lehti

Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft

Texterna för Andra söndagen efter trettondagen enligt tredje årgången
Första läsningen: Jes 62:1-3
För Sions skull skall jag inte tystna,
för Jerusalems skull inte tiga,
förrän upprättelsens morgon gryr
och hennes räddning lyser som ett bloss.
Folken skall se din upprättelse,
alla kungar se din härlighet.
Du skall få ett nytt namn,
som Herren själv förkunnar,
du blir en praktfull krona i Herrens hand,
ett kungligt diadem i din Guds händer.
Andra läsningen: Tit 1:1-3
Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att föra Guds utvalda till tro och till kunskap om vår religions sanning, med dess hopp om evigt liv som Gud, som aldrig ljuger, har utlovat för oändligt länge sedan - när tiden var inne gjorde han sitt ord känt för alla genom den förkunnelse som har anförtrotts mig enligt Guds, vår frälsares, befallning.
Evangelium: Luk 4:16-21
Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig."
eller
Mark 1:14-15
När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet."

Stödgruppsinfo Tukiryhmäinfo 1/09

Jag skickar emellanåt information om vad som händer på den politiska fronten i Borgå till medlemmarna i min stödgrupp på Facebook. Det tycks inte bli alltför ofta; senast var det 1.11.08 och detta skickade jag 15.1.09.

Det nya fullmäktige hade sitt konstituerande möte 14.1.09. Sannfinländarna gjorde vissa försök att protestera mot att ingen ville leka med dem – orsaken till det är närmast att de inte har velat leka med någon annan – men förlorade alla omröstningar med rösterna 46 mot 5. De fick med andra ord inte med sig någon annan en den egna gruppens fem medlemmar.
I övrigt blev besluten i enlighet med resultaten från förhandlingarna mellan partierna. Mikaela Nylander (sfp) blev ordförande i fullmäktige och Kaj Bärlund (sdp) i stadsstyrelsen. Själv blev jag vald till medlem i bildningsnämnden.
Och det var trevligt att träffa gamla och nya bekanta också i den här konstellationen. Det blir säkert intressant det här!
Mer detaljer om mötet finns på stadens hemsida.

Nu blir det då dags att börja med det politiska slitgörat. Jag har ett par motioner i huvudet, och flera blir det säkert. Om du vet om några missförhållanden i Borgå, så kan du påpeka dem för mig, så ser vi vad jag kan göra.
Motioner, insändare o.dyl. sätter jag på stödgruppens hemsida, så kan du se dem där om du är intresserad.

Allt gott!

Kalle
***
Lähetän välillä tietoja Porvoon poliitisesta tilanteesta Facebookin tukiryhmäni jäsenille. Tämä ei tapahtune kovin usein; edellinen kiertokirje lähti 1.11.08 ja tämä 15.1.09.

Uusi kaupunginvaluusto järjestäytyi 14.1.09. Perussuomalaiset yrittivät protestoida sitä vastaan ettei kukaan halua leikkiä heidän kanssaan – syy siihen on lähinnä se etteivät he ole halunneet leikkiä muiden kanssa – mutta he hävisivät kaikki äänestykset äänin 46-5. He siis eivät saaneet mukaansa ketään paitsi oman ryhmänsä viisi jäsentä.
Muuten päätökset seurasivat puoleiden välisten neuvotteluiden tuloksia. Mikaela Nylander (r.) valittiin valtuuston ja Kaj Bärlund (sdp) kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Itse sain sivistyslautakunnan jäsenyyden.
Ja oli mukavaa tavata vanhoja ja uusi tuttavia myös tässä yhteydessä. Tästä tulee kyllä mielenkiintoista!
Lisää yksityiskohtia kokouksesta löytyy kaupungin kotisivulta.

Ja nyt alkaa poliittinen arkipuurtaminen. Minulla on pari esitystä päässäni, ja lisää tulee varmasti. Mikäli tiedät jotain joka ei ole Porvoossa niin kuin pitäisi, niin mainitse asiasta minulle, niin katsotaan mitä asialle voisi tehdä.
Esitykset, yleisökirjoituket ja vastaavat laitan tukiryhmän kotisivulle, joten voit lukea ne sieltä jos kiinnostaa.

Kaikkea hyvää!

Kalle
Och så medielänkar:
Nylander jatkaa valtuuston johdossa, Bärlund palaa hallituksen puheenjohtajaksi (Uusimaa 15.1.08)
Fartfylld fullmäktigeöppning i Borgå (YLE nyheter 15.1.08)

Worst one, ever 3

A hole has been found in the nudist camp wall. The police are looking into it.

Räisänen on Christianity and homosexuality

Heikki Räisänen (born 1941) was Professor of New Testament Exegetics at the University of Helsinki in the years 1975-2006. He was - is! - a scholar with world-wide renown, and is abhorred in many conservative circles, which (of course) is a point in his favour. I had the privilege of doing my Masters thesis under his tutelage.
Last week, Professor Räisänen was interviewed by the news agency STT (FNB in Swedish) when he made an appearance at a symposium. The following is my own translation from the Finnish:
According to former professor Heikki Räisänen, Christianity has changed during the whole of its existence. At the moment, Christians are considering gender equality in religion and the nature of sexual orientation.
- The relationship of Christians to homosexuality has changed much, on the one hand in the light of new scientific findings, on the other, and perhaps more importantly, because heterosexual Christians know more homosexuals. They have been able to see that they are ordinary people, who haven't chosen their sexuality, but to whom it has been “given”, so to speak, Räisänen said on “Tieteen päivät” (“The Days of Science”).
As a comparison, Räisänen mentioned bigger changes than female priesthood or blessings of [same-sex] partnerships, that have occurred in the history of Christianity. One example happened in the times of the apostle Peter, when the Jesus-movement was still a part of the Jewish community. When Peter had witnessed to his gentile listeners, they became ecstatic and started to speak in tongues.
According to Räisänen, this was interpreted as a sign that God accepted the gentiles and that they could become members of the congregation without the rite of circumcision, that God according to the Bible had decreed should be eternal.
- This was a very drastic change in the religious tradition. Today's [issues with] female priesthood and gay marriage are child's play in comparison.
According to the story, Peter gave the motivation for his decision by stating, that he cannot stop God, if God has given the gentiles the same gift as to us.
- It is hard not to see similarities between Peter's experience and the experiences that many modern heterosexual Christians have had when meeting homosexual brothers and sisters, Räisänen added.
The interview was published by Ilta-Sanomat 8.1.09.

Lords and servants

A Christian is a perfectly free lord of all, subject to none. A Christian is a perfectly dutiful servant of all, subject to all.
- Martin Luther
as quoted on God's Politics

Vad är "naturligt umgänge"?

På bloggen Hbt-bibeln publicerar jag inga kommentarer, men har ändå kommentarfuntionen öppen som en möjlighet att kommunicera med mig. Ibland får jag ovett, ibland goda synpunkter (som inte alltid håller med mig).
Nu har kommentatorn Tjomme kommit med en god synpunkt på inlägget "Onaturligt umgänge (Rom 1:26f)":
I fråga om det naturliga umgänget kan man föra resonemanget ytterligare en bit.
I min mening behöver man faktiskt inte gå tillbaka till originalspråket och överväga huruvida ordet "naturlig" är en välvald översättning eller inte.
Om vi först och främst reflekterar över skillnaden mellan naturlig och normal, inser vi snart att ordet naturlig används i sammanhang som genetisk & opåverkbar, dvs som förekommer oavsett tid, plats, kultur etc, och utan att vi människor aktivt gör en insats.
Däremot är ordet normal oftast kopplat till kulturella och sociala betingelser, och i allra högsta grad beroende av aktuell tid och kultur. Det som till exempel anses normalt i vår tid och kultur var kanske helt onormalt i samma kultur men i en tidigare tidsperiod. Felet många ultrakonservativa kristna gör är att de ändå sätter likhetstecken mellan "naturlig" och "normal", vilket innebär att de subjektivt tar sig rätten att avgöra vad som är naturligt, helt enligt deras egen högst personliga uppfattning om vad de anser vara normalt.
Oerhört många HBT-personer kan vittna om att de blev medvetna om sin sexuella läggning i samma veva som de överhuvudtaget började identifiera sexuella känslor, oftast någon gång i 10-13-årsåldern. Det innebär att de första känslorna de kom i kontakt med var homo-/bisexuella attraktioner - och således det fullständigt naturliga för dem. Den sexuella läggningen hos en HBT-person upplevs av individen som lika självklar, naturlig, ursprunglig och opåverkbar som den hos heterosexuella.
När Paulus beskriver hur människorna lämnade sitt naturliga umgänge för ett onaturligt, blir texten faktiskt giltig för alla människor om man beaktar att det känns lika fel och motbjudande för en (kristen) homo-/bisexuell person att provocera sig själv till sexuellt umgänge med en av motsatt kön, som för en heterosexuell att sexuellt umgås med någon av samma kön. Med all tydlighet är det ju denna typ av brott mot den naturliga ordningen som Paulus skriver om i 1 Rom.
I sken av detta skulle man kunna hävda att det utgör synd när en homo- och bisexuella kväver sin identitet och tvingar sig själva att leva heterosexuellt, eftersom det är mot det naturliga och därmed emot Guds vilja.
Tack för din synpunkt!

A true politician...

Tonight, I will attend my first meeting of the City Council of Porvoo.
To honour the occasion, here is another politician: the Governor of Texas, played by Charles Durning in the movie The Best Little Whorehouse in Texas.
I have no desire to emulate the Governor - certainly not his morals! - but using hats myself, I love that sideways thing he does with his...
Thanks to Bailey's Buddy for leading me to this clip!

Hurdan bör nästa biskop i Borgå stift vara?

Idag deltog jag i debatten Slaget efter tolvRadio Vega. Jag diskuterade med Kyrkpressens konservative chefredaktör Stig Kankkonen under rubriken Ska Borgå stifts följande biskop vara konservativ? Programmet kan avlyssnas på YLE Arenan.
På förhand hade jag formulerat mina synpunkter som följer:
 • Sine qua non: han eller hon bör helhjärtat följa kyrkans ordning. En kvinnoprästmotståndare är alltså fullständigt utesluten, oberoende av hurdana trick han tar till (t.ex. att kvinnor skickas till andra stift för prästvigning).
 • Han eller hon bör vara teol.dr.; en teol.lic. kan eventuellt tänkas. En lämplig magister kunde säkert vara en god biskop, men om det svenska stiftets biskop är magister medan alla de finska biskoparna är doktorer, sätter det finlandssvenskarna i underläge.
 • Han eller hon bör vara en moderat teolog, ingen extremist. Moderat konservativ eller moderat liberal spelar inte så stor roll, bara teologin ligger nära mittfåran. Annars riskerar stiftet en onödig tudelning.
 • Han eller hon bör ha en tillräcklig andlig resning för att kunna leda ett så mångfacetterat stift som vårt. Någon grå mus är inte ändamålsenlig, utan biskopen bör ha både karaktär och karisma.
 • Han eller hon skall vara tillräckligt ödmjuk för att kunna lyssna till goda förslag oberoende varifrån de kommer, men samtidigt ha tillräckligt med ryggrad för att kunna fatta sina beslut själv och hålla fast vid dem.
 • Erfarenhet av ledarskap, administration och församlingsarbete är starka meriter. En kyrkoherde går alltså förbi t.ex. en professor på denna punkt, medan professorn lämnar en kaplan bakom sig.
 • Också åldern bör vara lämplig. En ämbetsperiod på tio till femton år är lagom för en biskop. Om den blir kortare, hinner biskopen inte genomföra det han eller hon borde, men om den blir längre, riskerar stiftet stagnation. Vi har nyligen fått pröva på båda varianterna (utan att vilja kritisera varken biskop Erik, 24 år, eller biskop Gustav, 3 år). Detta innebär att idealåldern för biskopskandidaterna ligger mellan femtio och femtioåtta år; pensionsåldern är ju 65-68 år.
 • Sedan är det en sak för sig att det torde vara omöjligt att hitta någon som har alla dessa egenskaper. De som nominerar kandidater och de som röstar bör bedöma vilken kombination som är bäst.
  Och Kankkonen och jag stred inte alls så mycket som jag hade trott på förhand...

  Hávamál 1

  Alla dörrar,
  innan in man går,
  skarpt skådas skola,
  skarpt granskas skola,
  ty ovisst är att veta,
  var ovänner sitta
  borta på salens bänkar.
  Hávamál - Den höges sång
  Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

  Johannes Regnbåge

  Jag fick en inbjudan till en glädjande grupp på Facebook. Det glädjande var väl inte själva gruppen utan det som den gjorde reklam för - ett regnbågscafé i den församling där jag själv växte upp!
  Gruppens beskrivning låter så här:
  Inför Gud får vi alla vara oss själva. Men hur är det i församlingen? Många homosexuella, bisexuella och transpersoner har upplevt att kyrkdörren känns tung; att singelverksamheten är avsedd för någon annan eller att man inte platsar i lovsångskören som basstämmig transvestit. Andra kanske bara längtar efter nya inslag i församlingens verksamhet.
  Från och med nyåret blev tre helsingforsförsamlingar Johannes, och då passar vi på att köra igång Johannes Regnbåge – en svenskspråkig caféverksamhet för alla mångfaldsmänniskor som någonsin varit osäkra på om dom verkligen duger. Homo, bi, queer eller hetero; kvinna, man, cis eller trans eller inter – eller inte riktigt säker? Det spelar ingen roll. Du är välkommen som troende eller tvivlande, ung eller gammal, handikappad eller ej och oberoende av om du kan köpa hudfärgade plåster i butiken. Vi vill skapa en stämning där du får vara med som du är på riktigt.
  Verksamheten sker i samarbete med föreningen Regnbågsankan i Hörnan, Högbergsgatan 10 (spårvagnshållplats Johanneskyrkan på linje 10), varannan torsdag 19-21, med start den 15 januari.
  Övriga cafékvällar under våren 2009 blir den 29 januari, 12 februari, 26 februari, 12 mars, 26 mars, 23 april och 7 maj. På grund av skärtorsdagen uteblir Johannes Regnbåge den 9 april.
  Välkommen med!
  Äntligen! Tack Anders och alla andra som har arbetat för detta!
  Om jag själv kommer att ha möjlighet att ta mig till Helsingfors en torsdag kväll är sedan en helt annan fråga...

  Schoolboy Howlers 12

  Shakespeare married Anne Hathaway, but he mostly lived at Windsor with his merry wives. This is quite usual with actors.

  Dopets gåva

  Texterna för Första söndagen efter trettondagen enligt tredje årgången
  Första läsningen: 1 Mos 9:12-16
  Gud sade: "Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden."
  eller
  Jos 3:5-11, 17
  Josua sade till folket: "Rena er, ty i morgon skall Herren göra under bland er." Till prästerna sade han: "Lyft upp förbundsarken och gå i spetsen för folket." Då lyfte de upp förbundsarken och gick framför folket.
  Herren sade till Josua: "Från och med i dag skall jag ge dig storhet, så att israeliterna förstår att jag är med dig, som jag var med Mose. Säg nu till prästerna som bär förbundsarken att stanna alldeles i vattenbrynet när de kommer till Jordan."
  Josua sade till israeliterna: "Stig fram och hör Herrens, er Guds, ord." Han fortsatte: "Av detta skall ni förstå att den levande Guden är mitt ibland er och att han skall driva undan kanaaneer, hettiter, hiveer, perisseer, girgasheer, amoreer och jevuseer för er: förbundsarken, hela jordens härskares ark, skall gå framför er över Jordan."
  Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stilla på den torra bottnen mitt i Jordan, medan israeliterna gick över torrskodda, ända tills allt folket hade kommit över floden.
  Andra läsningen: Gal 3:23-29
  Innan tron kom hölls vi under uppsikt, med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.
  Evangelium: Luk 3:15-18, 21-22
  Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar."
  På detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem.
  När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: "Du är min älskade son, du är min utvalde."

  Biskopsvalet i Slaget efter tolv 13.1.09

  Inkommande tisdag, den 13 januari, deltar jag i en debatt i Slaget efter tolv på Radio Vega kl 12:10-12:35. Debatten puffas så här:
  Ska Borgå stifts följande biskop vara konservativ?
  Gustav Björkstrands tid som biskop slutar i höst. De gammaltroende som under Björkstrands tid har upplevt sig vara ute i kylan hoppas att nästa biskop skulle vara på deras sida. En hurudan biskop skulle Borgå stift må bäst av? I Slaget efter tolv möts Kyrkpressens chefredaktör Stig Kankkonen och prästen Karl af Hällström. Heidi Finnilä leder debatten.
  Sändningen kan höras efteråt på YLE Arenan och ett litet klipp sänds i Aktuellt ca. kl. 17.45.
  Uppdatering: Biskopsvalet togs också upp i dagens TV-Nytt kl 18:15 (9'28"-12'11").

  Kenen laihdutuskuuri?

  - Meidän äiti aloitti laihdutuskuurin ja meni ratsastustunneille.
  - No, onko hän laihtunut?
  - Joo, mutta ei läheskään niin paljon kuin se hevonen.
  Kiitos, Micke!

  Marriages in the new year

  People choose their wedding dates for varying reasons. My paternal grandparents were married in December 1931, and the next year they were blessed with a daughter. If you look at the months, rather than the years, you'll notice that it was a very short pregnancy - my aunt was born in May, 1932 - but noticing that is, of course, bad manners, so we'll let it lie.
  But there are two couples that have chosen to get married now in the beginning of January, 2009, that might be worth mentioning.
  On Saturday, January 3, in a church in the south-western town of Pori, the Speaker of the Finnish Parliament, Sauli Niinistö (60), was married to Jenni Haukio (31), who works for the Conservative Party; Niinistö is also a Conservative. Widowed in 1995, he was a few years ago involved with a cabinet minister from the Centre Party, Tanja Karpela (now Saarela), and has now been together with his new wife for two years, which, apparently, neither the press nor the couple's next of kin had any inkling of.
  Niinistö was runner-up in the 2006 presidential elections, with 48,2% of the votes in the secont round. Since President Tarja Halonen will have completed her constitutional two terms in 2012 and can't run for a third, Niinistö is a strong candidate to become the next President of the Republic. But there must surely be others; the elections are still a few years off.
  As was to be expected, the evening paper Iltalehti made a lot of fuss about Niinistö's wedding.
  The following day, the blogger Tor Billgren (blogging on Antigayretorik) married his partner of eight years, Erik, in their home town of Malmö in southern Sweden. Among the congratulatory comments on the blog, there were a few condemning their love for each other in God's name. Very sad. Very predictable. God must be happy for Erik and Tor - and weeping because of the idi... I mean, people speaking in his name.
  The civil wedding was performed by a member of parliament, Olof Lavesson, who is also from Malmö.
  May God bless both couples with much love and a long life together!

  Giftigt om inskränkta åsikter

  Hans åsikter var så inskränkta att de rymdes i en ståndpunkt.
  - Gustaf Lindborg
  citerad i Världens giftigaste citat
  av Leif Eriksson och Kristoffer Lind

  Predikans kvalitet

  Det är intressant, det där med att vara kreativ.
  Ta predikningar som exempel.
  Vissa predikningar som jag skriver bara flödar ut ur fingrarna genom tangentbordet och upp i predikstolen, och jag upplever själv att de blir just så som jag vill ha dem. Dem är det ingen som kommenterar.
  Om en predikan däremot vägrar att samarbeta, bara fastnar överallt, tar timme efter svettig timme att skriva och till slut måste pressas ur printern sent på lördag kväll (såsom den senaste) - ja då är alla glada och säger att den var fin och talade till hjärtat och vill ha den skriftligt...
  Är det så att kvaliteten står i förhållande till hur svår skapelseprocessen har varit? Eller kanske i omvänt förhållande till hur nöjd jag själv är med min insats?
  Konstigt.

  Bysthållare

  En dam kommer in i butiken och ber att få köpa en bh. Expediten frågar om det ska vara modell frälsningsarmén, diktatorn eller pressen.
  - Men kära nån, vad menas med det? frågar damen.
  - Jo, frälsningsarmén lyfter de fallna. Diktatorn tvingar ihop de stora massorna och pressen kan göra en mygga till en elefant!
  Tack till Leena och Marina!

  Jesus, världens ljus

  Texterna för Trettondagen (Epifania) enligt tredje årgången
  Första läsningen: Mik 4:1-4
  Den dag skall komma
  då berget med Herrens tempel
  står där orubbligt fast
  som det högsta av bergen,
  överst bland höjderna.
  Folken skall strömma dit,
  folkslag i mängd skall komma,
  och de skall säga:
  "Låt oss gå upp till Herrens berg,
  till Jakobs Guds tempel.
  Han skall lära oss sina vägar,
  hans stigar vill vi följa."
  Ty från Sion skall lag förkunnas,
  från Jerusalem Herrens ord.
  Han skall döma mellan alla folk,
  skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran.
  De skall smida om sina svärd till plogbillar
  och sina spjut till vingårdsknivar.
  Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
  och aldrig mer övas för krig.
  Var och en skall sitta
  under sin vinstock och sitt fikonträd,
  och ingen skall hota honom.
  Herren Sebaot har talat.
  Andra läsningen: 1 Tim 3:16
  Erkänt stor är vår religions hemlighet:
  Han uppenbarades som jordisk varelse,
  rättfärdigades som andlig,
  skådades av änglarna,
  förkunnades bland hedningarna,
  vann tro i världen
  och togs upp i härligheten.
  Evangelium: Matt 2:1-12
  När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: "Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom." När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel."
  Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. "Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet", sade han, "och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom." Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.

  Om samkönad adoption

  Skall bögar och flator få adoptera? I så fall bara inom familjen eller också utanför?
  Intressant fråga. Leena och Marina tar upp den på sin blogg, och serien Nemi kommer med ett guldkorn.
  Sedan är ju frågan varför homosexuella ska få adoptionsrätt om de inte ens har fulla medborgerliga rättigheter, såsom rätten till äktenskap. Andra klassens medborgare skall hålla käften och inte sticka upp, det tyckte redan Fader Luther - och senare hans lärjunge Adolf - om judarna.
  Att situationen är en annan? Ingen förföljer de homosexuella? Jaså? Verkligen? Hur så?

  Barn skriver till Gud 38

  Gode Gud. Det här skulle jag vilja ha: en ny cykel, en färglåda, en hund, en filmkamera och en fotboll. Om jag inte kan få allt så skulle jag i alla fall vilja ha det mesta.
  - Erik, 7 år

  I Guds hus

  Texterna för Andra söndagen efter jul enligt tredje årgången
  Första läsningen: Sak 3:6-10
  Och detta är vad Herrens ängel försäkrade Josua:
  Så säger Herren Sebaot:
  Om du vandrar mina vägar
  och håller mina bud
  skall du råda över mitt hus
  och vaka över mina tempelgårdar.
  Jag skall ge dig tillträde
  till den krets som tjänar mig här.
  Lyssna, Josua, överstepräst, du och dina ämbetsbröder som sitter framför dig - dessa män är ett tecken: Se, jag skall låta Telningen, min tjänare, komma. På stenen där, som jag har lagt framför Josua, på denna enda sten med sju ögon ristar jag en inskrift, säger Herren Sebaot. Jag skall utplåna landets skuld på en enda dag. Den dagen, säger Herren Sebaot, skall ni bjuda varandra till fest under vinrankor och fikonträd.
  Andra läsningen: Heb 2:11-15
  Han som helgar och de som blir helgade har ju alla samme fader, och därför blygs han inte för att kalla dem bröder då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, i tempelskaran skall jag sjunga ditt lov, likaså: Jag vill sätta min lit till honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig.
  Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.
  Evangelium: Joh 7:14-18
  När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. Judarna blev förvånade och sade: "Hur kan han som inte har studerat vara så lärd?" Jesus svarade: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och det finns ingen orättfärdighet hos honom.

  Update: Arnell & Gårdfeldt

  Two pastors named Lars (Arnell and Gårdfeldt), both working for the (Lutheran) Church of Sweden, were married in Canada in 2006. After returning home, they tried unsuccessfully to have their marriage recognized by the Swedish authorities; the ruling was that this was not a marriage but a civil partnership. I blogged about this at the time.
  The couple argued that since their marriage was legal in Canada, it should be recognized in Sweden. Their lawsuit said that "tax authorities can make an exception for a marriage where one party is underage but not for homosexuals."
  They took their case to the highest court in Sweden, which now has upheld the ruling of lower courts. In its ruling, the court said that Swedish law permits the tax department to make exceptions for people who are underage but legally married, but there currently is no law in Sweden allowing for the recognition of same-sex marriage.
  The two Larses said they were disappointed in the ruling but hoped the government would soon amend the law. They will also bring the case before the European Human Rights Court.
  Kristen tro och homosexuell samlevnad, Visst går det att förena! (Lars Arnell's home page, in Swedish)
  Uutinen: Ruotsalaiset homopapit naimisiin Kanadassa (Kalles kyrkliga kommentarer 23.5.06)
  Nyhet: Utländskt homoäktenskap registreras inte i Sverige (Kalles kyrkliga kommentarer 28.9.06)
  Präst gift i Kanada, inte gift i Sverige (Kyrkans Tidning 16.12.08)
  Swedish court: Canadian gay marriage not legal (365gay 16.12.08)
  Gårdfelt (sic!) förlorade äktenskapsmål (Dagen 16.12.08)
  Rörd och imponerad av Gårdfeldts styrka (Antigayretorik 17.12.08)

  Faith is not central to Christianity

  If the resurrection of Jesus Christ is a reality then faith is not a requirement of the Christian religion. If it was then nobody would have met the risen Christ in the days following his crucifixion.
  Faith is necessary because of how the universe works (or, at least, appears to work), especially in respect of time and distance. Therefore, faith is accidental not central to our religion.

  Teresa of Avila on Loving Our Neighbor

  Our Lord asks but two things of us; Love for [God] and for our neighbor. We cannot know whether we love God ... but there can be no doubt about whether we love our neighbor or no.
  - Teresa of Avila
  Interior Castle
  as quoted on God's Politics