Om snapsar och snapsvisor

Finlandssvenska rimakademin ordnar i oktober den riksomfattande tävlingen i nyskrivna snapsvisor i Borgå, skriver YLE. Arrangörerna poängterar att "det är visan och inte snapsen som man vill hylla, och att skriva snapsvisor är som att dikta vilket för tankarna till Borgås kända diktare."
Jag är lite delad till det här med snapsvisor. Det är ju sant att de ofta är kreativa och fyndiga, men samtidigt hyllar de nog snapsen och fyllan, fastän tävlingsarrangörerna försöker vifta bort det.
Ändå är snapsvisan faktiskt från början en nykterhetsåtgärd. Den finlandssvenske skalden och biskopen Frans Michael Franzén (1772-1847) lär ha räknat ut att folk som sjunger och super, super mindre än de som super och super, och skrev därför dryckes- och snapsvisor för att begränsa supandet. Detta innebär förstås också att de som sjunger snapsvisor går i biskopens fotspår och därmed är mer kyrkligt engagerade än de som inte sjunger, och det gläder mig naturligtvis.
Franzéns mest kända dryckesvisa är väl den vackra Bordsvisa, där följande rader ingår:
En blomma är glädjen: i dag slår hon ut,
i morgon förvissnar hon redan,
just nu, då du kan, hav en lycklig minut
och tänk på den kommande sedan.
Så snaps- och dryckesvisor kan (ibland) vara stor konst och skapar dessutom gemenskap på festerna. Snart börjar kräftsäsongen, då detta tydligt kommer fram.
Men ändå: Själva brännvinets enda funktion är nog berusningen. Öl eller vin till maten är bordsdrycker, som man kan bruka måttligt, men snapsen är något helt annat. Är det verkligen så bra med sådant? Gränsen mellan alkoholbruk och -missbruk är väldigt otydlig, och följderna för bl.a. hälsa, ekonomi, sociala skador, traumatiserade barn och trafikdöd är så välkända och uppenbara att jag inte skriver mer om dem här.
Men vi skall inte kasta ut barnet med badvattnet: Sjung gärna fyndiga snapsvisor - men ha vatten i glaset!

Schoolboy Howler

Parallel lines never meet unless you bend one or both of them.

Bevara vigselrätten!

I helgen kom KD:s förre ordförande, riksdagsman Bjarne Kallis [som enligt uppgift inte är baptist, vilket jag tidigare påstod. Ursäkta!], med en öppning om att Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland borde avstå från sin vigselrätt om riksdagen går in för en könsneutral äktenskapslag. Partiets nuvarande ordförande Päivi Räsänen och den avgående biskopen i Helsingfors, Eero Huovinen, instämde.
Själv blev jag intervjuad först av radionyheterna och sedan av Borgåbladet i frågan. Eftersom Bbl:s intervju inte syns på nätet, publicerar jag den här i utdrag. Egentligen är det två texter, skrivna av Johanna Metsämäki.
1. Könsneutralt äktenskap
tvingar kyrkan att bestämma sig

Ringlöftena blir välsignelse om kyrkan avstår från sin vigselrätt, tror Karl af Hällström.

BORGÅ. Riksdagens diskussioner kring ett lagförslag om införandet av könsneutralt äktenskap i Finland har också satt fart på diskussionen inom den evangelisk-lutherska folkkyrkan.
– Vi har kommit så långt i samhällsutvecklingen att riksdagen diskuterar en sådan här lag. Då måste vi inom kyrkan sätta oss ner och fundera vad det här innebär för oss och vilka olika alternativ vi har om lagen går igenom, säger vikarierande kyrkoherde, kaplan Karl af Hällström vid Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Alternativen som nämnts i den offentliga diskussionen är tre, det vill säga om kyrkan skall öppna sig för alla församlingsmedlemmar som enligt staten har juridisk rätt att ingå äktenskap, om man oberoende av lagen skall fortsätta den tradition man tillämpar idag eller om kyrkan helt enkelt frånsäger sig sin rätt att viga.
– Att avstå från vigselrätten är bara ett alternativ, men ett reellt sådant. Vigseln är inte en omistlig del för kyrkan. Det är statens sak att avgöra vem som får ingå äktenskap, och är en uppgift som staten delegerat åt kyrkan då kyrkorna fick statskyrkoställning i Europa under 1600-talet, berättar af Hällström. [...]
Om kyrkan avstår från sin rätt att förrätta juridiskt bindande vigslar, så kommer en myndighet att få stora problem, och det är magistraten, menar Karl af Hällström. De skulle i så fall vara tvungna att viga alla som vill ingå äktenskap i Finland.
– Magistraternas arbetsbörda skulle öka markant. De skulle säkert behöva betydligt mera personal, men det är statens problem. Billigt blir det inte, men pengar är ju inte heller det avgörande i den här frågan.

En lösning inte enkel
Kyrkan har diskuterat sexuella minoriteters ställning inom kyrkan i många år och diskussionsklimatet blir lätt inflammerat. Kommer man att kunna enas om en lösning om lagförslaget går igenom?
– Det tror jag, men visst kommer vi också att se motreaktioner både bland församlingarnas medlemmar och bland personalen, säger af Hällström.
– Liksom i tidigare frågor finns de som tycker att kyrkan ger upp sin lära, och de som tycker att vi inte tar vårt ansvar om vi inte accepterar förändringen. Men kyrkan kan inte låta sig skrämmas av tanken på hur många som kan tänkas lämna kyrkan i protest, utan utgångspunkten måste vara vad vi själva vill göra.
Riksdagen kan inte tvinga kyrkan att viga samkönade par om man inte skriver in det i lag, och så långt tror kaplan Karl af Hällström inte att riksdagen är beredd att gå. Hans personliga åsikt är ändå att kyrkan bör behålla sin rätt att viga och utöka den att gälla alla församlingsmedlemmar som juridiskt har rätt att ingå äktenskap, om lagen statsfästs. En samvetsklausul anser han ändå vara nödvändig. En sådan tillfördes också beslutet att prästviga kvinnor år 1986.
– Då lade man inte till någon tidsfrist, vilket idag skapar en hel del problem då manliga präster fortfarande vägrar samarbeta med kvinnliga. Tidsfristen skall gälla dem som prästvigts före ett beslut. De som prästvigs efter bör veta vad de ger sig in på, anser han.

Ingen prästflykt
Den enskilda prästen har vigselskyldighet inom kyrkan idag. För många präster är det en samvetsfråga att inte viga frånskilda, men juridiskt kan de inte avstå från sin uppgift. Det brukar gå att sköta arbetsfördelningen så att olika präster sköter olika slags vigslar, berättar af Hällström.
– Jag tror att en liknande lösning kunde fungera när det kommer till könsneutrala äktenskap. Liksom en präst inte vill viga mot sitt samvete så vill ju inte heller någon bli vigd av en präst som uppenbart är motvillig.
Själv tror Karl af Hällström inte på någon prästflykt ifall kyrkan godkänner vigsel av samkönade par, men ett visst bortfall till till exempel Lutherstiftelsen får man i så fall räkna med.
2. Äktenskapet är det
som betyder något
BORGÅ. En kyrkovigsel är fortfarande ingen rättighet för vem som helst. För att få gifta sig i den evangelisk lutherska kyrkan idag bör åtminstone ena partnern ha gått i skriftskola och höra till den lutherska kyrkan. Den andra bör höra till kyrkan eller något annat kristet samfund. Vid Borgå svenska domkyrkoförsamling har man de senaste åren vigt mellan 42 och 57 par per år. Vid den finska församlingen är antalet grovt uppskattat det dubbla. Antalet välsignelser av äktenskapet rör sig kring fem årligen.
– Äktenskapet är viktigt som livsstil inom den lutherska kyrkan, det vill säga att paret lever i trohet och kärlek och känner ansvar för varandra och sin familj. Själva vigselakten är av mindre betydelse, men det är glädjande att så många vill ha Gud med i vigseln, säger Karl af Hällström, kaplan och vikarierande kyrkoherde vid Borgå svenska domkyrkoförsamling.
af Hällström vet att de kyrkliga ceremonierna, som dop, konfirmation och vigsel, idag handlar om tradition utan desto större djup för många. Men människor vill ha kyrkan med i livets olika skeden, och kyrkan skall inte högfärdigt stänga dem ute, menar han. [...]
Har då vigseln någon betydelse kvar i dag?
– Löftena, i vilken form de än kommer, höjer i viss mån tröskeln för att separera. Man säger att vi har en hög skilsmässofrekvens i Finland, men att använda det som argument för att aldrig gifta sig håller inte. Jag gissar att statistiken för separerande sambopar är minst lika hög, om inte högre, säger Karl af Hällström.
Mer i media:
Ehdotus: Kirkolta vihkioikeus pois (Aamulehti 25.7.10)
Kallis: Kirkko voisi luopua vihkimisoikeudestaan (Helsingin Sanomat 26.7.10)
Piispa Huovinen: Kirkon ehkä harkittava vihkimisestä luopumista (Helsingin Sanomat 26.7.10)
Vihkimisoikeuden muutos muuttaisi vain vähän kirkollisia häitä (Helsingin Sanomat 27.7.10)
Räsänen: Vihkioikeuden poistaminen ei ratkaisisi kirkon homokiistaa (Aamulehti 27.7.10)
Kyrkan har förlorat kampen om vigselrätt (Hufvudstadsbladets ledare 28.7.10)
Tidningarna dryftar kyrkans rätt att viga (YLE 28.7.10)
Finsk debatt om samkönade äktenskap (Kyrkans Tidning 28.7.10)
Finsk biskop redo ge upp vigselrätten (Dagen 28.7.10)
Kaplan tycker inte att kyrkan ska avsäga sig rätten att viga (AktuelltRadio Vega 28.7.10 - avpubliceras 28.8.10 kl. 12.20)
Könsneutrala äktenskap? (Västra Nyland 28.7.10)
Vigselvägval (Åbo Underrättelser 28.7.10)
Äktenskapet (biskop em. Erik Vikströms blogg 28.7.10)
Dags att möta den moderna världen (Borgåbladet 29.7.10)
Kyrkans förändrade roll (Åbo Underrättelser 29.7.10)
Slopad vigselrätt ger ingen lösning på kyrklig konflikt (Vasabladet 29.7.10)

Reverend Fun - Dim Bulb


www.reverendfun.com

Kyrklig ordlista på kyrkans hemsida

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har publicerat en kyrklig ordlista på sin hemsida, berättar KT. Ordlistan innehåller drygt 600 ord, namn och begrepp som ofta förekommer i diskussioner om kyrkan. En del av orden är teologiska termer. Ordlistan är tänkt att både tjäna journalister och ge svar på sådana frågor som till exempel skolelever ofta ställer om kyrkan.
Ordlistan finns på adressen http://evl.fi/ordlista.
Docenten vid Åbo Akademi Yngvill Martola, som senast bearbetat ordlistan, säger: ”Jag tycker ordlistan är viktig för att också andra intresserade än teologer ska ha korrekt information om kyrkliga och teologiska begrepp.”
Ordlistan kompletteras och utvecklas allt efterhand det uppkommer behov av nya ord och uttryck. Olika experter gör ändringar i och tillägg till den via webben. Också besökarna kan föreslå nya ord.
För att få ett exempel tog jag ett slumpmässigt valt ord och hamnade på Etik. Där kunde jag läsa följande:
Etiken är ett läroämne som dels hör in under teologin, dels under filosofin. Den teologiska etiken studerar kyrkans eller den religiösa människans moraliska tänkande och handlande, och grunderna för dem. Föremål för intresset är olika värderingar och de bredare teoretiska föreställningar som ligger bakom dem (metaetik). Den teologiska etiken hör till den systematiska teologins område.
Grunden för den lutherska moralteologin ligger i den så kallade naturliga morallagen. Etiskt riktiga gärningar är styrda av förnuftet, och de kan utföras av alla oberoende av världsåskådning. Människan blir ändå inte frälst genom goda gärningar. Den gyllene regeln har betraktats som den lutherska moralteologins grundnorm. Den uppmanar oss att älska vår nästa som oss själva.

Etik eller moral?
Orden etik och moral används ofta parallellt. Ett konsekvent sätt att skilja dem från varandra vore att använda ordet etik bara för att beskriva den vetenskap som studerar moralen, och ordet moral för att beskriva den mänskliga uppfattningen om vad som är rätt eller fel. Inom den protestantiska världen har ordet etik ändå i stor utsträckning kommit att ersätta det äldre bruket av ordet moral, och särskilt har adjektivet ’etisk’ etablerats som ett uttryck för en moralisk verksamhet.

Barn skriver till Gud

Gode Gud. Förlåt allt dumt som jag gjorde när jag var liten.
- Peter, 9 år

ELCA tillåter hbt-präster i parförhållande

Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), som är USA:s största lutherska kyrka, fattade i fjol beslut om att tillåta homosexuella präster, under förutsättning att de lever i celibat. Detta föranledde en motreaktion som jag skrev om i december 2009.
Nu rapporterar Dagen (26.7.10) att ELCA har tagit följande logiska och välkomna steg.
Evangelisk lutherska kyrkan i USA frångick på söndagen sitt krav på celibat för homosexuella präster.
På söndagen välkomnades flera öppet homosexuella präster på olika platser i landet.
I San Fransisco togs sju präster emot. En av de sju, Jeff Johnson, säger till San Fransisco Chronicle:
- Slutligen gick det så som vi hela tiden trodde. Det tog bara längre tid att komma dit, sa han.
Beslutet innebär att det krav på celibat som kyrkan lagt på homosexuella, bisexuella och transsexuella inte längre gäller.
Men prästen Ross Merkel, som blev utesluten ur kyrkan för sin sexuella läggning, menar att detta inte betyder att alla lutherska kyrkor kommer att acceptera den nya ordningen.
- Skillnaden blir att prästerskapet får en mer öppen inställning och därmed blir möjligheterna att få en tjänst större, säger Merkel enligt ktvu.com.

Gay Christian Europe - website launched

I got a comment on an old blog, and thus learned about a new website called Gay Christian Europe. It describes itself as follows:
The Gay Christian Europe ministry was born out of a need for a space with a European feel, and to reach out to LGBT Christians in Europe in their own language.
We support gay, lesbian, bisexual, transgender Christians all over Europe in a safe and caring environment. Our aim is to support each person in their own personal journey, whatever their denomination and whether they feel called to celibacy or beleive that God Blesses same sex relationships, and to welcome those who are drawn to Christianity.
We also aim to connect LGBT Christians in all European countries with groups, welcoming churches and resources local to them, as well to build both an online and in person community.
The website exists in a multitude of European languages: Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Spanish, Swedish, and Ukrainian; that's 23 languages, if I'm not mistaken. But there are more languages in Europe (notably one of the largest, Russian, is missing), and many of the 23 listed are not complete. Translation help is therefore constantly needed - please volunteer!
Through the website, you can find books (e.g. in English or Finnish, but not yet in Swedish) or other resources for LGBT Christians (general, UK, Russia, Sweden, Finland and more; my blog Hbt-bibeln is still missing). There are a few testimonies from LGBT Christians in a few languages. The section listing gay friendly churches in different countries is, through sad necessity, pass word protected.
Please visit the website Gay Christian Europe and contribute, if at all possible!

To create God in your own image

You can safely assume that you've created God in your own image when it turns out that God hates all the same people you do.
- Anne Lamott
as quoted by the Episcopal Padre

Om trippelmordet vid McDonald's i Borgå

Natten till tisdag 6.7.10 väcktes jag av telefonen kl 3:54 och befann mig vid brottsplatsen ca 4:10. Under de följande dagarna har jag sysslat med krisarbete och med vanligt prästarbete, så jag har varken hunnit eller orkat blogga.
Men jag sätter in några länkar för läsarnas upplysning.
Radio Vega Östnyland: Reaktioner på skjutningarna (samt Facebook)
Företagaren Hannu Nurmi från McDonald's i Borgå, kaplan Karl af Hällström och medborgare talar om dödsskjutningarna i Borgå natten till tisdagen.
svenska.yle.fi: Alla reagerar olika på kriser
-Det finns lika många olika reaktioner som det finns människor, säger kaplan Karl af Hällström om reaktioner på skottdramat vid McDonald's i Borgå.
svenska.yle.fi: "Svenskans ställning orsak till våldsdåden" (samt Facebook med kommentarer)
Svenskans starka ställning är en orsak till våldsdåden i Borgå, säger tf kyrkoherde Veikko Klemola vid Borgå finska församling i Helsingin Sanomat. TV-nytt intervjuar både honom och mig.
Hufvudstadsbladet: Borgåpräst blev snabbt i ropet (samt Facebook med kommentarer)
Att Klemola skulle ha uttalat sig om att svenskan är orsaken till måndagens dödsskjutningar stämmer inte.
svenska.yle.fi: Borgå finska församling tar avstånd från Klemolas påståenden (audio samt Facebook med kommentarer)
Det säger Jaakko Jalonen, medlem i församlingsrådet i den finska församlingen. Jalonen anser att församlingen inte kan ha en kyrkoherde, varken tf. eller ordinarie som inte tänker efter vad han säger i offentligheten.
Borgåbladet: Utanförskap, inte språkstrid
Jag har aldrig velat kommentera frågor i anslutning till morden. I stället har jag velat diskutera kring begreppet "sivullisuus", utanförskap, säger Klemola.
svenska.yle.fi: Borgåman häktad för dödsskjutningar
Den man som sköt ihjäl tre personer tidigt på tisdag morgon i Borgå har erkänt sig skyldig till dådet. Östra Nylands tingsrätt har häktat honom på sannolika skäl misstänkt för tre dråp.
Västra Nyland: Svenska språket (samt Facebook med kommentarer)
Regeln att koppla in hjärnan innan man öppnar munnen känner inget undantag för kyrkans män.

Finland: Gender-neutral marriage law in the making

Sweden and Norway have had gender-neutral marriages laws for some time now, and in June, Iceland joined them. The first to get married under the new law was Prime Minister Jóhanna Sigurðardóttir, as I noted last week. We still wait for Denmark.
Now, the debate accelerates even in Finland, that oh, so often shows conservative tendencies. Justice Minister Tuija Brax (Green Party) says she hopes that the law will be a part of the negociations when a new government will be formed after next year's Parliamentary elections and that the law will be in place in 2012. Of the larger parties, only the agrarian Center Party hasn't taken sides yet. Only the conservative Christian Democrats and the populistic True Finns are against, and all other Parliamentary parties would accept a law of this nature - with varying degrees of enthusiasm, of course. These parties are the conservative National Coalition, the Social Democrats, the social liberal Swedish People's Party (that I represent), and the postcommunistic Leftist League; there are eight parties in the Finnish Parliament at the moment.
A gender-neutral marriage law would not change the rights of opposite-sex couples, but same-sex couples would gain the right to e.g. take a common surname and to adopt children from outside their families ("external adoption", as it is called). The present registration of partnerships gives some of the rights that marriage gives, e.g. inheritance, some tax breaks and internal adoption, i.e. the right to adopt the other partner's children.
As to getting married in church ... well, that's some way off in the main churches in Finland. The law in question would not compel the churches to marry same-sex couples. My personal view is, of course, that the Evangelical Lutheran Church of Finland, where I serve, should start marrying all couples, but I'm afraid that still is a long way off. The Bishops' Council made a decision earlier this year that allows pastors to pray for same-sex couples, but not call it a blessing. This is, of course, a craven compromise. A comment in English here.
We'll have to wait and see what comes of all this. More disappointments, I fear.

Schoolboy Howler

Pompeii was destroyed by an overflow of saliva from the Vatican.

En euro är 80 cent

Det börjar vara ett slitet uttryck - "Kvinnans euro är 80 cent" - men enligt Statistikcentralen är det bokstavligt sant. FNB rapporterar genom Hbl att snittlönen för män i den privata sektorn i slutet av 2009 var 15,31€ per timme mot 12,25€ för kvinnor. Och 12,25 är 80,01% av 15,31.
Naturligtvis finns det många faktorer inblandade i detta, men det hindrar inte att det är frågan om ojämlikhet och orättvisa.
Jag har anslutit mig till Svenska kvinnoförbundet. Kanske det kan hjälpa upp saken - ens lite...

Barn skriver till Gud

Gode Gud. Jag vill bli uppfinnare men jag vet inte vad jag ska uppfinna.
- Karl, 6 år

Dopet är ingen namngivningsrit

Jag läser i Dagen om en svenskkyrklig präst som skulle döpa ett tvillingpar, men förväxlade deras namn.
Nu kritiseras han av domkapitlet [i Strängnäs stift]. Förutom att prästen förväxlat tvillingarna uteslöt han en psalm som deras mamma önskat vid dopet.
Prästen erkänner det inträffade som han förklarar med att han var stressad och nära att bli utbränd. Han får behålla sin rätt att tjänstgöra som präst, men jobbar inte längre kvar i församlingen.
Förrättningar - eller kyrkliga handlingar, som det heter i Sverige - är alltid känsliga tillfällen. För oss präster kan det gå rutin i dem, men för dem som de berör är de alltid någonting unikt. Därför är det naturligtvis alltid väldigt viktigt att hålla reda på personliga detaljer som t.ex. namn.
Samtidigt är det ju så att präster, liksom alla människor, kan göra bort sig emellanåt. Det som inte får hända, händer ändå. Som i detta fall.
Om domkapitlet flyttade bort prästen från församlingen till uppgifter som kan förhindra att han verkligen blir utbränd, är det god vård av arbetstagare. Om det skall ses som ett straff, verkar det nog vara i strängaste laget, tycker jag. Samtidigt har jag ju långt ifrån alla detaljer om det inträffade och om bakgrunden, så jag kan inte ta ställning på något objektivt sätt.
Ur teologisk synvinkel är detta dock ingen katastrof. Barnen blev döpta i den treenige Gudens namn. Därmed är de kristna. Att namnen förväxlades är ingen katastrof; Gud vet nog vem det är frågan om.
Dopet är ju nämligen ingen namngivningsrit.
Uppdatering: Kyrkans Tidning skriver också om saken.

Lite visdom

Kärlek är inte bara att gå hand i hand - det är att hålla varandras händer vad som än sker.
Tack till Leenamarina!