Guds omsorg

Texterna för Sextonde söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: 1 Kung 17:1, 8-16
Elia, en man från Tishbe i Gilead, sade till Achav: "Så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar, under de närmaste åren skall det varken falla dagg eller regn annat än på min befallning." [...]
Herrens ord kom till Elia: "Gå till Sarefat vid Sidon och slå dig ner där. Jag har befallt en änka där att förse dig med mat." Elia gav sig i väg till Sarefat, och när han kom till stadsporten gick där en änka och plockade pinnar till ved. Han ropade till henne: "Kan du hämta lite vatten, så jag får dricka." När hon var på väg för att hämta vattnet ropade han: "Kan du ta med en bit bröd också?" Hon svarade: "Så sant Herren, din Gud, lever, jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar, så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke. Men när vi har gjort slut på det svälter vi ihjäl." - "Var inte rädd", sade Elia. "Gå och gör som du har sagt, men baka först en liten brödkaka åt mig och kom hit ut med den. Sedan kan du baka åt dig själv och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut och oljan i kruset inte tryta fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden." Då gav hon sig i väg och gjorde som Elia hade sagt, och både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte, alldeles som Herren hade sagt genom Elia.
Andra läsningen: Fil 4:10-14
Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge.
Evangelium: Luk 10:38-42
Medan de var på väg gick [Jesus] in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till." Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne."

En vigselpräst funderar

Denna essä skrev jag för publicering i Skilsmässoboken (Söderströms 2008). Den är delvis baserad på tidigare inlägg här på bloggen. Detta är den variant som jag lämnade in till redaktörerna i mars. Hittar du skillnader till den i augusti publicerade varianten?
Jag har ingen personlig erfarenhet av skilsmässa. Däremot har jag som präst gott om erfarenhet vad gäller vigslar, och skilsmässoproblematiken är också bekant genom mitt yrke. Delvis gäller det frånskilda som vill gifta om sig, delvis personer som har velat prata med mig då äktenskapen knakar i fogarna eller redan har kraschat – och delvis rent teoretiska studier.
Jag har valt att här inte koncentrera mig enbart på skilsmässan som sådan, utan vill vidga vyerna en smula för att försöka behandla hela äktenskapshelheten – vigsel, äktenskap, skilsmässa och så de som aldrig gifter sig. Jag hoppas att detta kunde ge ett mervärde åt de funderingar som jag presenterar.
Ibland hör jag påståendet att vi inom kyrkan inte intresserar oss för annat än vad som sker i sängkammaren. Den anklagelsen är väl nog onyanserad. Det vi vill göra är att motarbeta allt sådant som kan vara till skada för någon. Det sexuella har säkert ett intresse i det här sammanhanget; det är ett så intimt område inom det mänskliga livet, att skador där tränger väldigt djupt och kan vara betydligt smärtsammare än skador på andra områden. Ändå vill jag hävda att det inte är vi kristna som i första hand håller sexualiteten och dess olika uttrycksformer framme i samhället, utan det är nog betydligt mer kommersiella krafter som utnyttjar den för sina egna marknadsmässiga syften.
Efter att ha sagt detta vill jag se på helheten av äktenskap och skilsmässa ur några olika synvinklar.
1. Vigsel
2. Äktenskap
3. Skilsmässa
4. De ogifta

Veckans anekdot: Nya bibelböcker

Bibelkunskap är inte alltid så lätt.
Jag hoppade in som vikarierande religionslärare under studietiden några gånger. Vid ett av tillfällena hade jag ett prov där sjundeklassisterna skulle nämna några bibelböcker. Ett par av svaren minns jag till denna dag:
  • Höga klagovisan (tydligen Höga visan + Klagovisorna) och
  • profeten Hermelin (kanske Hesekiel + Jeremia?).
När jag nämnde dessa i lärarrummet var jublet stort...

Intervju i pappers-Kp

Redaktören på Kyrkpressen, Rolf af Hällström (som är min fars kusin), skriver en rätt lång artikel i dagens nummer av tidningen (35/08, s. 6). Rubriken lyder Välsignelse av partnerskap teologi, inte juridik. En förkortad variant finns på nätet, men eftersom han intervjuar mig i pappersvarianten, vill jag lägga in en del av texten här. Efter en utförligare variant än det som finns på nätet, fortsätter artikeln:
[...] Borgåkaplanen Karl af Hällström hör till de präster i Borgå stift som gärna skulle förrätta en välsignelse av samkönade par om det var möjligt.
- Något direkt förbud finns inte, säger han men medger att Leinos uppfattning inte är tagen ur luften.
- Det är kyrkans regler och inte mitt eget samvete som håller mig tillbaka, säger han.
Att ingå partnerskap är "en tråkig administrativ grej" och af Hällström har blivit tillfrågad en handfull gånger om han inte som präst kunde medverka på något sätt. Själv ställer han upp och ber tillsammans med dem som vill ha förbön. Han har alltid informerat sin biskop på förhand.
- Det har skett till exempel när jag döpt deras barn. Då ber jag för människorna i hemmet och för familjen, utan att specifiera partnerskapet. Men jag håller mig borta från allt som liknar en vigsel, säger han.
Hittills har han inte stött på något par som inte skulle ha varit nöjda med förbönen.
Nytt "biskopsbrev" nästa år
Biskoparna ansvarar för kyrkans lära. Deras senaste uttalande om homosexualitet finns i biskopsbrevet från år 1984 och är mycket negativt. Ingen av biskoparna från 1984 är längre i tjänst och dagens biskopar signalerar en mjukare syn.
Esbobiskopen Mikko Heikka är ordförande för den arbetsgrupp som skall nyformulera kyrkans syn. Emeritusbiskopen Erik Vikström, den sista av biskoparna från 1984, har kritiserat Heikkas sätt att låta utredningen gå mycket längre än vad kyrkomötet avsett.
I fallet Tuovinen anfördes klagan också mot biskopen, men domkapitlet friade honom.
Ärkebiskop Jukka Paarma hoppas i tidningen Aamulehti på att kyrkan skall finna en medelväg för kyrklig medverkan som en så bred majoritet som möjligt kan omfatta. I Paarmas modell ingår samvetsfrihet för präster som ställer sig negativa.
Men över 61 procent av de övriga kyrkomötesombuden ställer sig negativt till varje form av förrättningsformulär för välsignelse av ingånget partnerskap. Det här framgår av en enkät som tidningen Kotimaa nyss utfört. 21 procent ställde sig positiva till ett formulär. Biskoparna är självskrivna i kyrkomötet.
Enligt Prästförbundets medlemsenkät från år 2006 är över hälften av prästerna negativa till en kyrklig välsignelse.
Få nu se vilka reaktionerna blir...

Churchill on pigs

I am fond of pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.
- Winston Churchill

Blivande S:t Newman ombegravs utan livskamrat

John Henry Newman (1801-90) är en av de viktigaste konvertiterna från anglikanismen till katolicismen. Han prästvigdes inom Church of England 1824, var med och grundade den högkyrkliga Oxfordrörelsen 1829 och skrev psalmen "Lead, Kindly Light" fyra år senare. Den är nummer 414 i den finlandssvenska psalmboken med texten "Led, milda ljus".
Oxfordrörelsen var dock inte tillräckligt katolsk för Newman. År 1845 trädde han in i den romersk-katolska kyrkan och blev prästvigd. År 1879 utnämndes han till kardinal, vilket är ytterst ovanligt för en enkel präst (till skillnad från t.ex. en biskop).
Newmans närmaste personliga förhållande var med prästen Ambrose St. John, som konverterade vid samma tid som Newman och bodde med honom från 1843. Newman levde ogift hela sitt liv och det finns inget som säger att förhållandet mellan de två katolska prästerna (som ju förväntades leva i celibat) var sexuellt, men den djupa kärleken dem emellan kommer fram ur Newmans ord när han sörjde St. Johns död 1875:
"I have ever thought no bereavement was equal to that of a husband's or a wife's, but I feel it difficult to believe that any can be greater, or any one's sorrow greater, than mine."
Efter sin död femton år senare lades han, på egen begäran, i samma grav som St. John.
År 1991 fick han titeln venerabilis av Vatikanen. Detta är ett steg i kanoniseringsprocessen; följande är att han (efter ett dokumenterat under) blir saligförklarad, och därefter (efter ytterligare ett under) helgonförklaras. Det första av de två undren sägs redan ha ägt rum, så saligförklaringen är antagligen bara en tidsfråga. Som ett led i denna process kommer kardinal Newmans kropp att flyttas från den grav där den nu ligger (tillsammans med St. John) till en enkel marmorsarkofag.
Många frågar sig nu om beslutet att flytta Newmans kvarlevor är påverkat av det faktum att han nu ligger bredvid sin livskamrat, vilket Vatikanen kan se som genant. I vilket fall som helst bortser beslutet från det som Newman själv kallade "my last, my imperative will" att ligga bredvid St. John, trots att flyttandet av kvarlevorna efter båda männen knappast kan vara svårare än att flytta bara den ene.
Victorian cleric put on path to sainthood (The Sunday Times 20.4.08)
Cardinal Newman to be reinterred in preparation for sainthood (The Times 15.7.08)
Vatican orders Cardinal Newman to be parted from priest friend in shared grave (The Telegraph 21.7.08)
Cardinal's same-sex resting place upsets Vatican saint makers (PinkNews 21.7.08)
Katolisen kirkon homofobian uusia käänteitä (ranneliike.net från 22.7.08)
Exhuming Newman (The Daily Dish 4.8.08)
Unelected office clerk gives Benny a straight John Henry (Of course, I could be wrong... 12.8.08)
British government gives OK to move body of Cardinal Newman (ENI 13.8.08)
Moving Cardinal Newman's body 'moral vandalism', says gay activist (ENI 18.8.08)
‘Rest in Peace’ does not apply to Catholic Cardinals, it seems (Gay Activist 20.8.08)
Anger at removal of Newman’s remains (Church Times 7588 [22.8.08])
An old sod has the last laugh (Of course, I could be wrong... 22.8.08)
Kuuluisa kardinaali haudataan uudelleen - homoaktivistit vastustavat (Kotimaa 23.8.08)

Barn skriver till Gud 29

Snälla farbror Gud. Kan du visa mig hur man får bort målarfärg?
Hans, 6 år

Min nöd är stor!

Jag skriver i min bloggprofil: Jag avskyr att den kyrka som jag tillhör, arbetar för och älskar, trampar på någon grupps mänskliga rättigheter. Därför vill jag arbeta för att korrigera situationen.
Min nöd är stor över att det i kyrkans inte endast är mänskliga rättigheter som blir nedtrampade, utan också gudomliga skyldigheter: den gudomliga skyldigheten att älska vår nästa och att behandla andra som vi skulle vilja behandlas. I stället pysslar vi med att bedöma, döma och fördöma andra på basen av utvalda utryckta verser som påstås vara Guds ord, men som endast har skurits loss från Gudsordet och därför blivit livlösa och kraftlösa.
Min nöd är stor över att sådant får ske, samtidigt som man på allvar diskuterar om kärlek verkligen kan tolereras - och där diskussionen inom kyrkan allt mer verkar gå i en kärlekslös riktning!
Min nöd är stor över alla grupperingar som bara vill se till det yttre av gudsförhållandet, men inte vill veta av dess kraft.
Min nöd är stor över att en fullkomligt olämplig och farlig person fick skrämmande mycket understöd i senaste biskopsval, och att vi snart åter skall välja en ny biskop inom Borgå stift. Hur skall det gå den här gången?
Min nöd är stor över tystnadens debattkultur - man får anse vad som helst, men inte uttrycka sina åsikter utan att genast bli utsatt för drakoniska motåtgärder. "Vi är ju alla av samma åsikt!"
Min nöd är stor över att diskussionsklimatet ofta är sådant att sanningen skall gömmas, för "nu ska vi alla vara snälla!"
Min nöd är stor över att personer som vill avstå från diskriminering förbigås i tjänsteutnämning efter tjänsteutnämning bara av den anledningen.
Min nöd är stor över att också jag är en begränsad människa som felar, och att också denna min livsvandring, liksom kyrkans, går i uppförsbacke och motvind.
Min nöd är stor! Gud hjälpe oss alla!

About dogs and people 2

Dogs love their friends and bite their enemies, quite unlike people, who are incapable of pure love and always have to mix love and hate.
- Sigmund Freud
as quoted by the Episcopal padre

Kenya (Somalia): "Abdi Razak"

Från Martyrkyrkans vänner:
För en tid sedan genomsöktes Abdi Razaks (inte hans riktiga namn) hem i Nairobi av en grupp bekanta män. Hemmets inventarier förstördes, Abdis hustru och barn misshandlades så att hans 11-åriga son bröt armen i tumultet. Orsaken var att han beslutat överge sin muslimska tro och i stället bli kristen. Detta är han inte ensam om, utan många somalier som blivit kristna har utsatts för förföljelse av fientliga familjemedlemmar eller tidigare vänner.
Kenya har länge betraktats som en trygg hamn för flyktingar från många av de krigsdrabbade länderna i Afrikas horn och omkring de stora sjöarna, och många somaliska flyktingar har kommit till landet sedan deras hemland kollapsade. Trots problemen i Kenya, betraktar dessa somalier sina umbäranden som små jämfört med de problem som drabbar konvertiter som fortfarande finns i Somalia. Där möts de av diskriminering, offentlig förödmjukelse och t.o.m. döden om de väljer att bli kristna och lämna islam.
"Sedan den somaliska regeringen kollapsade 1991 ända till detta år känner vi åtminstone 34 personer som mördats på grund av sin tro. Och siffrorna är sannolikt mycket högre, eftersom vi nämner endast de fall som vi känner till," berättar en somalisk kristen flykting i Kenya. (MKV 13.6.08, från ANS 7.6.08)

30 000 besökare

Jag startade om min besöksräknare 20.10.07, för 341 dagar sedan. Under den första månaden hade jag i medeltal 109 besökare per dag, och när 20 000 besökare hade kommit (16.4.08), var också det med en takt av 109 besökare per dag.
Idag sprack gränsen på 30 000 besökare - tack ska ni ha! Det betyder dock att medeltalet endast är 88 besökare per dag längre; om medeltalet 109 hade bibehållits, borde 30 000 ha spruckit redan före midsommar.
Å andra sidan visar det på att mina läsare reagerar på det som händer på bloggen; i maj hade jag lite bloggtorka (bara 31 inlägg på hela månaden) p.g.a. mycket arbete, och i juni-juli höll jag semester också från bloggen i flera veckor. Det är klart att det påverkar! Nu i augusti ligger medeltalet på lite drygt 50 besökare per dag, men många har ju haft och har semester ännu. Det tar sig säkert till hösten.
Eller har jag törhända blivit ointressant?

Power cut

In some parts of the world, power cuts are frequent, I am told. Not so in Finland; not so in Porvoo. Therefore, I felt a certain amount of surprise at the power cut at 8:25 this morning. It was a fairly long one, as well - almost ten minutes. I don’t know what caused it.
Luckily, it was already light out; even more luckily, my coffee was ready!
This summer, Porvoo had another episode that normally happens only in other countries: Our tap water was contaminated. A thunder storm burned out a water purification plant, and at the same time, torrential rains flooded the water intake with surface water. In consequence, intestinal bacteria made their way into the water supply. We had to boil our drinking water for weeks, while the water company raised the chlorine levels sharply, in order to purify the water and the pipes.
Now, the situation is normal again, but it was a reminder of the vulnerability of our technological society in the hands of natural forces.

Nu är det slut!

Se här!

Prästrik gudstjänst

Jag predikade i högmässan i Lilla kyrkan idag - den "personliga men inte privata" (som någon kommenterade saken) predikan finns på Predikantbloggen.
Vi konstaterade efteråt att vi var inte mindre än nio präster i kyrkan; förutom vi två som förrättade mässan var det kyrkvärden och hans fru, förre biskopen, förre och nuvarande domprosten, dekanen och en av församlingspastorerna som deltog. Därtill rymdes faktiskt en del lekmän i bänkarna också.
Jag var faktiskt lite fundersam, där uppe i predikstolen, på hur predikan skulle tas emot - men det var inget att oroa sig för, både kollegerna och de andra verkade nog positiva.
Jag bara undrar om denna situation kan uppstå annanstans i stiftet än i Borgå. I Åbo då kanske, med sin teologiska fakultet, men hur är det på andra håll?
Jag menar ju förstås på inget sätt att det skulle göra oss bättre, det var bara en reflektion och en undran.

Tacksamhet

Texterna för Femtonde söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: Jes 24:14-16
De höjer glädjerop
och jublar över Herrens majestät,
de ropar högt i väster.
Ära Herren också i öster,
ära i kustländerna
Herrens, Israels Guds, namn!
Från jordens ände hör vi lovsång,
en hyllning till den rättfärdige.
Andra läsningen: 2 Kor 9:6-15
Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet, som framkallar tacksägelser till Gud när jag förmedlar gåvan. Den tjänst som ni fullgör med denna insamling fyller inte bara de heligas behov utan får också tacksägelserna till Gud att överflöda. När ni genom denna tjänst visar er pålitlighet kommer de att prisa Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och frikostigt delar med er till dem och till alla. De kommer att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans oerhörda gåva.
Evangelium: Joh 5:1-15
Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar, och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig." Jesus sade till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.
Men det var sabbat den dagen, och judarna sade till honom som hade blivit botad: "Det är sabbat. Du får inte bära på din bädd." Han svarade: "Den som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå." De frågade: "Vem var det som sade åt dig att ta den och gå?" Han som hade botats visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom: "Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre." Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk.

Skilsmässoboken har utkommit

Jag blev ombedd att medverka i en antologi om skilsmässa, som nu har utkommit på Söderströms förlag. Av de sexton essäisterna torde jag vara den ende som inte är frånskild. Jag kunde inte skriva av personlig erfarenhet, såsom de övriga, utan fick ta det på ett mer professionellt plan.
I förlagets katalog beskrivs boken som följer:
Solveig Arle & Nora Hämäläinen (red.) : Skilsmässoboken

En bok för alla som skiljt sig. En bok för alla som kommer att skilja sig men inte vet det än. En bok för alla som borde skilja sig. En bok för alla som undrar varför folk skiljer sig. En bok för alla som vill undvika att skilja sig.
Sexton texter synar skilsmässor ur olika perspektiv. Varför skiljer man sig? Hur är det att skiljas? Hur går man vidare och hur ser man tillbaka? Men det handlar förstås om mer än bara skilsmässor, för hur skulle man skriva om dem utan att skriva om familjen, kärleken, livet? Det handlar också om den tid vi lever i, hur vi tänker och vad vi tycker är viktigt. Om vad vi drömmer om och vilka bilder vi bär med oss.

”Jag är en hängiven anhängare av goda skilsmässor. Jag har aldrig ångrat min egen, varken den första eller de andra som skett mindre spektakulärt.” (Birgitta Boucht)

”I begynnelsen var ordet och ordet var ja. Men kvinnor och män märkte att ordet var kluvet och inte gick att lita på.
Går vi på teatern ser vi olika föreställningar, talar vi har orden i regel divergerande betydelser för oss. Om inte annat inser man vikten av denna truism när ett äktenskap bryter ihop. Ord vars betydelser vi trodde var självklara, visar sig ha ett helt annat innehåll för den andra.” (Arne Toftegaard Pedersen)

”När jag pratade med en psykolog var en av hans första frågor:
- Varför gifte du dig med en man från Jamaica, varför dög inte en finländsk man?” (Marianne Backlén)

Texter av Solveig Arle, Marianne Backlén, Bert Bjarland, Birgitta Boucht, Annika Hällsten, Karl af Hällström, Nora Hämäläinen, Janco Karlsson, Kristian Klockars, Anna Nyman, Merete Mazzarella, Barbro Teir, Arne Toftegaard Pedersen, Göran Torrkulla, Nils Torvalds och Sofia Torvalds.
Några recensioner har redan kommit (om du har sett flera, säg gärna till). Här lite utdrag:
Somt är strålande, intressant, gastkramande, somt är otydligt och diskret på fel sätt - men allt är värt att läsa, begrunda och reagera på. [...]
Prästen Karl af Hällström beskriver den snällkristna [!] synen på vigsel och äktenskap.
- Pia Ingström i Hufvudstadsbladet 21.8.08
Här finns många tänkvärda texter där känslor analyseras, där ensamheten och rädslan för om detta var vad livet hade att bjuda, kan anas. Vissa texter är mycket personliga, andra mer principiella och resonerande. [...]
Skilsmässoboken är ingen finlandssvensk skvallerbok, utan en bok som väcker många tankar om människorelationer.
- Ingeborg Gayer i Borgåbladet 21.8.08
Grundtonen är [...] positiv, även om de flesta skribenterna väljer att skriva också om det svåra.
Den enda av essäförfattarna som inte själv gått igenom någon skilsmässa från antingen sin äkta hälft eller sambo är prästen Karl af Hällström, som i stället skriver om äktenskap och parförhållanden ur ett allmänt perspektiv. Temat är givet, men här hade det funnits rum för mera personliga reflektioner och yrkesrelaterad livserfarenhet. Bland allt det förtroliga [i de övriga essäerna, alltså] ter sig texten tyvärr ointressant, och det hade den inte behövt bli.
- Christa Mickelsson i Kyrkpressen 34/08 (21.8.08)
Skilsmässoboken är en angelägen bok, även om man inte själv har skilt sig eller planerar att göra det. I huvudsak är det sexton förtrogna texter som visar på det mest privata utan att för den skull bli skandalösa. [...]
Som präst utgår Karl af Hällström från det kristna perspektivet på äktenskapet. Positivt nog går han utanför de dogmatiska tolkningarna av Bibelns syn på vigsel och skilsmässa. Han kommer fram till att kärleken till Gud och medmänniskan är det som sist och slutligen ger människan en mening i tillvaron. Då är det mer intressant att ta del av Göran Torrkullas reflektioner [...]
- Ylva Larsdotter i Ny Tid 35/08 (29.8.08)
Alltför dramatiskt kunde jag inte låta det bli - det finns ju en del dramatik att ta till, men det är inte mina hemligheter, utan andras. Därför kan jag inte tävla med dem som skriver om sitt eget, och min text kanske känns lite "snällkristet" fadd i jämförelse.
Inom kort publicerar jag min essä här på bloggen som en inläggsserie. Det jag publicerar är dock inte den slutliga produkten, som eventuellt har genomgått redaktörernas bearbetning, utan den variant som jag lämnade till dem efter att själv ha jobbat med den utgående från deras synpunkter.
Du kan ju jämföra och se om skillnaderna är många och stora.
Var detta textreklam? I dubbel bemärkelse i så fall! Det får vi väl leva med...

Veckans anekdot: Pappas kors

Min dotter Antonia, 3 år, åt lunch på dagis. Plötsligt utbrast hon: "Pappas kors!" Dagistanterna försökte få syn på vad hon menade, när hon pekade på mjölktölken och upprepade: "Pappas kors!"
Efter lång granskning av tölken hittade de korset. Det var två linjer som korsade varann i en cirkel, alltsammans kanske en centimeter tvärs över. "Pappas kors" satt under flikarna där man öppnar tölken, och var väl något trycktekniskt tecken.
Men prästdotter är prästdotter...

Iceland celebrates!

On June 28, I got an e-mail:
Dear friends
Yesterday [27.6.08] was a double celebration for us here in Iceland. Samtökin 78, the National Queer Organization, celebrated it's 30th birthday with a big celebration at the Reykjavík art museum. On the same day, a law that allows religious denominations to register partnerships if they so wish, came into action. The Evangelical Lutheran Church of Iceland is the first state church in the world to allow its priests to perform partnership registrations according to an official ritual for such events, agreed on in the last pastoral Synod. Already one couple have registered their partnership using this ritual, which is legally binding as priests in the ELCI are representatives of the state in this matter. The ritual is based on the marriage ritual already in use with slight variation in text and form. The rituals have the same status within the official rituals of the ELCI although one is for registered partnership ("staðfest samvist") and the other for marriage ("hjónaband"). Next step is to have only one word for both marriage and registered partnership; hjónaband (marriage). I'm sure that will happen in the very near future. Already people in Iceland use the word marriage when referring to registered partnerships and it's been like that for many years. Both have exactly the same legal status in every way, only separated by the forementioned words.
Love to all of you from from the small island in the north
Grétar Einarsson
Good news, indeed!
I mentioned the process last year in the post Iceland: Church blesses gay partnerships (3.12.07). See also Discrimination against same sex couples ended (GayIce.is 31.5.08) and First Gay Couple in Iceland Marries in Church (Iceland Review 27.6.08). The Box Turtle Bulletin also reports 27.6.08.

Minds and parachutes

Minds are like parachutes. They only function when they are open.
- Sir James Dewar

Bible publishers sued for "clobber passages"

In my blog, Hbt-bibeln, I've explored different Bible texts alleged to deal with homosexuality. The conclusion is that most of the allegations are misunderstandings or mistranslations. The blog is in Swedish, but there are a number of English links.
On the same note, American gay author Bradley Fowler is seeking US$60 million in damages from Zondervan Corp. and $10 million from Thomas Nelson Publishing, charging that the publishers are guilty of malice, negligence and violation of his civil rights. He claims the publishers misled consumers and Christian Bible readers into believing "homosexuals would not inherit the kingdom of God."
While conducting research for a book he was writing, Fowler says he "grew concerned about the variation of scriptures from one Bible to the next." According to Fowler, he was "flabbergasted to find out this Christian publisher had imposed its own opinions upon religious sectors, by fraudulently implementing the terminology - homosexual - to its Bible; then removed the term from its 1994 Holy Bible - without informing the general public."
One of the text alterations Fowler attributes to Thomas Nelson Publishing comes from 1 Corinthians 6:9. In the text from a 1976 Bible version by Thomas Nelson, the passage reads: "Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind [...]"
In the text from a 1982 version, the passage has been changed to: "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites [...]"
Finally, in a 2001 version, Fowler claims the passage was changed yet again to read: "Surely you know that the people who do wrong will not inherit God's kingdom. Do not be fooled, those who sin sexually, worship idols, take part in adultery, those who are male prostitutes, or men who have sexual relations with other men, those who steal, are greedy, get drunk, lie about others, or rob, these people will not inherit God's kingdom."
In a statement released to the press, Fowler says that imposing terminology that "conveys a message of hate and discrimination towards a particular sector or group of individuals, solely based on bias opinions" has caused countless homosexuals to be "assaulted, discriminated against, and or, even murdered." He claims that Christians historically believe biblical scriptures are the "authentic word of God" and that the alterations of passages by Bible publishers to depict homosexuality as a sin is a wilful manipulation of society into "mistreating homosexuals."
A spokesperson for Zondervan Corp. says: "Since Zondervan does not translate the Bible or own the copyright for any of the translations we publish, we are not in a position to comment on the merits of how a word should or should not be translated."
Well, what can one say? Zondervan has a point; it is the translators that have the greatest responsibility for the wording of the translations. I do think that the publishers share the responsibility in some fashion, but going after them with a law suit is perhaps not the way to start. But it's the USA, of course.
Fowler also has a point, however. The misconceptions about the sinfulness of homosexuality per se are largely based on 1Cor 6:9 and a few similar verses being mistranslated according to the prejudices of the translators or their backers. This misuse of a text perceived as authoritative is serious, since it leads to so much suffering and even violence against those who are seemingly singled out by "the Word of God". From the viewpoint of society, this is a serious offence; from a Christian viewpoint, this is a grave sin!
But how to remedy the situation? By law suits, creating "martyrs"? I doubt it, but it is perhaps worth a try. We'll see how it turns out.
'Gay' man sues Bible publishers (WorldNetDaily 9.7.08)
Gay man sues Bible publishers for $70 million (Advocate News 10.7.08)
Gay man sues Bible publishers over "homosexuality" passages (PinkNews 11.7.08)
Here comes that money they promised you (Of course, I could be wrong... 11.7.08)

Lehdistä poimittua 7

Tutkijalautakunta kaipaa vielä lisää tsunamikokemuksia.
- Otsikko Hämeen Sanomissa

Var är alla stenar?

Jag borde lära mig. Jag ska inte gå till Kyrkpressens bloggportal - det gör mig bara bedrövad. Nu är det detta inlägg och kommentarerna till det som inspirerar mig till följande svada:
I den s.k. "helighetslagen" i GT finns verser förbjuder homosexualitet (3Mos 18:22, 20:13). Vi bör märka att det som förbjuds i dessa verser är homosexuella handlingar män emellan. Det sägs inget varken om lesbiska handlingar eller om homosexuell läggning, sådan vi känner till den idag.
En annan sexualetisk stadga är 3Mos 18:19, där samlag med kvinnan förbjuds under hennes menstruationsperiod. Både för detta och för homosexuella handlingar påbjuds dödsstraff. Den som konsekvent vill följa GT:s sexualetiska stadganden bör alltså yrka på dödsstraff både för homosexuella handlingar och för samlag under mensen. Detta sker dock sällan, och då bör man fråga sig varför. Ger också de konservativa bibelläsarna och fundamentalisterna olika värde åt olika utlåtanden i Bibeln?
Jag vill rent av hävda att de som vill "läsa som det står" och ändå inte tar upp små stenar på tre till fem kilo för att förgöra dem som bryter mot stadganden som dessa, bryter mot de regler som de har fått av den gud som de har skapat åt sig. Därmed riskerar de hans vrede och sitt eget eviga väl. Själv har jag bara kommit med åsikter i frågan, men inte berättat vad jag själv sysslar med på det sexuella området. Det är väl därför jag visserligen har blivit anmäld för domkapitlet (och frikänts) och verbalt hotad till livet, men inte råkat ut för några konkreta mordförsök. Inte för att jag suktar efter sådana heller, förstås.
Var är alla stenar? Om du redan har kastat din, kan du få min - jag behöver den inte.
Det är förresten intressant, tycker jag, att olika delar av 3Mos ges diametralt motsatt värde när det gäller sexualetiska frågor. Förutom de ovannämnda exemplen vill jag ta upp ytterligare ett, nämligen 27:3-7, där värdet av människor fastslås. Män är genomgående mer värda än kvinnor, personer i arbetsför ålder är mer värda än barn och gamla, och barn under en månads ålder värderas överhuvudtaget inte.
Denna poäng är intressant eftersom det oftast är samma personer som fördömer både homosexuellt beteende och fri abort. I det första hänvisar de till 3Mos 18, i det andra bortser de från 3Mos 27. Jag tar alltså här ingen ställning i frågan om abort, utan vill bara påpeka den interna motsättningen i argumentationen.
Se vidare i Hbt-bibeln.

Hávamál 11

Bättre börda
man bär ej på vägen
än mycket mannavett.
Sämre vägkost
man ej släpar över fältet
än övermått utav öl.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Enkät om Hbt-bibeln

Som mina läsare vet, har jag skrivit en blogg med titeln Hbt-bibeln. Där går jag igenom olika bibelställen som på något sätt har med homosexualitet och andra liknande frågor att skaffa.
Nu har just du möjlighet att bedöma mitt arbete. Jag har skapat en enkät där du kan ge ett skolvitsord (mellan 4 och 10) åt Hbt-bibeln. Bekanta dig alltså med mina texter och avge sedan din bedömning. Tack!

Avvisade från hustruns och moderns dödsbädd

Janice Langbehn och Lisa Pond bodde i Olympia, Washington (staten Washington i nordvästra USA, alltså). De hade levat tillsammans i 18 år och hade tre barn. Hela familjen skulle semestra tillsammans år 2007 och ta en kryssning i Florida, men just innan fartyget skulle lägga ut, kollapsade den dittills friska 39-åringen Pond och fördes till Jackson Memorial Hospital i Miami.
Langbehn och barnen följde naturligtvis efter ambulansen, men när de kom fram till sjukhuset fick de inte ge information om Ponds sjukdomshistoria, utan fick ett kallt meddelande om att de inte ansågs vara Ponds anhöriga enligt lagen i Florida. Efter en lång väntan berättade en läkare för Langbehn att hoppet var ute. Det tog åtta timmar och hjälp från en katolsk (!) präst innan familjen fick träffa den döende.
Efter hennes död begärde Langbehn att få dödsattesten för att kunna ordna sådant som skulle ordnas, men också då vägrade både delstaten Florida och staden Miami att lämna ut papperet i fråga.
Nu drar hon alla inblandade inför rätta, därtill hjälpt av en hbt-organisation för juridisk hjälp, Lambda Legal.
Visserligen är amerikanerna ivriga på det där med rättsprocesser, som det verkar - men skulle inte du göra det samma, efter en sådan behandling? Vad spelar den sexuella läggningen för roll i ett sådant fall? Att avvisa någon från sin hustrus och sin mors dödsbädd (oberoende av juridik eller genetik) är ju helt enkelt omänskligt!
Family Denied Visitation (Lambda Legal, odaterad)
Hospital Sued After Dying Lesbian's Partner Denied Access To Her (365gay 24.6.08)
Lambda Legal Sues Florida Hospital for Mistreatment of Deceased Lesbian’s Family (Lambda Legal 25.6.08)

For my English-speaking readers

This blog uses many languages, as you've noticed. For those who don't understand any Swedish, for instance, it might be a bit frustrating, I suppose.
In order to facilitate things for my non-Nordic readership, I've started a new blog where I'll publish only in English. It will mainly be posts that are published here as well, but on Karl's comments they'll be easier to access.
Please pop over for a visit!

Schoolboy Howlers 4

GEOGRAPHY:
A consonant is a large piece of land surrounded by water.

Vår nästa

Texterna för Fjortonde söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: 1 Sam 24:9-12, 17-21
David reste sig och gick ut och ropade efter [Saul]: "Min herre och konung!" Saul såg sig om, och David föll ner med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han sade: "Varför lyssnar du till dem som säger att jag vill dig illa? Nu kan du själv se hur Herren utlämnade dig åt mig i grottan. Jag blev uppmanad att döda dig, men jag skonade dig och sade: Jag får inte bära hand på min härskare, han är dock Herrens smorde. - Se här, min fader, vad jag håller i handen, en flik av din mantel. Jag kunde ha dödat dig, men jag skar bara av en flik av din mantel. Då måste du förstå att jag inte är skyldig till något ont, jag har inte förbrutit mig mot dig. Du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet."
När David hade sagt detta ropade Saul: "David, min son, är det verkligen du?" Och han brast i gråt. "Det är du som har rätt, inte jag", sade han. "Du har gjort gott mot mig, och jag har gjort ont mot dig. I dag har du visat att du vill mig väl: du dödade mig inte, trots att Herren hade lagt mitt liv i din hand. Man låter ju inte sin fiende löpa, när man fått honom fast! Herren skall löna dig rikligt för vad du har gjort mot mig i dag. Nu vet jag säkert att du skall bli kung och att Israels kungadöme kommer att befästas under ditt styre."
Andra läsningen: 1 Joh 3:11-18
Detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra. Vi skall inte likna Kain, som var den Ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga.
Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?
Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.
Evangelium: Matt 5:43-48
Jesus sade:
"Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig."

Walter Obare

Walter E. Obare Omwanza föddes i Kenya 10.5.1947 och blev prästvigd 1982 inom the Evangelical Lutheran Church in Kenya. Han arbetade några år i en församling och som skolpastor. Så studerade han vidare, tog en magistersexamen i USA och undervisade vid det teologiska seminariet i Kenya. Obare valdes till ledande biskop inom ELCK år 2002.
ELCK är en av de två kenyanska kyrkor som är medlemmar i Lutherska världsförbundet och har enligt LWF 85.000 medlemmar.
Biskop Obare blev känd i Sverige och Finland, då han mot Svenska kyrkans ordning 5.2.05 vigde förre kyrkoherden i Svenska kyrkan Arne Olsson till biskop för Missionsprovinsen. Därefter vigde Olsson några präster, av vilka en började verka i Finland (senare har det blivit flera). Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland godkänner inte dessa personer bland sina biskopar och präster. Därmed blev denna vigning en schismatisk handling. Missionsprovinsen ville se sig som en del av Svenska kyrkan, men denna har tagit avstånd, och Missionsprovinsen bör därför anses vara ett separat kyrkosamfund.
Biskop Obare verkade som rådgivare för Lutherska världsförbundets exekutivkommitté, men fick avsked från denna position år 2005, några månader efter vigningen av Olsson. Motiveringen var att vigningen var en inblandning i en annan kyrkas inre angelägenheter, som fick negativa följder för de lutherska kyrkornas sammanhållning och därmed stred mot biskop Obares roll som rådgivare.
Under sommaren 2008 var biskop Obare på besök i Finland. Han var inbjuden av den evangeliska väckelserörelsens två organisationer (SLEY på finska och SLEF på svenska), vilka bedriver missionsverksamhet i Kenya, till deras sommarsamlingar i Kankaanpää resp. Kristinestad. Han hoppades också få träffa finländska kolleger, särskilt ärkebiskop Jukka Paarma, för att kunna diskutera med dem och tillrättavisa dem. Efter att han hade sagt det sistnämnda i en interju för TV-nyheterna, är det knappast någon överraskning att Paarma och de andra biskoparna inte var direkt entusiastiska över att han hade kommit till Finland. Redan hans agerande i Missionsprovinsen var naturligtvis besvärligt, men talet om tillrättavisning var direkt arrogant och förolämpande, och därmed ovist.
På den finska samlingen skulle ärkebiskop Paarma medverka och på den svenska biskop Gustav Björkstrand. Båda herrarna vägrade dock att träffa biskop Obare. Slutresultatet var att han inte alls medverkade i Kankaanpää, medan SLEF fick ordna annat program för honom medan biskop Björkstrand besökte samlingen i Kristinestad.
Biskop Obare bedömde själv att orsaken till t.ex. ärkebiskop Paarmas vägran att träffa honom var att Paarma visste att Paarma hade orätt. Yeah, right!
Det intressanta är att biskop Obare inte verkar ha lärt sig något av allt detta. Han säger att han inte har blandat sig i en annan kyrkas inre angelägenheter, utan har verkat "inom den lutherska kyrkan", som om den vore en enhet i stil med den romersk-katolska! Att han är oroad över att vissa lutherska kyrkor är icke-fundamentalistiska är väl hans rätt, men det han gör är likväl förkastligt.
Under sitt finlandsbesök erbjöd han sig att prästviga finländska teologer som inte har fått prästvigning i Finland. Också detta är hans rätt som biskop, men dessa präster kommer förstås sedan att tillhöra ELCK. Om de vill ha tjänst i Finland, måste de anhålla om att få prästrättigheter också i vår kyrka - och där har biskop och domkapitel rätt och skyldighet att handla enligt eget förgottfinnande. En kenyansk prästvigning ger ingen automatisk rätt att verka i Finland, liksom inte finländsk prästvigning ger motsvarande rätt i Kenya. Jag kan tänka mig att jag, t.ex., kunde få problem att få prästrättigheter av biskop Obare ... men också att jag knappast vore intresserad av sådana rättigheter.
Källor:
Wikipedia: Luther-säätiö, Missionsprovinsen (fi), Missionsprovinsen (sv), Walter Obare
LWF Council Terminates Tenure of Bishop Walter E. Obare as Adviser (LWF Press Release, odaterat [1.9.05?])
Piispat kuurupiilosilla kenialaisvieraan kanssa (Kotimaa 26.4.08)
Kenian kohupiispa valmis vihkimään suomalaisia pappeja (Kotimaa 27.6.08)
Från söndagsskolpojke till kyrkoledare (Kyrkpressen 15.7.08)

Veckans anekdot: Vigsel eller inte?

Jag döpte barnet till ett ogift par. De hade på förhand fått frågor om behovet av bröllopspresenter, för många undrade om de skulle gifta sig när de en gång var i farten. Sådant förekommer ju, men det var inte aktuellt i detta fall.
Dopförrättningen i kyrkan kom igång en smula försenad, och den var dessutom lite längre än vanligt, eftersom vi sjöng tre psalmer i stället för de vanliga två. Det gjorde att klockan var rätt mycket när vi var klara, och en vigsel skulle börja i kyrkan strax efter. För att få folk att lämna kyrkan raskt och i god ordning, sade jag till:
"Nu är dopet förbi, och strax följer en vigsel."
Jag såg hur alla stelnade till - skulle de ändå gifta sig?! - så jag måste tillägga: "Ja, det är ju alltså ett annat brudpar!"
Lättade skratt.

California Methodists perform same-sex marriages

In June, I wrote about, and lamented, the decision of the United Methodist Church not to change its rules on the treatment of homosexuals. Apparently, I am not the only one lamenting; in the UMC dioceses in California, several retired clergy are taking a stand by marrying same-sex couples (which recently became legal in the State of California).
More than 80 retired Northern California clergy from the United Methodist Church are offering to perform same-sex marriages, saying they want to help out active ministers who would risk more severe consequences for presiding over these ceremonies. [...]
"We're willing to challenge the injustice and contradictions of this," said the Reverend Don Fado, retired pastor of St Mark's United Methodist Church in Sacramento. [...]
If disciplined, the clergy could be defrocked, said Fado. He believes that is unlikely.
When same-sex marriages were legalized in Massachusetts in 2004, retired Methodist clergy there began performing weddings, Fado said.
Retired clergy offer to perform gay marriages in California (The Guardian 25.6.08)
Not all, however, are retired. Those on active duty risk more, of course. But:
"I'm tired of being part of a church that lacks integrity," said the Rev. Janet Gollery McKeithen of Santa Monica's Church in Ocean Park, who plans to conduct weddings for two gay couples in August and September.
"I love my church, and I don't want to leave it. But I can't be part of a church that is willing to portray a God that is so hateful. I would rather be forced out."
Pastors defy United Methodist officials to conduct gay weddings (Los Angeles Times 17.7.08)
I know how she feels... As to how this isn't such a break with Scripture and tradition after all, a pastor tells a Texas newspaper:
"It is our UM tradition to interpret Scripture with attention to its context and purpose," said the Rev. Sharon Rhodes-Wickett, pastor of Claremont (Calif.) United Methodist Church.
"We create misunderstandings when we choose some texts to be understood as literal and others not," she said. "We once excluded women as clergy based on Scriptural authority; we once justified slave-holding based on Scripture. We're doing the same thing now with regard to homosexuality."
Wulf said the church's unity does not necessarily lie in the unanimity of practice in all things. "We are fallible human beings, and our covenant is imperfect. We all know that because we get together every four years to adjust it," he said of the church's General Conference.
"To those of us in the West who feel a calling to offer a different kind of message to same-sex couples, there is a sense in which the whole church wants to hem us in and prevent us from following that calling," Wulf said.
"... We know the world is in flux, particularly on this issue," he said. "So we do this - not as an act of disrespect to the people of Africa or the people of (other parts of the United States) - but as a way of speaking the Christian Gospel compassionately to a group of people who deal with this every day."
California United Methodists make strong pro gay rights statements (The Dallas Morning News 9.7.08)
And a gay blogger concludes:
The support of [California's] United Methodists is most welcome. As more houses of worship declare their opposition to exclusionary political efforts, this debate becomes less a battle between the Holy and the Profane and becomes better understood as an effort by a few to introduce discrimination into the state’s constitution.
California United Methodists Support Marriage (Box Turtle Bulletin 10.7.08)
There's some truth in that, isn't there?
See also:
Methodists choose hypocrisy (Of course, I could be wrong... 17.7.08)
LA Times Article on Methodist Support (Box Turtle Bulletin 18.7.08)

An nescis...

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur.
- Axel Oxenstierna (1583-1654)
as quoted by Andreas Elfving

Translation:
If you only knew, my son, with how little wisdom the world is ruled
.

Strawman

Det finns många intressanta sätt att föra debatt på. Ett av de värsta är den s.k. strawman-taktiken, där man bygger upp en bild - nidbild! - av hur motståndaren borde anse och sedan argumenterar mot denna nidbild, snarare än mot motståndarens åsikter. Engelskans straw betyder "halm", och en straw man ("halmgubbe", liksom) är en fågelskrämma som kan användas vid stridsträning för att simulera en fiende. Fågelskrämman är dock orörlig och slåss inte tillbaka, så dess användbarhet som träningsmotståndare är begränsad.
Jag stötte på denna taktik för en tid sedan. När jag skrev om Årets pridemarsch utan opposition (29.6.08), fick jag en kommentar som hänvisade till ett av de klassiska clobber passages, som används mot homosexuella. Jag hänvisade i min tur till Hbt-bibeln, där jag har behandlat just dessa verser, men kommentatorn valde att tolka texten "bokstavligt". Á la bonheur; vad ordet "bokstavligt" betyder i detta sammanhang kan man ju diskutera, men OK.
Men sedan skrev kommentatorn ett intressant inlägg på sin egen blogg; rubriken är Homoäktenskap, präster och Bibelns syn (NykMan77 30.6.08). Där kommer det fram att kommentatorn
inte själv [är] kristen. Men jag tror att det som står i Bibeln är sant.
Det är ju bra såtillvida att det visar att kristendomen inte går ut på att anse att Bibeln är sann, eftersom man tydligen kan göra det utan att vara kristen. Att kommentatorn sedan i svaret till en av kommentarerna till hans eget inlägg (hängde ni med?) säger om Bibeln:
Har int läst den så noga. Men det står ju någonstans att Gud är god och att han är är kärleken
gör ju nog att man måste ta hans tidigare påstående med en nypa salt.
Men han kommer alltså med en rejäl dos strawman-argument:
En präst ska ju vara som en "Guds ambassadör", en man med god kunskap i den Heliga Skriften! Och en man som FÖLJER det som står i den Heliga Skriften!
Hur kan kyrkan som organisation godkänna homovigslar och präster som viger sådana och kanske även har sådan sexuell läggning? Det går alltså emot det som står skrivet i Bibeln, Guds Heliga Ord till oss människor. Och då är det alltså fel med homosexualitet, om man är kristen och har den tron att man följer Bibeln.
Då kan man tro (gör jag iaf) att de präster som är för homoäktenskap antingen "glömmer" vissa saker i Bibeln, eller kanske inte har så mycket kunskap om vad som står där. Kanske de bara är präster för att ha ett arbete och få lön, och alltså bara målar upp en falsk fasad av kristenhet och andlighet. De predikar falska läror.
Man ska väl tolka Herrens ord bokstavligt, och inte blunda för en del saker eller kanske kringå dem med ursäkter och egna falska läror!
Struntprat! Samt därtill fullt med nedsättande invektiv - det enda som saknas är själva ordet "brödpräst"!
Fast å andra sidan... när man läste mer på hans blogg (som nu tycks vara raderad) märkte man att man kanske inte skulle ta den på så blodigt allvar... hoppas jag...

Barn skriver till Gud 28

Käre gode Gud. Jag tycker att det är fantastiskt att dom skickar upp astronauter som får åka runt hela jorden. Men snälla du, se till att dom inte ramlar ner på vårat hus.
Emma, 7 år

"No homosexuals in the Sudan" - oh, really?

Archbishop Daniel Deng Bul Yak, primate of the Episcopal Church of the Sudan and bishop of Juba, said at the Lambeth conference on July 22, 2008, that there are no homosexuals in the Sudan. "They have not come to the surface. We don’t have them." The Anglican Journal (of Canada) reported this.
Is the archbishop being obtuse, is he stupid, or is he deliberately twisting things, I wonder? If I were gay and Sudanese (like the blogger, Ali), I would not come "to the surface" or "out of the closet" either - it would simply not be healthy!

About dogs and people 1

My goal in life is to be as good of a person as my dog already thinks I am.

Kina: Jiao Chunbao

Från Voice of the Martyrs Canada:
A house church missionary, Jiao Chunbao, was detained by government security officers while on his way to a worship service in the city of Hegang, Heilongjiang province on July 2, [2008,] according to a July 7 report from China Aid Association. The officers forcibly escorted Chunbao to the police station where he was told that his church was banned from meeting together for worship and threatened with re-arrest if meetings continued. Two female members of the house church were also taken to the police station and questioned. (VOMC 9.7.08)
VOMC rapporterar om situationen i Kina här; det är inte upplyftande läsning. Jag har själv tidigare bloggat om Wu Guilan, Wang Zaiqing och Hua Huiqi.
Kanske OS har öppnat påverkningsmöjligheter - eller så inte (se en artikel i Dagen). VOMC ger tips om hur detta kan gå till, men i vilket fall som helst får vi be till Gud.

Suomi-ruotsi sanakirja

osin puujaloin ontuen - med delarna den träädlaste är stödets ...
Ajankohta. = Jag kör snart.
Hirvittää = Rusta med älgar.
Ilman häntä = Luftens svans.
Ilman muuta = Luftens annat.
Joukko-oppi. = Gruppen lärde sig.
Kaimaani. = Kanske mitt land.
Kasvannainen = Jag växer kvinnan.
Kuka kukin on. = Vem är med blommor.
Kuuden maissa = I länder av sex.
Lakkasi satamasta. = Lackade från hamnen.
Laskekaa lippu. = Räkna biljetten.
Leivonnaisia = Jag bakar kvinnor.
Lämmön turvin. = Med värmens mular.
Minun on käytävä teltalla. = Min är korridoren på tältet.
Minun tähteni hän kaatui. = Min stjärna han föll.
Näkyville. = Visions-Vilhelm.
Palaveri. = Bitblod.
Papukaija. = Böna kanske och.
Polviansa = Knäfälla.
Posket pullollansa. = Kinderna på sin flaska.
Purukalusto = Sågspånsmöblemang.
Puolinainen. = En halv kvinna.
Päinvastoin. = Med huvud och kvastar.
Päissään. = I sina huvud.
Sataa. = Det hundrar.
Satakieli. = Hundratunga.
Suinpäin = Med munnar och huvud.
Sympaattinen. = Sym med båten.
Takinlievettä. = Rockens kanske vatten.
Tietokone. = Kunskapsmaskin.
Tuhatkunta. = Tusenkommun.
Töin tuskin. = Med arbeten och smärtor.
Ukkostaa. = Det gubbar.
Vaikuttaa. = Fylla med öronvax.
Varsinainen. = Skaftkvinna.
Varsinkin. = Också med skaft.
Vihdoinkin. = Också med kvastar.
Vihon viimeinen. = Häftets sista.
Viikkokaupalla. = Veckan vid butiken.
Voi kurkkuani. = Smör min gurka.
Voi äiti, joulukuusi palaa. = Smör mamma, julsexan kommer tillbaka.
Voiton päivä. = Dagen utan smör.
Vuorokausi. = Turperiod.
Älä tupakoi = Ej stugumal.

Jesus vår helare

Texterna för Trettonde söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: Ords 18:4-8, 21
Människors ord är som djupt vatten
men vishetens källa en strömmande bäck.

Illa är att ta parti för en skyldig
och vägra en oskyldig hans rätt.

Dårens ord leder till strid,
hans mun tigger stryk.

Dårens mun blir hans fördärv,
hans ord en fälla för honom själv.

Baktalarens ord är som läckerheter,
de slinker ner i människans inre. [...]

Tungan har makt över liv och död,
de som kan tygla den får njuta dess frukt.
Andra läsningen: Jak 3:2-12
Vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han skall lyda oss styr vi också hela hans kropp. Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar; ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill. På samma sätt med tungan; den är en liten lem men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar. Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Det finns ingen art bland fyrfotadjur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas och har betvingats av människan. Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den tackar och lovar vi vår Herre och fader, med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan samma källsprång ge både sött och bittert vatten? Och, mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla ge sötvatten.
Evangelium: Matt 12:33-37
Jesus säger:
"Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig; på frukten känner man trädet. Huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av. En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas."

Tuovinen välsignade lesbiskt par

Read this post in English on Karl's comments.
Gemenskapsrörelsens ordförande, prost Liisa Tuovinen (f. 1938, bilden), har förrättat en välsignelse av ett samkönat (kvinnligt) par, Annukka Matilainen och Veera Lange, på Esbo kyrkliga samfällighets lägergård Hvittorp i Kyrkslätt 12.7.08.
Hon informerade därefter biskop Mikko Heikka om saken. Han menade att saken tas upp till prövning i domkapitlet i Esbo stift i det fall att någon gör en anmälan. Det tog inte många dagar efter att nyheten fick offentlighet förrän så skedde; inte bara en anmälan, utan två, inflöt till domkapitlet.
Till saken hör att Tuovinen är pensionerad. Hon kan därmed inte avhållas från någon tjänst om hon blir fälld, utan endast från prästämbetet.
Också biskop Heikka anmäldes till sitt eget domkapitel med motiveringen att han inte uppfyllde sina förpliktelser som stiftsherde då han inte själv förde ärendet till domkapitlet utan väntade på en anmälan. Alla tre anmälningarna behandlas med början den 19 augusti, men behandlingen väntas ta flera månader i anspråk.
För ett par år sedan blev pastor Leena Huovinen anmäld till domkapitlet i Helsingfors för motsvarande handling. Hon blev frikänd 6.2.07. Detta är inte ett direkt prejudikat för domkapitlet i Esbo, eftersom domkapitlen har en långtgående autonomi i dylika ärenden, men Helsingfors-beslutet kommer säkert att påverka beslutet i Esbo.
Vad du anser om saken frågas efter i flera omröstningar på nätet.
Kyrkpressen undrar: Var det rätt av Liisa Tuovinen att välsigna det kvinnliga paret i Esbo? Omröstningen pågår ännu (8.8.08 kl. 15:33 var ställningen bland 257 röster 51,0% ja, 45,9% nej, 3,1% vet inte). Uppdatering 12.8.08: Slutresultatet blev 471 avgivna röster, 55,4% ja, 41,6% nej, 3% vet inte. Det är uppmuntrande.
Den finska kollegan Kotimaa frågade om det är rätt att en präst välsignar samkönade förhållanden. Av 1624 svar var 72% negativa och 22% positiva till saken.
Undersökningen i (den "världsliga") veckotidningen Apu gav vid handen att nästan tre fjärdedelar av de 111 svaren var positivt inställda till välsignelse av partnerskap. Tvärtom mot Kotimaa, alltså. Inte helt överraskande.
På böghemsidan ranneliike.net finns motsvarande fråga. Där är svaren något (!) annorlunda än i de kyrkliga medierna; markant är att gruppen "Jag bryr mig inte" är över en tredjedel.
Också Savon Sanomat ställde samma fråga; 59% ja, 41% nej stod det 7.8.08 kl 18:15. Kommentarer fanns det också gott om.
Rekisteröidyn parisuhteen siunaaminen (evl.fi/Tästä puhutaan)
Rekisteröity parisuhde on siunattu Espoossa (Kirkon tiedotuskeskus 23.7.08)
Espoossa siunattiin rekisteröity parisuhde (Kotimaa 23.7.08)
Espoolaisrovasti siunasi naisparin rekisteröidyn parisuhteen (Helsingin Sanomat 23.7.08)
Rovasti siunasi naisparin rekisteröidyn liiton (ranneliike.net från 23.7.08)
Registrerat par välsignades i Esbo (Kyrkpressen 24.7.08)
Gaypar välsignades i Esbo (FNB genom Hufvudstadsbladet 24.7.08; ej på nätet)
Finländsk präst välsignade lesbiskt par (Dagen 24.7.08)
Naisparin siunaus jakaa pappien mielipiteet Espoon hiippakunnassa (Kotimaa 24.7.08)
Tahdon... (Kohtaamisia pihamaalla, ja savanneilla 24.7.08)
Siu siu vai hyi hyi (Finnsanity blog 25.7.08)
Espoolaispappi puolustaa homoparien siunaamista (Nelonen 25.7.08)
Rekisteröidyn parisuhteen siunaamisesta kaksi kantelua Espoossa (Kirkon tiedotuskeskus 28.7.08)
Homoliiton siunaamisesta kaksi kantelua (Kotimaa 28.7.08)
Espoon tuomiokapituliin kanneltu homoliiton siunaamisesta (Nelonen 28.7.08)
Miehet kantelivat naisparin siunaamisesta (Ilta-Sanomat 28.7.08)
Tuovinen ei tiennyt siunaavansa rekisteröityä parisuhdetta kirkkotilassa (Kotimaa 29.7.08)
"Tilaisuus oli koskettava ja liikuttava" (Kotimaa 29.7.08)
Myös piispa Heikan toiminnasta kantelu kapituliin (Kotimaa 30.7.08)
Kanteluiden käsittely Espoon tuomiokapitulissa (Kirkon tiedotuskeskus 30.7.08)
Paret bakom esbovälsignelsen berättar (Kyrkpressen 1.8.08)
Having kids, belief in god prompts gay couples to marry (Big News Network 2.8.08)
Liisa Tuovinen är inte rädd för att få sparken (Hufvudstadsbladet 3.8.08)
Det egna tyckandet (Maria Back 3.8.08)
Liisa Tuovinen i Hbl (Jag är den jag är 4.08.2008)
Förbön eller välsignelseakt (Kyrkpressen 5.8.08)
Nyheter från ONB (Sven-Olav Back 5.8.08)
Lesbiskt par välsignat i kapellet - ett fall för domkapitlet i Finland (Dagen 6.8.08)

Veckans anekdot: 080808

För ett knappt decennium sedan skulle jag förrätta en vigsel en torsdag kväll. Jag var lite förvånad över veckodagen, tills brudparet påpekade för mig att det var den nionde september 1999 - 9.9.99 - och att siffror betydde en hel del för dem, eftersom båda arbetade på telefonbolaget. À la bonheur!
Idag, fredagen den åttonde augusti 2008 - 08.08.08 - skall jag förrätta två vigslar. Ingendera av dem är förstås kl. 08 (eller ens kl. 20), men det vore kanske för mycket begärt.
Och det är klart att det är bra att ha ett vigseldatum (och en bröllopsdag) som det är lätt att minnas. Datumet "27 maj 1995" ger ingen egentlig hjälp för minnet. Ändå var det då min fru gifte sig - ja, och jag också; det var mest praktiskt att göra det samtidigt, tyckte vi...

Theologian vs. church leader?

The Archbishop of Canterbury ("ABC"), the Most Rev. Dr. Rowan Williams, presided at the Lambeth conference this summer. He made it clear that gay inclusiveness was to be regarded as a kind of splinter movement and that the (mainly North American) church provinces that engaged in gay marriages and the like were to cease doing so, in order to preserve the unity of the Anglican communion. The African and South American provinces that are actively creating parallel structures in North America were also to subside. Neither group has reacted favorably to his request.
When Williams was elected ABC five years ago, he was Archbishop of Wales, and known as a fairly liberal theologian. Today's the Times published an article, Rowan Williams: gay relationships 'comparable to marriage', by its Religion Correspondent, Ruth Gledhill, where she quotes some private correspondance shown to her by Williams. In an exchange of letters with an evangelical Christian, written some eight years ago when he was Archbishop of Wales, he described his belief that biblical passages criticising homosexual sex were not aimed at people who were gay by nature. The letters, written in the autumn of 2000 and 2001, were exchanged with Dr. Deborah Pitt, a psychiatrist and evangelical Christian living in his former archdiocese in South Wales, who had written challenging him on the issue. [Update: Another article by Gledhill, New light on Archbishop of Canterbury's view on homosexuality, was published later the same day.]
Williams told Pitt that by the end of the 1980s he had "definitely come to the conclusion" that the Bible did not denounce faithful relationships between people who happened to be gay. In his 1989 essay The Body’s Grace, Dr Williams argued that the Church’s acceptance of contraception meant that it acknowledged the validity of nonprocreative sex. This could be taken as a green light for gay sex.
That is all well and good. Liberals have, however, been bitterly disappointed that a man whom they regarded as chosen to advance their agenda has instead abided by the traditionalist consensus of the majority.
In a recent interview, the Archbishop said: "When I teach as a bishop I teach what the Church teaches. In controverted areas it is my responsibility to teach what the Church has said and why."
I wonder. His statement seems to mean, as one commentator put it: "If I’m asked for my views, as a church leader rather than a theologian, I have to be dishonest."
As a pastor, I have the same responsibility regarding Church teachings as the ABC, although not the same visibility or influence. My view is that I will teach "mainstream" Christianity as long as it does not clash with my own considered opinions. I will not lightly deviate from Church dogma. If I find myself in opposition to the dogma, however, I have a responsibility to follow my conscience and be true to what God has revealed to me, be it through the Bible, through tradition, through my intellect or through my conscience.
Then, of course, I'll have to bear the consequences of my stance - if my church finds that I deviate too much, it will discipline me in some way, I suppose. So far, it has refrained from doing so; instead, I have been exonerated by the Diocesan Chapter of Porvoo.

Thinking alike

When all think alike, no one is thinking very much.
- Walter Lippmann

Anglikansk splittring: Lambeth-konferensen

På väg mot Lambeth bloggade jag om GAFCON och om C-of-Es kyrkomöte. Nu är vi framme vid Lambeth.
Lambeth-konferensen är inget kyrkomöte med rätt att fatta bindande beslut; ärkebiskopen av Canterbury är ingen påve med stor auktoritet; den anglikanska kyrkogemenskapen är inte en enda kyrka, utan just en gemenskap, som består av ett stort antal självständiga kyrkor (eller provinser, som de kallas).
Därför är det kanske inte överraskande att detta decenniums Lambeth-konferens (16.7-3.8.08) inte fick så mycket synligt till stånd. En viktig sak var att hundratals biskopar från hela världen tågade genom centrala London till stöd för kampen mot fattigdom, men det var en av de få saker som biskoparna kunde enas om. Frågor som homosexualitet och sexualitet överhuvudtaget, ledarskapet inom kyrkogemenskapen och dess framtida organisation och klyftan mellan traditionalistiska och liberalt sinnade provinser var sådant som konferensdeltagarna tacklade under ledning av ärkebiskop Rowan Williams, men där de synliga resultaten uteblev.
Helt bortkastad var konferensen dock knappast. Osynliga resultat talar många av deltagarna om - en djupare förståelse av varandras synpunkter, också när åsiktsgemenskapen uteblir; en insikt i att det som förenar trots allt är viktigare än det som skiljer; en upplevelse av syskonskap i Kristus när man sätter sig ner med "fienden" ansikte mot ansikte. Sådant kan på lång sikt föda bättre frukt för den anglikanska gemenskapen än formella beslut som ändå inte går att implementera så som det är tänkt.
Samtidigt fick nog särskilt Williams och den från konferensen uteslutne biskop Gene Robinson klä skott för mycket sådant som de inte var ansvariga för. Men att vänta sig sakligt beteende från alla parter vore kanske för mycket begärt.
Debatten och processen kommer att fortsätta inom och mellan de anglikanska kyrkorna länge än. Lambeth-konferensen blev inte den avgörande slutpunkten som många väntade sig eller hoppades på.
Ett önskemål som Williams kom med var att de aktivaste parterna i konfliken inte skulle fortsätta med sådant som kan förvärra situationen. Hans uppmaning klingar nog för döva öron, syskonskap eller inte. Den episkopala kyrkan i USA kommer att fortsätta med sina välsignelser och vigslar av samkönade par, medan vissa afrikanska provinser kommer att fortsätta att skapa parallella kyrkostrukturer i USA.
Kanske något steg framåt togs - men den hotande splittringen är ännu på inget sätt avvärjd. Att den blev uppskjuten är väl dock positivt. Vi får väl se hur det utvecklar sig... eller kanske "invecklar sig" vore ett bättre uttryck?
Lambeth-konferensens hemsida
Canterbury Tales from the Fringe (biskop Gene Robinsons blogg)
Articles of Faith (The Times' religionskorrespondent Ruth Gledhills blogg)
The 50 most influential figures in the Anglican Church (The Telegraph 15.7.08)
The Lambeth conference (The Guardian 15.7.08)
Main players at the Lambeth conference (The Guardian 15.7.08)
Lambeth conference: the absentees (The Guardian 15.7.08)
Church of England: Beset by liberals, hounded by conservatives, Williams needs a miracle to keep church intact (The Guardian 15.7.08)
Outbreak of peace? (Inclusive Church blog 15.7.08)
Lambeth Conference opening on discordant note for Anglicans (ENI 15.7.08)
Gay clergy split is 'most perilous crisis' in Church's history (The Telegraph 15.7.08)
Anglican Showdown Begins (AP genom 365gay 16.7.08)
Fractious Anglican conference begins (AP genom Advocate News 16.7.08)
Lambeth diary: Anglicans in turmoil (BBC News 16.7.08)
Minority Report: The Blogging Bishops of the first iLambeth (IndyBlogs 16.7.08)
Kyrkor i hela världen hotas av oenighet (Dagen 16.7.08)
Anglicans meet amid gay bishop row (CNN 16.7.08)
Bishops 'weakening body of Christ' in row over gays and women (The Times 17.7.08)
Anglican bishop John Chane says 'demonic' conservatives going in wrong direction (The Times 17.7.08)
Anglicans accuse dissident bishops of weakening "body of Christ" (PinkNews 17.7.08)
Anglican head says bishop boycott 'wounds' summit (AP genom Washington Post 17.7.08)
US bishop hits out at African church leaders (The Guardian 17.7.08)
Lambeth Diary: the 'Clean and the Unclean' (The Times 17.7.08)
Archbishop of Canterbury: Lambeth Conference won't solve church's problems (The Telegraph 17.7.08)
Williams vill skapa lugn inför världsmöte (Kyrkans Tidning 18.7.08)
Anglican Leader Says Bishop Boycott 'Wounds' Fellowship (AP genom Beliefnet 18.7.08)
Rowan Williams takes up the cross of diplomacy (The Times 19.7.08)
Face to faith (The Guardian 19.7.08)
Prelates 'are justifying sin' (The Guardian 19.7.08)
A Crucial Moment for Anglicans (Washington Post 19.7.08)
Anglicans seek to prevent church split (CNN 19.7.08)
Church rallies round Williams as African bishops boycott Lambeth (The Independent 19.7.08)
Bishops boycotting Lambeth Conference 'are weakening church's efforts to resolve crisis' (The Telegraph 20.7.08)
Anglican communion a 'train wreck', says bishop (The Telegraph 20.7.08)
The Bishop of Durham twists the knife (The Telegraph 20.7.08)
Lambeth Conference: God help the church (The Independent 20.7.08)
Bishops says divided Church should turn to cricket (The Times 20.7.08)
Gay bishop's row 'like Iraq war' (The Times 20.7.08)
A broad church with narrow attitudes (The Times 20.7.08)
Opening worship at Lambeth focuses on transformation (Anglican Journal 20.7.08)
Episkopaalikirkon johtaja: Homopiispa olisi pitänyt kutsua Lambethiin (Kotimaa 20.7.08)
'Schism or forced assimilation' not an option, says Rowan Williams (Anglican Journal 20.7.08)
Church of England unrest threatens to harm links with Vatican (The Guardian 20.7.08)
Archbishop of Canterbury says Anglicans face severe challenge (ENI 21.7.08)
Upholding orthodoxy diluted by 'false gospel' says Anglican group (ENI 21.7.08)
Anglican Confab Unlikely To Resolve Differences Over Gays (AP genom 365gay 21.7.08)
Archbishop of Canterbury to spell out new rules for Anglicans (The Telegraph 21.7.08)
Faith without charity at Lambeth Conference (The Telegraph 21.7.08)
Bishops back plea for 'inclusive communion' (The Independent 21.7.08)
Anglicans Face 'Severe Challenge' (AP genom Washington Post 21.7.08)
Anglican Bishops Meet in Canterbury (New York Times 21.7.08)
Anglican leader dismisses talk of schism (Reuters genom The San Diego Union-Tribune 21.7.08)
Communion not headed for a schism, says Archbishop of Canterbury (Anglican Journal 21.7.08)
Archbishop Kolini speaks out on Lambeth conference (The New Times 21.7.08)
When is a boycott not a boycott? (Musings of an Episcopal padre 21.7.08)
Church crisis: Simmering dissent, pleas for unity and grass skirts in the aisles as Anglicans meet (The Guardian 21.7.08)
Anglican Spiritual Leader at UK Summit Says Fellowship in Crisis Over Homosexuality (AP genom Beliefnet 21.7.08)
A strange logic (Of course, I could be wrong... 22.7.08)
Anglicans Could One Day Be Led by a Woman: Bishop (Reuters genom Washington Post 22.7.08)
Hemlighetsmakeri kring Lambethmöte (Kyrkans Tidning 22.7.08)
Media barred from most Lambeth events (Anglican Journal 22.7.08)
Media rules create new dissent at Lambeth Conference (ENI 22.7.08)
Sudan bishops call for Robinson's resignation (Anglican Journal 22.7.08)
Lambeth Conference will deal with 'breakdown of trust' (Anglican Journal 22.7.08)
Gay bishop Gene Robinson 'must be sacked' to save church from schism (The Telegraph 22.7.08)
Gay bishop should resign for good of the church, says African archbishop (The Guardian 22.7.08)
African bishop says God should resign (Of course, I could be wrong... 22.7.08)
Lambeth rocked as Archbishop calls on Robinson to resign (Religious Intelligence 22.7.08)
Sudanese primate wants Robinson's resignation (Episcopal Life Online 22.7.08)
Bishops at Lambeth engage questions of evangelism (Episcopal Life Online 22.7.08)
Church is not wounded and bleeding, says Williams (The Guardian 22.7.08)
Conference diary (The Guardian 22.7.08)
Anglikanska krav på Robinsons avgång (Kyrkans Tidning 23.7.08)
Call at Lambeth for gay bishop to resign post (The Guardian 23.7.08)
Sudanese Anglicans reject homosexual practice (Christianity Today 23.7.08)
Gay clergy will not disappear if I resign, says Bishop Robinson (ENI 23.7.08)
Mångreligiöst på Lambethkonferens (Kyrkans Tidning 23.7.08)
Anglikanska biskopar på skyddat Lambethmöte (Kyrkpressen 23.7.08)
Cardinal Ivan Dias: Anglican Church suffering spiritual Alzheimer's (The Times 23.7.08)
Cardinal accuses Anglican Communion of 'spiritual Alzheimer's' (The Guardian 23.7.08)
Cardinal to Lambeth: Be proactive, not reactive, in combating 'culture of death' (Episcopal Life Online 23.7.08)
Archbishop of Canterbury says: 'Now we must work out what is really important' (The Times 23.7.08)
Bishops invited to give tribal politics a go at the Lambeth Conference (The Times 23.7.08)
Starka spänningar på anglikanskt möte (Kyrkans Tidning 24.7.08)
Afrikansk angreb på homoseksuelle (Kristeligt Dagblad 24.7.08)
Der er større problemer end homoseksualitet (Kristeligt Dagblad 24.7.08)
Conference diary (The Guardian 24.7.08)
Catholic presence at Lambeth important says Anglican leader (ENI 24.7.08)
Biskopar på marsch för världens fattiga (Kyrkans Tidning 24.7.08)
Gordon Brown joins bishops in call to cut world poverty (The Guardian 24.7.08)
Brown hails bishops' march (The Independent 24.7.08)
Bishops' global poverty march (BBC News 24.7.08)
och så en rolig: Lambeth Conference makes the big time... (Telling Secrets 25.7.08)
Conference diary (The Guardian 25.7.08)
Bishop accuses church of manipulating summit over 'tolerance guide' to gay clergy (The Guardian 25.7.08)
Lambeth diary: Anglicans in turmoil (BBC News 25.7.08)
A song of praise for the poet in peril (The Independent 25.7.08)
A true act of Christianity (The Telegraph 25.7.08)
Bishops do the Lambeth walk to end poverty (The Times 25.7.08)
What the activists said to the bishops (The Independent 25.7.08)
Lambeth Conference Diary: Sex, drugs but no rocks or rolls (The Telegraph 25.7.08)
Brown presses bishops over development goals (The Guardian 26.7.08)
Lambeth Conference: Archbishop of Canterbury backs Anglican 'Holy Office' (The Guardian 26.7.08)
Churches with new gay bishops could be expelled from Anglican Communion (PinkNews 27.7.08)
The BBC report in full (Of course, I could be wrong... 28.7.08)
Anglicans struggle to find a safe place for sex (The Telegraph 28.7.08)
Archbishop of Canterbury to create group to punish rule-breaking Anglican churches (The Telegraph 28.7.08)
Proposal calls for moratorium on same-sex blessings and gay ordinations (Anglican Journal 28.7.08)
Anglican rift needs 'swift action' to prevent 'irreparable damage' (ENI 29.7.08)
A lunatic has taken over the asylum (Of course, I could be wrong... 29.7.08)
Anglican forum to deal with controversial issues in bid to heal rift between factions (The Guardian 29.7.08)
The Sunday shop offers bishops a diversion (The Guardian 29.7.08)
Williams hotar med uteslutning (Dagen 29.7.08)
Faiths must 'pull together for future', chief rabbi tells Anglicans (ENI 29.7.08)
'In an age of fear, let us be agents of hope,' chief rabbi urges bishops (Anglican Journal 29.7.08)
Bishops, spouses hold joint session: Lambeth looks at violence against women (Anglican Journal 29.7.08)
Rowan attempts to bridge sides in human sexuality debate (Anglican Journal 29.7.08)
Archbishop of Canterbury accuses Anglicans of threatening 'death to each other' (The Telegraph 30.7.08)
Woman bishop claims church leaders from developing countries beat their wives (The Telegraph 30.7.08)
Lambeth Conference: Bishops who give and take a beating (The Telegraph 30.7.08)
Gay clergy: Archbishop urges Anglican factions to 'show generosity' (The Guardian 30.7.08)
Historic pub bishops favour for a pint - and a photo opportunity (The Guardian 30.7.08)
Archbishop of Canterbury's unity plea to Lambeth Conference (The Times 30.7.08)
Gay activists at Lambeth delighted Nigerian given UK asylum (ENI 30.7.08)
Anglican head asks bishops to reach out and bridge divide (ENI 30.7.08)
Kenyan Anglican leader rejects call to stop 'intervention' in US (ENI 30.7.08)
Lambeth-konferenssi: Yhteistä raamatuntulkinnan pohjaa etsittävä (Kotimaa 30.7.08)
Gay US bishop says Church will regret excluding homosexuals (ENI 31.7.08)
Lambeth Conference makes no decisions on gays in the church (PinkNews 31.7.08)
Gene Robinson reveals that he needs a bodyguard and bulletproof vest (PinkNews 31.7.08)
A flock abandoned (The Guardian 31.7.08)
Creation itself under threat from environment damage, church leaders say (The Telegraph 31.7.08)
Condemn homosexuality, Vatican official tells Lambeth conference (The Guardian 31.7.08)
Amerikkalaispiispa: Häpeän olla episkopaali (Kotimaa 31.7.08)
Rowan Williams balansakt avgör anglikanernas framtid (ledaren i Kyrkans Tidning 31.7.08)
Afrikan kirkot eivät tottele Lambethia (Kotimaa 1.8.08)
Afrikkalaispiispa: Lambeth on hengellistä sodankäyntiä (Kotimaa 1.8.08)
Liberal agenda of Western churches a 'new form of colonisation' (The Telegraph 1.8.08)
Archbishop of Canterbury 'betrayed churches over gay bishops' (The Telegraph 1.8.08)
Archbishop of Canterbury: 'I don't govern Anglican Communion' (ENI 1.8.08)
Lambeth 2008: the Anglican Communion's first blog site conference (ENI 1.8.08)
Women and gays as bishops undermine unity, says Vatican official (ENI 1.8.08)
Bishops given frank talk on rape and beatings (Church Times 1.8.08)
Group proposes standstill to ease Anglican tensions (Church Times 1.8.08)
Surmise, frustration, and interest greet proposals (Church Times 1.8.08)
Archbishop of Canterbury "putting church unity before gay equality" (PinkNews 1.8.08)
Ace reporter Susan Russell spells it out (Of course, I could be wrong... 1.8.08)
Tell us something we don't already know (Of course, I could be wrong... 1.8.08)
'Mini Lambeth' would be the way forward, say dissatisfied bishops (The Guardian 1.8.08)
Gay bishop led to ridicule for Anglicans, say traditionalists (The Guardian 1.8.08)
Lambeth Conference: good news for Williams (ledaren i The Times 2.8.08)
Vatikaani hautaa pohdinnat Englannin kirkon viran tunnustamisesta (Kotimaa 2.8.08)
Bishops ask Archbishop of Canterbury for an 'orderly separation' (The Telegraph 2.8.08)
Piispa Repo: Suomalainen luterilaisuus ei ole ainutlaatuista kansallista omaisuutta (Kotimaa 3.8.08)
Commentary: rebellion in the Church's ranks (The Times 3.8.08)
Anglican leader urges ban on gay bishops (AP genom USA Today 3.8.08)
Rowan Williams claims resolution on homosexuality in Church is possible (PinkNews 3.8.08)
Lambeth Conference Q&A: What has it achieved? (The Telegraph 3.8.08)
Rowan Williams claims resolution on homosexuality is possible (PinkNews 3.8.08)
Anglican leader seeks moratorium on gay bishops (AP genom the Examiner 3.8.08)
Archbishop of Canterbury seeks 'covenantal commitment' (Episcopal Life 3.8.08)
Dr Rowan Williams restores peace at the troubled Lambeth Conference (The Times 4.8.08)
Gay clerics certain to win struggle, Right Rev Gene Robinson says (The Times 4.8.08)
Healing the rift: how Williams kept his flock together (The Guardian 4.8.08)
Anglican conference draws to a close as divisions persist (The Peninsula 4.8.08)
Leader Calls For Curb On Gay Bishops (AP genom 365 Gay 4.8.08)
Priest for gay freeze (AP genom New York Post 4.8.08)
Anglican leader seeks moratorium on gay bishops (The West Australian 4.8.08)
Ærkebiskop står styrket efter Lambeth-konference (Kristeligt Dagblad 4.8.08)
Anglican leader says wide 'consensus' exists to heal divisions (ENI 4.8.08)
Lambeth cartoonist looks at lighter side of bishops' meeting (ENI 4.8.08)
Lambeth Conference branded 'exercise in futility' (The Telegraph 4.8.08)
Archbishop of Canterbury upbeat after Lambeth Conference (The Telegraph 4.8.08)
Rowan Williams: Christian unity is more than mere tolerance (The Independent 4.8.08)
Archbishop of Canterbury: Gays must wait (AP genom Advocate News 4.8.08)
Faith 1, Charity 0 (ledare i The Guardian 4.8.08)
Lambeth conference: Archbishop blames liberals for church rift (The Guardian 4.8.08)
The death of liberal Anglicanism (The Guardian 4.8.08)
Rowan Williams vädjar till kyrkorna i USA och Kanada (Kyrkans Tidning 4.8.08)
"Stay together, but not only as an association of polite friends" (PinkNews 4.8.08)
Bishop urges gay priests to "say it out loud" (PinkNews 4.8.08)
Church spends over five million pounds to keep gays in the closet (Of course, I could be wrong... 4.8.08)