Disciplinärt förfarande i församlingen

Efter att ha avlagt pastoralexamen i december 1999 och Examen i ledning av församlingsarbete i februari 2003 (vilket betyder att jag är behörig att söka kyrkoherdetjänster), har jag fortsatt med nästa steg, nämligen Högre pastoralexamen. Det kommer att ta många år ännu, men jag har klarat av ett obligatoriskt steg i den när jag lade den långa kursen i ledarskap (KIRJO II) bakom mig i våras efter två och ett halvt års arbete.
Som slutarbete i den kursen skrev jag en uppsats med rubriken Disciplinärt förfarande i församlingen. Den publicerar jag kapitelvis här på bloggen.
Innehållsförteckning
1. Inledning: Problemformulering
2. Bibliska synpunkter
3. Pastorala aspekter
Audiatur et altera pars
Bikt och disciplinstraff
Att förandliga problemen
Straffa beteende, inte person
Att förstå sitt straff
Att vara rättvis — och synas vara det
Utdelandet av straffet avslutar processen
4. Kyrkolagens stadganden
Domstolsbehandling
Disciplinstraffen
Undersöknings- och disciplinombuden
Anhängiggörande och preskription
5. Olika slag av förseelser och deras följder
Brott
Tjänstefel
Olämpligt beteende

6. Sammanfattning: Den korrekta proceduren
Förundersökning
Proceduren inom församlingen
Proceduren i högre instanser
Överklaganden och besvär

7. Kommunikation — information eller spekulation
8. Avslutning: Det mindre obehagliga
Använda förkortningar
dk
domkapitlet
fr församlingsrådet
gkr gemensamma kyrkorådet
KL Kyrkolagen
KO Kyrkoordningen
kr kyrkorådet
kst kyrkostyrelsen
Källor och litteratur
Aaltonen, Seppo
: Viestintä johtamisen välineenä, ss. 95-116 i Turunen 2001
BC - Borgå domkapitels cirkulär
BC 872, daterat 29.5.2002
BC 880, 19.3.2004
Grönblom, Gunnar: Kyrkans lagstiftning med kommentarer, III uppl. Borgå 2002
Detta verk genomgår ständiga uppdateringar. Ovannämnda årtal är därför teoretiskt, och sidnumren kan följas av en uppdateringsnummer. Hänvisningar till detta verk gäller uttryckligen kommentarerna; själva lagtexten hänvisas till med paragrafnummer.
Henriksson, Arto & Karhu, Matti: Kriisit ja viestintä. Helsingfors 2002
Huhtinen, Pekka: Pastoraalinen johtajuus, ss. 31-46 i Turunen 2001
Kantola, Ilkka: Seurakunnan työyhteisö ja johtaminen, ss. 13-30 i Turunen 2001
Klemola, Jyri & Lajunen, Anu: Henkilöstöjohtaminen seurakunnassa, ss. 80-94 i Turunen 2001
Turunen, Raimo (toim.): Johtaminen seurakunnassa. Helsingfors 2001

Inga kommentarer: