Gudstjänsten

Varför firar vi gudstjänst så som vi gör?
Vad bör gudstjänstdeltagaren veta?
Vad gör prästen och varför?
Dessa frågor vill jag se lite närmare på i denna serie, som kommer att byggas upp efterhand.
Det högmässoformulär som vi följer i Borgå svenska domkyrkoförsamling är i grunden detta. Jag kommer att kommentera de olika delarna separat. De följer handboken, som du hittar här.
I. Inledning
Processionsmusik
Ingångspsalm
Inledande välsignelse och växelhälsning
Inledningsord
Beredelse
- Syndabekännelse
- Förlåtelsens ord
- Tacksägelsebön
Psaltarpsalm (Introitus)
Herre, förbarma dig (Kyrie)
- Kyrielitania eller enbart Kyrie
Lovsång till den heliga Treenigheten (Gloria och Laudamus)
Dagens bön
II. Ordet
Första läsningen
Svarsmusik (eller tystnad)
Andra läsningen
Dagens psalm
Evangelium
Psalm
Predikan
Trosbekännelse (Credo)
(Psalm eller annan musik)
Kyrkans förbön
III. Nattvarden
Tillredelsepsalm
Nattvardsbön
- Prefationsdialog
- Prefation
- Helig (Sanctus)
- Bönen och instiftelseorden
Herrens bön
Fridshälsning
O Guds Lamm (Agnus Dei)
Måltiden
Slutord
Tacksägelsebön
IV. Avslutning
Lovprisning
Välsignelse
(Slutpsalm)
Avslutande musik
Annat som behandlas i denna serie:
Korstecknet
Ordinarium och proprium

Inga kommentarer: