Kyrkans andel av samfundsskatten

Enligt ett pressmeddelandeKyrklig tidningstjänst 25.3.09, har regeringen i samband med sina ekonomiska överläggningar också fattat beslut om samfundsskatten och dess fördelning.
Samfundsskatten är en skatt som företag och andra liknande instanser betalar, liksom fysiska personer betalar inkomstskatt. Precis som inkomstskatten fördelas den mellan staten, kommunerna och kyrkan enligt vissa fastslagna principer. Fysiska personer betalar dock kyrkoskatt endast ifall de är medlemmar i kyrkan, medan denna distinktion inte görs i samband med samfundsskatten. Detta har fått en del antikyrkliga debattörer att se rött, vilket dock visar att de inte har satt in sig i problematiken.
Det är ju nämligen inte så, att samfundsskatten finansierar någon "religiös" verksamhet. Prästlöner betalas från kyrkoskatten, kyrkobyggnader upprätthålls med kyrkoskattemedel, och det diakonala arbetet bland dem som faller mellan springorna i välfärdssamhället, ja, det finansieras av kyrkans medlemmar, fastän mottagarna (naturligtvis) inte behöver höra till kyrkan.
Det som samfundsskatten finansierar är sådana samhälleliga funktioner som kyrkan har anförtrotts att sköta. Den största av dem är begravningsplatserna. Kyrkostyrelsen beräknar att utgifterna för dem under innevarande år uppgår till 110 miljoner euro. Eftersom kyrkans andel av samfundsskatten, även efter statsrådets höjning av andelen, endast uppgår till 102M€, står det klart att kyrkans medlemmar också i fortsättningen betalar också för den service som icke-medlemmar får.
Särskilt som begravningsväsendet inte är den enda, utan endast den största, av de samhälleliga funktioner som ligger på kyrkan.

Life and breath

Life is not measured by the number of breaths we take but by the moments that take our breath away.
- Anonymous quotation on Bailey's Buddy

Kaskuja elävästä elämästä 2

- Näitkö eilen televisiossa taikurin joka sanoi: Hokkus pokkus ja sai kaikki ihmiset katoamaan?
- No, mitä ihmeellistä siinä on. Minä sanon vain kotona: Kuka tiskaa? ja samassa koko perhe häviää jonnekin.

A prayer answered?

A man was driving down the street in a lather because he had an important meeting and couldn't find a parking space.
Looking up to heaven, he said, "Lord, take pity on me. If you find me a parking space, I promise to go to church every Sunday for the rest of my life and to give up swearing."
Miraculously, a spot opened right in front of the building. The man looked up and said, "Never mind. I found one."
Thanks to the Episcopal Padre!

Om politiken - Politiikasta

Jag roade mig med att ta ett rikssvenskt test (Vilket parti är du?) på Facebook, och det gav vid handen att jag skulle vara socialdemokrat. Det fick mig att skriva om en text på min politiska hemsida; nedan i urval.
Keskusteltuani erään Facebook-ystävän kanssa, kirjoitin uudelleen erään poliittisella kotisivullani olevan tekstin, josta tässä otteita.
Jag ser mig som socialliberal vad gäller den politiska ideologin.
SFP sägs stå på två ben: svenskhet och frisinne - och traditionellt har "frisinnet" definierats som socialliberalism. Jag har ändå till min sorg märkt att även om den ideologiska svenskheten lever och mår bra inom partiet, har socialliberalismen allt mer bytts ut mot marknadsliberalism och värdekonservatism. Från att ha varit ett center-vänster-parti har SFP:s mittfåra drivit allt längre högerut. Detta beklagar jag djupt.
Men värst av allt inom politiken som helhet (inte nödvändigtvis SFP) är den ideologiska pragmatism som gör sig gällande. Pragmatikerna gör det lätt för sig genom att se vad som verkar vara mest ändamålsenligt för stunden och gå in för det utan att analysera (ideologiskt eller på annat sätt) det som på lång sikt följer av valen.
Jag vägrar vara pragmatiker. Jag vägrar vända kappan efter vinden. Om någon övertygar mig om att jag har orätt på någon punkt, kan jag ändra mig, men inte av ändamålsenlighetsskäl.
Pidän itseäni sosiaaliliberaalina poliittisen ideologian näkökulmasta.
RKP:n sanotaan seisovan kahdella jalalla: ruotsalaisuus ja vapaamielisyys – ja perinteisesti ”vapaamielisyyttä” on määritelty sosiaaliliberalismina. Olen kuitenkin surukseni havainnut että vaikka ideologinen ruotsinkielisyys elää ja voi hyvin, om sosiaaliliberalismi yhä enenevässä määrin vaihtunut markkinaliberalismiin ja vanhoillisuuteen. Oltuaan keskusta-vasemmistolainen puolue, RKP:n keskipiste on luisunut yhä pidemmälle oikealle. Tätä valitan kovasti.
Pahinta on kuitenkin se ideologinen pragmatismi, joka tulee esille politiikassa yleensä (ei välttämättä RKP:n piirissä). Pragmaatikot yksinkertaistavat asiat katsomalla vain mikä tällä hetkellä on tarkoituksenmukaisinta ja seuraamalla sitä, analysoimatta (ideologisesti tai muulla tavalla) sitä mitä pitkällä tähtäimellä seuraa valinnoista. En suostu olemaan pragmaatikko.
En suostu olemaan tuuliviiri. Mikäli joku vakuuttaa minua siitä että olen jollain kohdin väärässä, voin muuttaa mielipidettäni – mutten tarkoituksenmukaisuussyistä!

Camara on reform

It is useless to dream of reforming the socioeconomic structure ... as long as there is not a correspondingly deep change in our inner selves.
- Dom Helder Camara
Brazilian Catholic archbishop
as quoted on God's Politics

På tal om byskolor

I Borgå diskuterar vi som bäst om två av våra byskolor skall dras in eller inte - och fler motsvarande förslag följer, var så säkra. Jag bloggade nyligen om detta.
Vid Åbo Akademi i Vasa disputerade Gunilla Karlberg-Granlund (bilden) för pedagogie doktorsgraden 30.1.09 med avhandlingen Att förstå det stora i det lilla – byskolan som pedagogik, kultur och struktur. I pressmeddelandet om disputationen framkommer bl.a. följande:
Den lilla byskolan har blivit ett sparobjekt, inte bara i Finland utan även på andra håll i västvärlden. Debatterna är livliga då skolor är indragningshotade. I doktorsavhandlingen klarläggs varför lokalsamhället försvarar de små skolornas fortsatta existens trots att skolorna sägs vara sämre skolor och varför lärare fortsätter arbeta i små indragningshotade byskolor trots osäkerheten. [...]
I doktorsavhandlingen framkommer att byskolan innebär pedagogisk kvalitet för den enskilda eleven och livskvalitet i lokalsamhället. Byskolan har en dubbel funktion, både en pedagogisk och en kulturell, vilken behöver utvärderas i ett samhälleligt helhetsperspektiv. Analysen visar därtill att det verkar finnas en inbyggd konflikt i utbildningsplaneringens föresatser att samtidigt uppnå både jämlikhet, kostnadseffektivitet och kvalitet. Resultaten indikerar att strukturella förändringar behöver analyseras med avseende på hur de påverkar skolkulturen och lärarnas möjligheter att uppnå de mål de anser viktiga i relation till sina elever, samt med avseende på hur förändringarna påverkar elevernas möjligheter till helhetsutveckling och meningsfullt lärande.
"... byskolan innebär pedagogisk kvalitet för den enskilda eleven och livskvalitet i lokalsamhället ... det verkar finnas en inbyggd konflikt i utbildningsplaneringens föresatser att samtidigt uppnå både jämlikhet, kostnadseffektivitet och kvalitet ..."
Hmm... Intressant... Borde också vi i Borgå kolla vad Karlberg-Granlund har att komma med, kanske?

Väärän sähköpostiosoitteen vahingollisuus

Keski-ikäinen pariskunta Pohjois-Amerikassa kaipasi etelän lämpöön. Niinpä he päättivät matkustaa Floridaan vieläpä samaan hotelliin jossa olivat viettäneet hääyönsä 20 vuotta sitten.
Miehellä oli vapaata, joten hän matkusti päivää aikaisemmin. Saavuttuaan perille hän huomasi, että hotellihuoneessa oli tietokoneet ja hän päätti lähettää vaimolleen sähköpostiviestin. Yksi kirjain sähköpostiosoitteessa meni kuitenkin väärin ja posti päätyi papin leskelle, joka oli juuri tullut miehensä hautajaisista kotiin ja halusi läpi käydä saapuneen postin sisältävät surunvalittelut sukulaisilta.
Lesken poika löysi hänet pyörtyneenä tietokoneen ääreltä ja luki näytöltä:
Rakkaalle vaimolleni. Olen juuri saapunut perille.
Tiedän, että yllätyt kuullessasi minusta. Niillä on tietokoneet täällä nykyään ja sähköpostia saa lähettää läheisille ja tutuille.
Olen juuri kirjautunut sisään. Kaikki on valmista sinun huomista saapumistasi varten. Odotan innolla tapaamistasi. Toivottavasti pääset tänne yhtä vaivattomasti kuin minä.
P.S . Täällä on helvetin kuuma!

Jakarin koulu - Svartså skola

På bildningsnämndens föredragningslista 18.3.09 fanns nedläggningen av två byskolor fr.o.m. 1.8.09, den finska Jakarin koulu i Jackarby i östra Borgå och den svenska Svartså skola i väster. Dessa nedläggningar har planerats länge och hade goda motiveringar i dessa inbesparingstider. Jag ville ändå se längre än till de ekonomiska necessiteterna och föreslog därför att beslutet skulle uppskjutas.
Sivistyslautakunnan esityslistalla oli 18.3.09 kahden kyläkoulun lakkauttaminen 1.8.09 alkaen, Jakarin koulu Porvoon itäosassa ja Svartså skola lännessä. Nämä lakkautukset ovat olleet suunniteltuja jo kauan ja näinä säästöaikoina hyvin perusteltuja. Halusin silti katsoa kauemmin kuin talouteen ja esitin että päätöstä lykättäisiin.
Päätösehdotus
Ehdotettu aikataulu Jakarin koulun sulkemiselle on liian tiukka. Kaupunki on aikaisemmin antanut ymmärtää että koulu suljettaisiin syksystä 2010. Jos näin myöhäisessä vaiheessa aikaistettaisiin koulun sulkemista, toimisimme epäinhimillisellä tavalla koulun oppilaita ja heidän perheitään kohtaan.
Lähiaikoina esitettävä kouluverkostoraportti vaikuttanee myös tilanteeseen. Mitään lopullisia päätöksiä ei voida tehdä ennen kuin mainittu raportti on käsitelty.
Siksi sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle
1) että Jakarin koulu suljetaan aikaisintaan 1.8.2010, ja
2) että lopullinen päätös asiassa tehdään vasta kouluverkostoraportin käsittelyn jälkeen, kuitenkin vähintään yksi lukukausi ennen kuin mahdollinen muutos nykytilanteeseen astuisi voimaan.
Beslutsförslag
Stängningen av Svartså skola som sådan kan ifrågasättas, då elevantalet enligt prognosen kommer att stiga efter den tillfälliga svacka som det nu befinner sig i.
Den skolnätsutredning som kommer att framläggas inom en nära framtid kan också påverka situationen. Därför bör inga slutliga beslut fattas förrän den har kunnat behandlas.
Bildningsnämnden besluter därför föreslå för stadsstyrelsen och -fullmäktige
1) att Svartså skola stängs tidigast 1.8.2010, och
2) att det slutliga beslutet i frågan fattas efter att skolnätsutredningen har presenterats, men minst en termin innan en eventuell förändring av den rådande situationen föreslås träda i kraft.
Båda förslagen röstades ner med 7 mot 3. Jag fick med mig en annan SFP:are samt en sannfinländare (vilket oroar mig lite...).
Ärendet går nu via stadsstyrelsen till fullmäktigemötet 1.4.09. Då får jag vara med och diskutera saken igen. Jag hyser inga stora förhoppningar.
Molemmat ehdotukset hävisivät äänestyksessä 7-3. Sain mukaani toisen RKP-läisen sekä (hieman huolestuttavasti) perussuomalaisen.
Asia menee nyt kaupunginhallituksen kautta valtuuston kokoukseen 1.4.09, jolloin saan taas olla mukana keskustelemassa asiasta. En elätä suurta toivoa.
Media:
Föräldrar i Borgå vill rädda småskolorna (YLE 18.3.09)
Pienten koulujen vanhemmat keräävät rivejään Porvoossa (YLE 19.3.09)
Skolor läggs ned i Borgå (YLE 19.3.09)
Stadsstyrelsen godkände skolindragningar (YLE 24.3.09)

Hávamál 79

En ovis man,
om han erhålla kan
gods eller kvinnors gunst,
hans stolthet växer,
men förståndet icke,
i dårskap går han duktigt långt.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Guldankan 2009

Föreningen Regnbågsankan r.f delar årligen ut priset Guldankan till någon som har gjort en insats för regnbågsfolket i Svenskfinland. År 2007 hade jag äran att få detta pris.
Nu är det då dags igen. De nominerade är Camilla Gunell, Roger Petas, Anissa Margono och Bo-Eric Rosenqvist; du hittar kandidatpresentationerna här. Rösta kan du göra genom att gå in på föreningens hemsida och skicka ett meddelande.
Röstningstiden pågår till den 6 april, och priset utdelas på Regnbågshelgen i Helsingfors 17-18 april 2009.

Worst one, ever 5

The butcher backed up into the meat grinder and got a little behind in his work.

Herrens tjänarinna

Texterna för Marie bebådelsedag enligt tredje årgången
Första läsningen: 1Sam 2:1-2, 6-9
Så bad Hanna:
"Mitt hjärta jublar över Herren,
jag kan bära huvudet högt.
Jag kan skratta åt mina fiender
i glädje över att du räddat mig.
Ingen är helig som Herren,
det finns ingen utom du,
ingen klippa är fast som vår Gud. [...]
Herren dödar och ger liv,
leder ner i dödsriket och räddar därifrån.
Herren gör fattig och han gör rik,
han förnedrar och han upphöjer.
Den hjälplöse reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar
och låter dem trona på hedersplats.
Ty jordens fästen tillhör Herren,
på dem har han lagt jordens rund.
Herren skyddar sina trognas steg,
men de onda går under i mörkret,
av egen kraft lyckas ingen."
Andra läsningen: Rom 8:1-4
Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur.
Evangelium: Luk 1:46-55
Då sade Maria:
"Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid."

Naming children

A man was taking his wife, who was pregnant with twins, to the hospital, when his car went out of control and crashed.He regained consciousness in the hospital only to find his brother, a relentless practical joker, sitting by his bedside.
He asked his brother how his wife was doing, and his brother said, "Don't worry, everybody is fine, and you have a son and a daughter. But the hospital was in a real hurry to get the birth certificates filed and since both you and your wife were unconscious, I named them for you."
The husband thought to himself, "Oh no, what has he done now?" and asked with some trepidation, "Well, bro, what did you name them?"
His brother replied, "I named the little girl Denise."
The husband, greatly relieved, said, "That's a lovely name! And what did you come up with for my son?"
The brother winked and replied, "Denephew."
Thanks to MadPriest!

Insändare om skatteutjämningsfond

Under den förra ekonomiska krisen i början av 1990-talet satt jag två perioder i gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors kyrkliga samfällighet, en firma i Borgå stads storlek. Vi kämpade också den gången med beska beslut, men vi hade ett redskap som vi nu saknar i Borgå, nämligen en skatteutjämningsfond. I den fonden hade samfälligheten lagt undan pengar under goda tider, för att kunna undvika eller åtminstone uppskjuta skattehöjningar när tiderna blev sämre. Vilket de ju blir allt emellanåt.
Borgå stad lär ha haft en dylik fond, men avskaffat den av någon orsak. Nu hade vi haft nytta av en sådan buffert.
Jag har uppmanat de ansvariga tjänstemännen att på nytt grunda en sådan fond så fort tiderna blir bättre och staden får en plusbudget. Detta kommer jag att noga följa med i stadsfullmäktige.
Karl af Hällström
stadsfullmäktig (SFP)
Borgå
Skickad till Hufvudstadsbladet 2.3.09.

Tutu on blossoming

We all blossom in the presence of one who sees the good in us and who can coax the best out of us.
- Desmond Tutu
as quoted on God's Politics

Kyrkpressen om bloggande

I senaste nummer av Kyrkpressen (11/09) ingick en artikel med rubriken Kristet liv på bloggen. Varianten i pappertidningen är längre än den på nätet, men det centralaste finns också bakom bifogade länk.
Ett utdrag ur artikeln:
En av de mest aktiva kyrkliga bloggarna är prästen Karl af Hällström som skriver om kyrkliga frågor, hbt-frågor och dessa båda i kombination.
– För mig är bloggen en möjlighet att utveckla egna tankar och resonemang, och att dela dem med andra. Bloggen tvingar mig också att ta reda på mera om de teman jag vill skriva om.
Hurdana läsarreaktionerna blir beror enligt af Hällström mycket på i vilket forum man bloggar.
– På vissa bloggportaler rör det sig folk som vill likrikta diskussionen och som rackar ner på alla som avviker från “partiets linje”. När dessa krafter tillåts ta över fungerar kontrollen omvänt, kommentatorerna styr bloggaren. De som blir utsatta orkar inte mera och försvinner från portalen.
Och så finner vi "Bloggarens tio budord", som inte är så dumma:
1. Du ska inte sätta bloggen framför din integritet.
2. Du ska inte göra din blogg till en avgud.
3. Du ska inte missbruka ditt alias för att synda anonymt.
4. Kom ihåg sabbaten och ta ledigt från bloggen en dag i veckan.
5. Visa högre aktning för dina bloggarkolleger än dig själv, och blås inte upp deras misstag.
6. Du ska inte dräpa någon annans anseende, rykte eller känslor.
7. Du skall inte använda internet till att begå eller tillåta äktenskapsbrott i din fantasi.
8. Du ska inte stjäla en annan persons innehåll.
9. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot dina bloggvänner.
10. Du ska inte ha begär till din nästas besöksstatistik. Var nöjd med ditt eget innehåll.

At George and the Dragon

An 18th-century vagabond in England, exhausted and famished, came to a roadside inn with a sign reading, “George and the Dragon.” He knocked. The innkeeper’s wife stuck her head out a window.
“Could ye spare some victuals?” he asked.
The woman glanced at his shabby, dirty clothes.
“No!” she shouted.
“Could I have a pint of ale?”
“No!” she shouted.
“Could I at least sleep in your stable?”
“No!” she shouted again.
The vagabond said, “Might I please…”
“What now?” the woman screeched, not allowing him to finish.
“D’ye suppose,” he asked, “that I might have a word with George?”
Thanks to MadPriest!

Om Silfverbergs predikan

Jag har tidigare nämnt här på bloggen om hur pastor Peter Silfverberg i Karleby har blivit anmäld till domkapitlet för en predikan som han höll. Jag har fått tag i denna predikan. Jag ska inte publicera den här i sin helhet, eftersom den är ganska lång, men valda delar vill jag visa på.
Silfverberg rubricerar sin predikan ”I stormens öga”. Efter en inledning om hur Gud kan använda bildliga stormar för att skaka om oss och kalla oss till sig, fortsätter Silfverberg:
Nu skall jag inte tala om stormar i vitt perspektiv utan om stormar på det personliga planet, om stormar i ditt och mitt liv. Vi tänker på Petrus, till vilken Jesus sade:” kom” Då började Petrus gå på vattnet mot Jesus. Det gick bra i början, men sedan började Petrus se ner på vattnet, på de fysikaliska omständigheterna… och då började han sjunka. Men Petrus sade: ”Hjälp mig” och då kom Jesus och drog upp honom.
Ibland kan vi uppleva ”bottennapp” i våra liv. Man kan sjunka riktigt djupt ned. Man är mitt i stormen. Jag skulle vilja ge två förklaringar till dessa stormar:
1.Gud vill säga åt oss: Vänd om!
2.Gud vill säga åt oss: Lita på Mig!
När det gäller den första punkten, vill Gud genom bottennappet fråga: Hur är det med prioriteringarna i ditt liv? Lever du ett sunt och konstruktivt liv? ” Och som man sjunger i en födelsedagsång: ” Är ditt liv fyllt med mening och motiv?”. Är du i ett ekorrhjul där du ställer olika krav på dig själv och strävar efter att göra en massa saker - och plötsligt har Gud inte längre någon plats i ditt liv.

Jag skall läsa ett ganska svårt Bibelställe för er. Jag tycker i allmänhet inte om att läsa syndaregister. Men det här är, kan man säga, ett dylikt syndaregister. Det är också ganska aktuellt i dagens läge:
9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.1 Kor 6: 9-10(läste enligt Folkbibeln, men satte hit Bibeln år 2000:s version som jämförelse:
Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - ingen sådan får ärva Guds rike.)
Hur skall vi idag förhålla oss till denna text? Skall vi tänka att det här är något som gällde då men inte mera, som gällde Pauli tid men inte mera. Det som blivit aktuellt just nu genom införandet av könsneutrala äktenskap i Sverige, är frågan om homosexualitet. Är det något som gällde då, men inte gäller mera eftersom vi vet mera nu?. Här måste vi vara väldigt skärpta. Vi får inte vara flummiga, utan låta Guds ord som en laser granska våra liv. Vi skall ställa oss frågan vad som leder till liv och hälsa, och vad som leder till ohälsa och död? Här gäller en viktig tolkningsregel. Man skall låta bibelordet tolka våra positiva och negativa erfarenheter och inte tvärtom. Här har man många gånger trampat i klaveret. T.o.m. stora teologer har trampat i klaveret. Ofta har våra positiva och negativa erfarenheter fått styra vår förståelse av Bibeln. Som ett exempel kan man ta Luthers förhållning gentemot judarna. När Luther gjort sina reformatoriska upptäcker var han fast förvissad om att evangeliet först skulle predikas åt judarna. Men då judarna inte var mottagliga för evangeliet, ändrades Luthers inställning. Han fick en väldigt negativ inställning som bland annat tog sig i uttryck i hans bok ”Judarna och deras lögner”. Man kan säga att denna bok har varit en av källorna till antisemitismen. Egentligen tror jag det var det fråga om att Guds tidtabell för judarna inte ännu var inne. En gång skall den dag komma då judarna som folk kommer att vända sig till kristendomen. Det finns många likadana exempel på saker som går i uppfyllelse när det är så dags. Ibland kan positiva erfarenheter styra vår tolkning av Bibeln. Som ett exempel kan man ta en person som upplevt en stark omvändelse. Hon läser in i bibelställen att andra borde uppleva på samma sätt. Men vi ska låta Bibeln styra våra positiva och negativa erfarenheter och inte tvärtom!

Är det som Paulus skrev något som gäller nu, eller är det föråldrat? Paulus uttalar sig väldigt starkt här. Han räknar upp den här listan och säger att ingen av dem skall ärva Guds rike. Det är en ganska absurd tanke att under Pauli tid skulle avgudadyrkare, äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, eller tjuvar inte ha kommit in i Guds rike, men idag skulle de komma in i Gudsrike - för att vi vet bättre.

Det andra alternativet är att fråga sig om Paulus ljög eller talade sanning? Om vissa Bibelställen kan vi ha olika åsikter t.ex. när det gäller framtiden. Om vissa saker vet vi inte allting. Men här är det inte fråga om perifera saker utan här är det fråga om frälsningen. Här kan vi inte ha olika åsikter. Här kan vi inte ha det på det sättet att du tycker såhär och jag sådär. För det är fråga om frälsningen. Det finns bara en sanning gällande den här frågan. När det gäller samkönade förhållanden, tänker jag på föreläsningar som Erik Ewalds hade för oss på teologiska fakulteten. Han berättade hur han arbetade för män och kvinnor som av olika orsaker tappat sin identitet som man och kvinna. Han jobbade för att bygga upp identiteten bland dessa, från det destruktiva till det konstruktiva. Jag fick också teoretisk undervisning av goda vänner som arbetar bland människor med problem inom sexuallivet. De har använt sig av liknande metoder som Ewalds. Men för mig blev det ganska mycket teori tills jag mötte en kvinna, som levt i ett lesbiskt förhållande i 20 år. Hon är inte härifrån. Hon berättade om hur hon blivit fri och hon hade väldigt starka åsikter om det här. Hon sade att det livsmönster hon levde i, leder till döden. Det var ett destruktivt livsmönster. Hon uppmanade mig att våga tala om det här. Hon sade att hon gärna kommer hit till Karleby och tala. Hon berättade om hur hon känt en otroligt stark kärlek till den kvinna hon levde ihop med. Det var frågan om verkliga känslor. Det var inte bara sexuell dragningskraft utan kärlek. Men hon var ändå totalt vilseledd. Hon sade att hon väldigt gärna vill hjälpa personer att hitta sin kvinnliga identitet. Hon hade själv varit prototypen av ett ”hopplöst fall”. Hon hade t ex haft en maskulin röst, men så hittade hon Jesus och han gjorde henne fri.

Denna fråga är bara en liten del av det hela. Det finns många andra saker på listan som är aktuella i dagens läge.
Det som Jesus säger om djävulen, är ganska viktigt i detta sammanhang. Jesus säger: ”Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är lö[g]nare, ja, lögnens fader” Och han ljuger mycket skickligt. När det gäller våra positiva och negativa känslor, är han framme och förvillar oss. Därför är det viktigt att vi låter Bibelns ord styra vår uppfattning om vad som är rätt och fel, inte våra känslor.
Så fortsätter Silfverberg med att tala om hur viktigt det är att erkänna sina felsteg och villkorslöst kapitulera inför Gud.
Själva poängen i predikan är ju bra. Vi bör ärligt och sakligt granska våra liv för att se var som är snett, så att vi med Guds hjälp kan rätta till det. Det exempel som predikanten koncentrerar sig mest på (ungefär halva predikan, trots att han i en intervju kallar det för en ”detalj”) är dock ett klavertramp.
Avgudadyrkare i bokstavlig mening finns inte just i vårt land, såsom det fanns i Pauli omgivning. Man kan tolka om begreppet avgudadyrkan – och bör kanske göra det – till att beteckna all livsföring som inte räknar med Gud, men det är inte det som Paulus avser.
Likaså är det ett misstag att tro att de grekiska ord som översätts med hänvisningarna till homosexualitet automatiskt skulle betyda det som vi avser med det begreppet. Jag har granskat detta på Hbt-bibeln.
Silfverberg konstaterar visserligen att ”många andra saker på listan [...] är aktuella i dagens läge”, men jag tycker ändå att det är intressant att han och andra predikanter koncentrerar sig så hårt på homosexualiteten och helt sveper förbi bl.a. superiet, som är ett stort problem också idag, och utsugande, själviskhet och stöld, som har förorsakat den globala ekonomiska kris som vi nu befinner oss i. Varför? Är det så att de problemen kommer för nära dem själva? Det är väl så att det är enklast att skapa sig en fiendebild, om än en nidbild, och så attackera den med indignationens djupa brösttoner. Ett sådant beteende är dock oärligt och destruktivt.
Och varför läsa ett syndaregister efter påståendet: ”Jag tycker i allmänhet inte om att läsa syndaregister”? Låt då bli, vet jag!

Jefferson on minority rights

All, too, will bear in mind this sacred principle, that though the will of the majority is in all cases to prevail, that will to be rightful must be reasonable; that the minority possess their equal rights, which equal law must protect, and to violate would be oppression.
- Thomas Jefferson
as quoted on Bailey's Buddy

Ett helhjärtat "kanske" till välsignelse av samkönade par

Den arbetsgrupp under ledning av Esbo-biskopen Mikko Heikka, som biskopsmötet tillsatte för närmare fem år sedan, avslutade i dag sitt arbete utan att fatta något beslut om kyrklig välsignelse av homosexuella par. Arbetsgruppen konstaterade i alla fall att det finns ett klart behov av enhetliga anvisningar för välsignelse av homosexuella par. Gruppen överräckte i dag sitt betänkande till ärkebiskop Jukka Paarma. Betänkandet har rubriken Kyrkan och registrerade partnerskap och finns på nätet.
Det drygt 200 sidor långa betänkandet utmynnar i tre synpunkter:
Synpunkt I:
– Arbetsgruppen föreslår inte att kyrkolagen ändras så att den skulle förbjuda personer som registrerat sitt partnerskap att arbeta i kyrkan.
Synpunkt II:
– Arbetsgruppen föreslår inte att biskopsmötet vidtar åtgärder för att ett nytt formulär för välsignelse av personer som har registrerat sitt partnerskap ska utarbetas.
Synpunkt III:
– Kyrkan behöver pastorala anvisningar både med tanke på kyrkans enhet och med tanke på de anställdas och de förtroendevaldas rättsskydd.
– Det är möjligt att söka en lösning som baserar sig på välsignelse av hem, andakter enligt handboken, fria andaktsstunder eller enskild själavård.
– Om man går in för en andaktsstund eller motsvarande skulle förrättningen vara frivillig.
Eftersom arbetsgruppen inte kunnat eller velat ge några riktlinjer innebär det att välsignelse av homosexuella relationer fortsätter att vara en samvetsfråga för prästerna; en del präster välsignar homosexuella par och en del gör det inte.
Detta kan vara bra för enskilda präster i båda lägren, men ett urvattnat och veligt utlåtande som detta är knappast bra för kyrkan som helhet.
Nu torde frågan gå vidare via biskopsmötet (kanske i september?) till kyrkomötet. Få se vad som händer längs vägen...
Ärkebiskopen begärde tidigare att prästerna skulle hålla en (frivillig) paus i välsignandet av samkönade par. Detta har jag följt. Men i och med detta utlåtande är ju nog pausen över, vill jag påstå (fast biskop Gustav är av annan åsikt).
Mera på nätet:
Työryhmä pyytää piispainkokousta laatimaan toimintaohjeen (evl.fi 16.3.09)
Betänkandet Kyrkan och registrerade partnerskap: Arbetsgruppen ber biskopsmötet utarbeta anvisningar (Kyrklig Tidningstjänst 16.3.09)
Työryhmä pyytää piispainkokousta laatimaan toimintaohjeen (Kirkon tiedotuskeskus 16.3.09)
Homoäktenskap svårt för kyrkan (svenska.yle.fi 16.3.09)
Paarmalle luovutetaan tänään laiha mietintö (ranneliike.net från 16.3.09)
Homoliittojen siunaus kirkolle kipeä asia (yle.fi 16.3.09)
TV-uutiset 16.3.09 klo 9:00 (3'12"-5'22")
Työryhmä: Rekisteröidylle parisuhteelle rukoushetki? (Kotimaa 16.3.09)
Homopareille ehdotetaan rukoushetkeä (intervju med Jukka Paarmapod.fi 16.3.09)
Betänkande om registrerat partnerskap (intervju med Gustav Björkstrandpod.fi 16.3.09)
Intervju med Gustav Björkstrand i Pravda (Radio X3M 16.3.09)
Intervju med Jeanette Östman i Pravda
(Radio X3M 16.3.09)
TV-nytt 16.3.09 kl 19:30 (3'18"-5'48"; min vän Sanna Granroth intervjuas)
Inget välsignelseformulär åt samkönade par (Vasabladet 16.3.09)
Mietintö: Homopareille ei omaa siunauskaavaa (Kirkko & Kaupunki 16.3.09)
Työryhmä: Ei uutta kirkollista toimituskaavaa homopareille (Helsingin Sanomat 16.3.09)
Mistä on kyse kirkon keskustelussa rekisteröidyistä parisuhteista? (Markku Heikkisen blogi 16.3.09)
Nja till välsignelse av homopar (Hufvudstadsbladet 17.3.09; jag intervjuas)
Siunaako kirkko kaapissa? (YLE Radio 1 17.2.09 klo 9:05; jag citeras vid ca 9'25")

About dogs and people 11

The reason a dog has so many friends is that he wags his tail instead of his tongue.

Jesus segrar över mörkrets makter

Texterna för Tredje söndagen i fastan (Oculi) enligt tredje årgången
Första läsningen: Jer 7:23-26
Vad jag befallde dem var detta: Lyssna till mig, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra alltid den väg jag befaller er att vandra, så skall det gå er väl. Men de ville inte lyssna, inte höra på mig. Era fäder lydde sina onda och hårda hjärtan. Från den dag de lämnade Egypten ända till denna dag har de gått bakåt och inte framåt. Gång på gång sände jag mina tjänare profeterna till dem, men de ville inte lyssna till mig, inte höra på mig. De var styvnackade och bar sig värre åt än sina fäder.
Andra läsningen: 1Joh 5:18-20
Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet.
Evangelium: Joh 8:46-59
Jesus sade:
"Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader." Judarna sade: "Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt." Jesus svarade: "Jag är inte besatt, utan jag ärar min fader, men ni skymfar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Sannerligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden." Judarna sade: "Nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna likaså, men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin skall möta döden. Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna dog. Vem tror du att du är?" Jesus svarade: "Om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud. Ni vet inte vem han är, men jag känner honom, och om jag säger att jag inte känner honom, så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom, och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig." Judarna sade då till Jesus: "Du är inte femtio år, och ändå har du sett Abraham." Han svarade: "Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till." Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet.

Silfverberg anmäld för domkapitlet

Jag bloggade 10.2.09 om en anti-gay predikan som pastor Peter Silfverberg höll i Karleby 1.2.09. För några dagar sedan uppföljde jag detta med en insändare som ett antal icke-konservativa församlingsaktiva i Karleby hade skickat till Österbottens Tidning.
Sagda tidning kom 11.3.09 med nyheten att Silfverberg har anmälts till domkapitlet av "en finsk[s]pråkig från Janakkala", alltså en person som tydligen varken hör till Karleby svenska församling eller till Borgå stift.
Tidigast den 18 mars kommer domkapitlet att behandla ärendet. Biskop Björkstrand vill inte [...] uttala sig om eventuella påföljder
står det i nyheten, som åtföljs av ett stort antal kommentarer av varierade kvalitet och saklighetsgrad.
Kyrkpressen rapporterar här.
Uppdatering: I en av kommentarerna (14.3.09) på Kp kallar Halvar Sandell min blogg för "ohöljt kättersk", samtidigt som han länkar till den. Med tanke på vem som kommer med detta utlåtande, tar jag det som en hedersbetygelse av högsta rang!
Angående påföljderna skulle jag vara förvånad om Silfverberg skulle få mer än en knäpp på fingrarna. Men redan det vore ju ett ställningstagande.
Jag har fått den aktuella predikan mig tillsänd och tänker granska den här på bloggen vid tillfälle.
Uppdatering: Mediareaktioner:
Kokkolalaisen papin saarnasta kantelu tuomiokapituliin (Kotimaa 13.3.09)

The Crossing of the Red Sea (revised version)

A youngster came home from Sunday school, having been taught the biblical story of the crossing of the Red Sea. His mother asked him what he had learned in class, and he told her:
"The Israelites got out of Egypt, but Pharoah and his army chased after them. They got to the Red Sea and they couldn't cross it. The Egyptian army was getting closer. So Moses got out his walkie-talkie, the Israeli air force bombed the Egyptians, and the Israeli navy built a pontoon bridge so the people could cross."
The mother was shocked. "Is that the way they taught you the story?"
"Well, no," the boy admitted, "but if I told it to you the way they told it to us, you'd never believe it."
Quoted from When Bad Things Happen to Good People
by Harold S. Kushner

Smart answers to idiotic arguments

The Box Turtle Bulletin is well worth a visit for everyone who in one way or another is interested in gender issues, especially lgbt questions.
Gabriel Arana of the BTB has written a series of five blog posts analyzing and answering arguments made by amateur anti-gay pundits. The series is called Anti-Gay Arguments We Don’t Bother With (And Should).
Part one deals with the argument that
Any man — even a gay one — can marry a woman. Therefore, it is not discriminatory to deny marriage rights to members of the same sex given that a straight man can’t marry a man, either.
Arana's answer is, in part: The real argument that proponents of LGBT rights are making is that the “fundamental right” in question is the right to marry the person one loves, not to marry someone of the other sex.
Part two analyzes the "slippery slope" -argument:
If you let gays marry, then you will have to allow polygamous, incestuous or inter-species marriage.
Arana argues: It is really the philosophical basis of straight marriage that supports polygamy; those arguing against gay marriage on the basis of procreation have the burden of showing why polygamy is wrong. [...] The argument against incest — preventing genetic abnormalities — is sufficient enough in itself to distinguish this case from gay marriage. [...] Marriages are partnerships and animals are not capable of rational decision making to enter into one.
Part three deals with the argument cluster
Being gay is against the natural order of things; it is against evolution; if everyone were gay humanity would end.
Arana writes: The central fact that I have trouble getting across is that evolution has no transcendent goal; it is epiphenomenonal. [...] what we call evolution is an observation of the natural world, a statement of the facts; it is not prescriptive. It is silly to say something is wrong because it “goes against evolution” because “evolution” couldn’t care less. [...] A more pithy response to the if-everyone-were-gay-then-humanity-would-end argument is: if everyone were a woman, humanity would also end, but that doesn’t make being a woman wrong.
Part four deals with the statement that
Being gay is a choice.
It is really a two-part question, according to Arana. First, are homosexual feelings a choice? Second, is engaging in “homosexual acts” a choice?
1. The debate is really about whether being gay is a central, immutable component of one’s identity or whether it is malleable, subject to change. Even ex-gay therapists acknowledge that homosexual feelings aren’t chosen, but they do think you can choose to change them. [...]
2. It is, however, a choice to engage in “homosexual acts.”
But the burden is really on those who hold anti-gay views to show why it is wrong for gay people to express themselves sexually. Sexual expression is a natural human inclination — and a basic feature of adult life. Depriving someone of this strikes at the heart of human dignity. [...]
Anti-gay activists say being gay is a choice because they imagine a false dichotomy: you either live a morally upright straight life or you descend into the miasma of sex, drugs, disease and death that is the gay world. The real choice is between living a lie and not.
Lastly, we have the fifth argument:
If you pass pro-gay legislation, pastors and private citizens will not be able to voice opposing views.
Arana writes: Adopting gay marriage — or passing any other pro-gay legislation, for that matter — does not change the legal standard of what constitutes free speech [...]. It might, if attitudes change over time, help relegate anti-gay views to the periphery of public discourse, but this is a social consequence, not a legal one. There is no connection between allowing gay marriage and people losing their right to freedom of speech.
These are excellent, well written texts. But don't take my word for it; read Arana's posts in their entirety - here, I've obviously only sampled them.

Yleisökirjoitus verontasausrahastosta

Edellisen lamakauden aikana istuin kaksi kautta Porvoon kaupungin kokoisen Helsingin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa. Painimme silloinkin kitkerien päätösten kanssa, mutta meillä oli työväline joka nyt Porvoossa puuttuu, nimittäin verontasausrahasto. Siihen rahastoon yhtymä oli hyvinä vuosina laittanut rahaa voidakseen huonoina aikoina välttää tai ainakin lykätä veronkorotuksia.
Porvoon kaupungillakin on kuulemma ollut tällainen rahasto, mutta jostain syystä luopunut siitä. Nyt siitä olisi ollut hyötyä.
Olen kehoittanut vastuullisia virkamiehiä perustamaan sellainen rahasto uudelleen heti kun ajat paranevat ja kaupunki saa plussabudjetin. Tulen tarkoin seuraamaan tätä kaupunginvaltuustossa.
Karl af Hällström
kaupunginvaltuutettu (r.)
Lähetetty Uusimaa-lehteen 2.3.09.

Announcing the Gospel

Can we announce the gospel in the same way to the oppressor and to the oppressed, to the torturer and the tortured?
- Mortimer Arias
protestant church worker in Bolivia
as quoted on God's Politics

Radiointervju om Mannerheimgatans bro

Mannerheimgatans bro går över Borgå å och leder in i Borgå centrum. Den har länge varit inkörsporten till staden, och har först under det senaste decenniet fått sällskap av först en gångbro och sedan Alexandersgatans bro, båda söder om Mannerheimgatans bro. Lite norrut finns Gamla bron, som leder in i Gamla stan. Den är förstås äldre, men den är så liten att den inte har alltför stor trafikmässig betydelse - fast det är bra att den finns, förstås...
Mannerheimgatans bro har snart ett halvsekel på nacken och är ordentligt sliten. Alla tycks vara överens om att den bör förnyas; det som nu diskuteras är hur förnyelsen skall gå till. I grunden finns det två förslag, antingen att bibehålla nuvarande höjd på bron (vilket väl tekniskt är enklare, och därmed billigare) eller att sänka den, så att den inte längre skulle skymma Gamla stan, vilket har estetiska fördelar, men påverkar ekonomin. Dessutom diskuteras en breddning av gång- och cykelbanorna, som nu är nästan löjligt smala. Obehagligt smal är trottoaren hur som helst, när bilarna susar förbi.
Ärendet bereds som bäst, och torde komma upp i stadsfullmäktige i höst. Jag har inte ännu format någon slutlig ståndpunkt i frågan, utan väntar på att beredningen blir klar. Det finns goda argument i båda riktningar.
I morse intervjuade Mathias Gustafsson från Radio Vega Östnyland stadsstyrelsemedlem Åsa Nystedt (grön) och mig i frågan. Du kan höra en kortfattad variant av intervjun här.

Men morfar...

- Men varför bytte du kön, morfar..? I din ålder...?
- Kvinnor lever längre.
Tack till Micke!

Frågespalten XXXVII: Kains och Abels småsyskon

En klasskamrat från folkskolan och lågstadiet tycks ha stannat i detsamma och blivit klasslärare. ;-)
Hon skrev till mig:
Skulle behöva din experthjälp i en fråga som en av mina elever ställde mig under religionstimmen. Han frågade hur det är möjligt att Eva och Adam fick två söner (varav dessutom en blev dödad av den andra) men ändå fortsatte mänskligheten.. Hur tycker du jag skall besvara hans fråga. Pojken går på fyran (11 år) och är en intelligent och ifrågasättande elev. Jag blev helt ställd och började svamla osammanhängande!
Jag svarade så här:
Enligt Första Moseboken fick Adam och Eva flera barn efter att Kain hade tagit Abel av daga. Den första av dem var sonen Set. Sen står det: "Efter Sets födelse levde Adam 800 år och fick söner och döttrar. Adams hela livstid blev 930 år, sedan dog han." (1Mos 5:4-5)
De var krutgubbar på den tiden!! :-) Och uttryckligen gubbar; Evas vidare öden står det inget om...
Hur bokstavligt man ska ta åldrarna är ju en sak för sig. Men Kain och Abel var alltså sina föräldrars första barn, men ingalunda de enda.
Hoppas detta är till hjälp!
Hon var nöjd med svaret:
Tack så hemskt mycket. Det här förklarar ju allting! Skall framföra det åt min elev.
Och det var ju trevligt.

Hávamál 10

Bättre börda
man bär ej på vägen
än mycket mannavett.
På främmande ort
går det framför guld.
Slikt är den torftiges tillflykt.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Silfverbergs predikan i media

För en månad sedan bloggade jag om en homofientlig predikan som pastor Peter Silfverberg enligt uppgift höll i Karleby 1.2.09.
Medlemmar av den icke-konservativa gruppen "Alla gemensamt", av vilka en del är förtroendevalda i församlingen, publicerade 6.3.09 en insändare om händelsen i Österbottens Tidning. De har godhetsfullt gett mig tillstånd att publicera den här, så att också andra än ÖT:s läsare ska kunna ta del av den.
I Finlands evangelisk-lutherska kyrkas [borde vara: Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland] teologiska linje ingår inget fördömande av homosexualitet även om kyrkan traditionellt har fortsatt att betona stödet till det traditionella äktenskapet. Frågan om bland annat välsignelse av registrerade partnerskap diskuteras på olika nivåer och det finns olika åsikter om hur kyrkan ska ställa sig till en eventuell välsignelseakt.
För två år sedan förkastade Borgå domkapitel ett klagomål mot kaplanerna Karl af Hällström och Tomas Ray. De hade i sin ämbetsutövning ställt sig positiva till kyrklig välsignelse av homosexuella. Samtidigt konstaterade domkapitlet i ett officiellt pressmeddelande följande:
”I beslutet konstaterar domkapitlet att frågan om vilka följderna blir för kyrkan av att samhället godkänt registrerat partnerskap är föremål för grundläggande utredning. I denna situation är det naturligt att även stiftets präster deltar i den offentliga debatten, säger domkapitlet i sitt beslut. Domkapitlet påpekar att det dock är skillnad mellan att uttrycka sina åsikter i en sådan debatt och att göra det i sin ämbetsutövning.” (Kyrklig Tidningstjänst 27.3.2007)
I sin egen pressrelease samma dag preciserar biskopen med att bland annat säga: ”Predikan innebär en envägskommunikation, där en dialog inte kan uppstå. Ur kyrkans synvinkel är det viktigt att predikstolen inte används i propagandistiskt syfte.”
Domkapitlets beslut kan helt entydigt tolkas så att det ovan citerade gäller både förespråkare och motståndare till en kyrklig välsignelse.
I en predikan den 1 februari 2009 i Gamlakarleby kyrka höll församlingspastorn i Karleby svenska församling Peter Silfverberg en lång utredning med citat från ett brev av Paulus i Nya Testamentet som grund där han specifikt utpekade utövad homosexualitet som en synd som man måste förkasta om man ska kunna bli frälst av Jesus. Enligt Silfverberg kan man bli helad från homosexualitet.
Predikan har väckt stor bestörtning, även utanför Karlebynejden. Många människor har upplevt sig som utpekade till förtappelse. Indirekt innebar den ett klart ställningstagande emot välsignelse av registrerade partnerskap. Predikan var ett uttryck för en fundamentalistisk tolkning som ingalunda omfattas av den stora majoriteten i den lutherska kyrkan i Finland.
Vi anser med hänvisning till ovan nämnda domkapitlets beslut och önskemål samt med hänvisning till biskop Gustav Björkstrands herdabrev från i fjol, där han visserligen inte direkt tar ställning till utövad homosexualitet, men där han ber oss alla i kyrkan omfamna och välkomna alla människor oberoende av sexuell läggning, att Peter Silfverberg i sin ämbetsutövning har visat både dåligt omdöme och brist på respekt för en stor minoritet av kristna församlingsbor samt för bi- och homosexuella människor överhuvudtaget.
Vi vill också peka på att kyrkans högsta beslutande organ har förkastat förslaget att förbjuda människor som ingår i ett registrerat partnerskap att ha anställning i kyrkan.
Det minsta man kan begära är att alla präster i all sin tjänsteutövning, inklusive i skriftskolan, ger en mångsidig information av de olika uppfattningar som finns i vår kyrka om dessa frågor samt att de visar kärlek och respekt för alla församlingsbor oberoende av sexuell läggning.
Margita Lukkarinen
Kaj Hedman
Ulla
och Christer Store
Monica och Hans-Erik Sundstedt
Catarina Silvander
Elisabeth Anderson
Pauliina
och Mats Holmqvist
Helena Nyberg
Rolf-Erik Mäkelä
Kristina
och Fjalar Holmqvist
Robert Nylén
Hillevi Bystedt
Birgitta och Rolf Hassel
Birgitta Jungar
och Katarina Jungar
Eva Kangas

Schoolboy Howlers 14

The wife of a duke is a dukky.

Bön och tro

Texterna för Andra söndagen i fastan (Reminiscere) enligt tredje årgången
Första läsningen: 1 Mos 32:22-31
Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. "Släpp mig", sade mannen, "dagen gryr!" Men Jakob svarade: "Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig." Han frågade honom: "Vad är ditt namn?" - "Jakob", svarade han. Då sade han: "Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat." Jakob bad honom: "Låt mig få veta ditt namn." Han svarade: "Varför frågar du mig om mitt namn?" Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, "ty", sade han, "jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv". När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft.
Andra läsningen: Jak 1:2-6
Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist. Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om. Men han skall be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden.
Evangelium: Luk 7:36-50
En av fariseerna bjöd hem [Jesus] på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vätte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sade för sig själv: "Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska." Då sade Jesus till honom: "Simon, jag har något att säga dig." - "Säg det, mästare", sade han. "Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest?" Simon svarade: "Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro." - "Du har rätt", sade Jesus, och vänd mot kvinnan sade han till Simon: "Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus, och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig: hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek." Och han sade till henne: "Dina synder är förlåtna." De andra vid bordet sade då för sig själva: "Vem är han som till och med förlåter synder?" Men Jesus sade till kvinnan: "Din tro har hjälpt dig. Gå i frid."

Ottawa anglikanska stift förrättar samkönade vigslar

År 2004 utlyste den anglikanska gemenskapen ett moratorium på samkönade vigslar efter att det kanadensiska stiftet New Westminster i British Columbia hade förrättat sådana. Detta var en följd av att de konservativa krafterna inom gemenskapen hotade med att grunda eget om trenden skulle fortsätta. Sedan grundade de så eget, men moratoriet kvarstår.
Nu har biskopen i Ottawa stift i Kanada, John H. Chapman, fått nog. Hans stift kommer att förrätta samkönade vigslar och utveckla formulär för sådana.
Beslutet kritiseras naturligtvis från konservativt håll för att det kan leda till djupare splittring inom den kanadensiska anglikanska kyrkan. Som om inte den konservativa trenden att grunda eget vore splittrande...
Canadian Anglicans not yet blessing gay couples (Kalles kyrkliga kommentarer 1.7.07)
Anglikansk splittring: GAFCON (Kalles kyrkliga kommentarer 24.7.08)
Anglican diocese to defy ban, perform same-sex blessings (National Post 3.3.09)
Anglican group ponders split from church over gay marriage (National Post 3.3.09)

Barn skriver till Gud 40

Käre Gud. Finns du verkligen? En del tror inte det. Så om du finns är det bäst att du gör nåt åt det fort.
- Harriet, 8 år

Fr. Matthew on "Love the Sinner, Hate the Sin"

On my blog, Hbt-bibeln, I've posted an attempt to show that the expression "Love the sinner, hate the sin" is well-meaning gobbledygook. To those of you who don't read Swedish, my text is also gobbledygook, I'm afraid.
On the Episcopal Padre's blog, however, I came across Fr. Matthew Presents - Hate the Sin, Love the Sinner - a video with a slightly different approach than mine, but with a similar message. Thank you, Robert!

Churchill on fanatics

A fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject.
- Winston Churchill

Frågespalten XXXVI: Om Bibeln

Härom veckan hamnade jag halvt av misstag in i en debatt i Österbottens Tidning. I samband med en artikel som tangerade kyrkans förhållande till de homosexuella, kommenterade sign. beka:
Kan inte förstå varför homosexuella vill bli välsignade och vigda i kyrkan. Enligt alla dessa kommentarer tror de inte på bibeln. Kyrkan borde väl följa bibelns lära. Vad är religionsfrihet?
(kommentar #30)
vilket förstås antydde att han/hon trodde att religionsfrihet är frihet från, inte till religion. Men nåja, jag provocerades (tyvärr) att kommentera:
Det är Gud genom Jesus, inte Bibeln, som är det viktigaste inom kristendomen och kyrkan. Bibeln är förstås inte oviktig, men den alltför centrala ställning som den har fått i mångas trosuppfattningar gör att Bibeln i många fall har blivit en avgud, vilket inte längre är kristet.
När "homosexuella vill bli välsignade och vigda i kyrkan" är det alltså just Gud man vänder sig till. Alla vanföreställningar om homosexualitetens syndighet förbleknar i ljuset från Kristus och värmen från Guds kärlek till ALLA sina barn.
(kommentar #32)
Som någon sorts svar på detta citerade sign. Antti Svenska Folkbibeln:
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet 2 Tim 3:16
(kommentar #36)
Jag kunde igen inte hålla tyst, utan skrev:
Jag vill påpeka att den "Skrift" som åsyftas i 2Tim 3:16 naturligtvis är Gamla Testamentet, inte det som vi idag kallar "Bibeln".
(kommentar #40)
vilket förstås är självklart för alla som tänker efter. Antti gav sig därefter på mig personligt:
Tror herr Hällström på att bibeln är Guds inspirerade, alltigenom tillförlitliga ord?
Borde göra det i egenskap av präst.
(kommentar #42)
Jag svarade:
Bibeln är inspirerad och "alltigenom tillförlitlig" i det som den säger. Problemet är att den ofta används till att ”bevisa” sådant som den inte säger. Skapelseberättelserna används för att bevisa kreationism, vissa gammaltestamentliga passager används för att underbygga sionism – och många kulturellt tidsbundna avsnitt används för att motivera de mest avskyvärda förtryck av andra människor, som slaveri, manlig överhöghet, barnaga och homofobi.
Men det är inte kosmologi, politik eller ekonomi som är Bibelns budskap, utan frälsningen genom Jesus Kristus. "Kristus och hans kärlek till oss är nyckeln till bibelordet," som Katekesen 40 uttrycker det. Som präst uttrycker jag detta enligt bästa förmåga genom predikan och undervisning.
Och förresten heter jag inte "Hällström" utan "af Hällström". Att förvränga folks namn hör knappast till god ton – Anti... ;-)
(kommentar #48)
Antti missade tydligen mitt lilla skämt:
Håller med om att man inte skall förvränga folks namn. Alltså, stava Antti med två t i fortsättningen.
(kommentar #50)
Därför fick jag skriva ut det:
Självklart, Antti! Tror du jag gjorde det av misstag?
Jag skrev in smilien ;-) för att indikera att det var humoristiskt menat. Men du missade den kanske. Beklagar i så fall.
(kommentar #51)

Cheaper than a shrink

A man goes to a psychiatrist. "I've got a problem," he says. "Every time I go to bed, I think there's somebody under it. It scares the hell out of me. I'm going crazy."
"Just put yourself in my hands for one year," the psychiatrist says. "You come see me three times a week and I think I can get rid of this irrational fear."
"How much do you charge?" the man asks.
"One hundred fifty dollars per visit."
"That's expensive. I'll have to think about it."
Of course, the guy doesn't want to pay that kind of money and doesn't go back to the psychiatrist. Six months later, the two happen to meet on the street.
"Why didn't you ever come back to see me about that fear you had - you know, where somebody was hiding under your bed at night?" the shrink asked.
"Well, I thought that 150 bucks a visit three times a week for a whole year was an awful lot of money. As it turned out, a friend of mine was able to cure me, and it didn't cost me anything."
"A friend cured you? For nothing?? Does he have a medical background?"
"No."
"Then I'm sure the cure is no good."
"Oh, it's working."
"It won't last."
"It'll last, doc. He guaranteed it."
"How could your friend have possibly cured you of your fear of someone hiding under your bed? And he guaranteed it? What did he say to do?"
"He told me to cut the legs off the bed."
Thanks to MadPriest!

Biskopsenkäterna

Jag har under februari månad haft en enkät om biskopsvalet här på bloggen. Två enkäter, egentligen - en där folk har fått besvara frågan vem som bör nomineras i biskopsvalet i Borgå, och så en med frågan vem som INTE bör nomineras. Man kunde välja mellan dem som har blivit nämnda i offentligheten som potentiella kandidater (se inlägget Potentiella biskopskandidater från 22.1.09) och dem som var nominerade senast, förstås med undantag för biskop Gustav, som inte längre är valbar.
Enkäternas resultat finns nedan. Först nämner jag namnet, sedan plusrösterna (alltså de från den förstnämnda enkäten), sedan minusrösterna (från den andra) och därefter differensen. I parentesen till sist är det totala antalet röster (både plus- och minusröster) omnämnt. Siffrona med fet stil är sina kategoriers extrema värden.
Johan Candelin 38 - 16 = 22 (54 röster)
Sixten Ekstrand 10 - 9 = 1 (19 röster)
Martin Fagerudd 2 - 23 = -21 (25 röster)
Eila Helander 2 - 28 = -26 (30 röster)
Karl af Hällström 16 - 27 = -11 (43 röster)
Anders Laxell 1 - 20 = -19 (21 röster)
Robert Lemberg 3 - 22 = -19 (25 röster)
Helene Liljeström 13 - 28 = -15 (41 röster)
Leif Nummela 16 - 11 = 5 (27 röster)
Virva Nyback 8 - 25 = -17 (33 röster)
Henrik Perret 25 - 32 = -7 (57 röster)
Henric Schmidt 1 - 18 = -17 (19 röster)
Rolf Steffansson 8 - 9 = -1 (17 röster)
Tor-Erik Store 2 - 15 = -13 (17 röster)
Bror Träskbacka 9 - 14 = -5 (23 röster)
Björn Vikström 14 - 10 = 4 (24 röster)
Bo-Göran Åstrand 18 - 22 = -4 (40 röster)
någon annan, vem? 10
Slutsummorna av allt detta är som följer:
summa 196 +röster, 329 -röster, skillnad -132 åt personer (samt 10 åt "någon annan")
medeltal 10,9 +röster, 19,4 -röster, skillnad -7,8
antal röstare 98 +röster, 64 -röster
avgivna röster per person 2,0 +röster, 5,1 -röster
"Fem i topp" är i plusröster Candelin, Perret, Åstrand, af Hällström och Nummela; i minusröster Perret, Helander, Liljeström, af Hällström och Nyback; i differens Candelin, Nummela, Vikström, Ekstrand och Steffansson; samt slutligen i det totala antalet röster Perret, Candelin, af Hällström, Liljeström och Åstrand.
En närmare granskning ger vid handen följande.
Det var tydligen betydligt intressantare att rösta mot någon än för någon. Kanske det är mänskligt. Väljarna avgav bara 2,0 plusröster men hela 5,1 minusröster per person.
De tre kvinnoprästmotståndarna Candelin, Nummela och Perret, som jag alltså anser vara omöjliga i sammanhanget, fick många röster i båda enkäterna. Det fick jag också, men det är ju min blogg, vilket antagligen förvränger resultatet. Hur som helst är inte jag heller lämpad. Men tack för förtroendet, det värmer!
Eventuellt är den lämpligaste kandidaten en person som inte föder alltför starka passioner åt något håll - en som kanske inte enar, men i alla fall inte splittrar! - alltså en som inte får alltför många röster i någondera enkäten. Man borde i så fall se på "fem i botten" vad gäller totalrösterna, alltså Steffansson, Store, Ekstrand, Schmidt och Laxell. För att utveckla detta lite borde väl differensen också vara nära noll, så att passionerna är jämnt fördelade. Då kunde listan bli Ekstrand, Steffansson, Vikström, Åstrand och Träskbacka.
Men det är klart att enkäter av detta slag inte är vetenskapliga, utan skall ses som en lek och tas med en nypa salt. Däremot kan de vara hjälpmedel när det gäller att bilda sig en egen åsikt. Jag vet att min egen åsikt om vilken kandidat jag vill stöda har blivit mycket klarare medan jag har följt med siffrornas utveckling. Mer om detta senare.
Hur går valet nu vidare? Jag vill citera Kyrklig tidningstjänst:
Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Borgå stift inleds fredagen den 6 mars och pågår i två månader. [...] Nomineringen avslutas onsdagen den 6 maj klockan 16.
Biskopsvalet hålls onsdagen den 2 september. Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna så hålls en andra omgång den 16 september.
Biskopen väljs av stiftets 233 präster och lektorer samt lika många lekmannaelektorer. Det finns alltså sammanlagt 466 röstberättigade i biskopsvalet. [...]
En valförening bestående av minst tio röstberättigade präster eller lekmannaelektorer kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten ska ge sitt skriftliga samtycke till kandidaturen. Efter att kandidatnomineringen avslutats granskas kandidatlistorna i slutet av maj. I början av sommaren lottar domkapitlet ut nummer åt kandidaterna.
Biskop Gustav Björkstrand avgår med pension från början av november, då också den nyvalda biskopen tillträder. Den nya biskopen vigs till ämbetet på första advent, den 29 november. (KT 25.2.09)
Själv planerar jag att sätta upp en enkät till i maj när kandidaterna är klara. Sedan kan vi jämföra enkätens utfall med valresultatet i september...

Giftigt om djävulsk optimism

Djävulen är en optimist om han tror att han kan göra människor sämre än de är.
- Karl Kraus
citerad i Världens giftigaste citat
av Leif Eriksson och Kristoffer Lind

Uppdatering: Pond, Adkisson, Sucuzhañay

I augusti skrev jag om Janice Langbehn och Lisa Pond från delstaten Washington, USA, som hade levat tillsammans i 18 år och hade tre barn. I februari 2007 skulle hela familjen fara på en kryssning i Florida, då Pond kollapsade och fördes till ett sjukhus i Miami, där hon avled. Denna tragiska händelse blev helt omänsklig genom sjukhusets, staden Miamis och delstaten Floridas vägran att erkänna Langbehn och barnen som Ponds anhöriga, så att de kunde besöka hennes dödsbädd eller få hennes dödsattest för att kunna begrava henne.
I juni 2008 drog Langbehn sjukhuset inför rätta för att uppsåtligt ha gjort henne och familjen emotionell skada. Nu i februari 2009 tog en domstol upp frågan. Sjukhuset hävdade att inget fel hade gjorts, eftersom de bara hade följt sin policy. Den juridiska organisationen Lambda Legal, som representerar Langbehn, är upprörd.
Jag kan förstå det. Men sjukhusets argument öppnar för intressanta följder. Om jag har en policy att inte betala mina räkningar - är jag inte ansvarig för dem då? Borde man pröva detta i domstol, månne? Hmmm...
Avvisade från hustruns och moderns dödsbädd (Kalles kyrkliga kommentarer 18.8.08)
Lesbian fights for hospital visitation rights in Miami court (Miami Herald 6.2.09)
Miami Hospital Tries To Block Lawsuit In Hospital Visitation Case (Box Turtle Bulletin 7.2.09)
I juli 2008 tog Jim D. Adkisson, 58, ett hagelgevär med sig till en liberal kyrka i Knoxville, Tennessee, USA, och dödade två och skadade sju personer. Adkisson var arbetslös och mentalt obalanserad och lyssnade på och läste gärna sådant som högerpredikanter och -politiker påstod om liberalismens skadlighet och sexuella minoriteters avsaknad av existensberättigande. Han lämnade ett manifest i sin bil när han gick in i kyrkan; eftersom han utgick från att han skulle bli skjuten av en polis, var det meningen att manifestet skulle bli hans självmordsbrev.
Adkisson skulle ställas inför rätta i mars, men erkände nyligen sin skuld och dömdes till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning.
Bloggar- och prästkollegan MadPriest konstaterar att de som egentligen är skyldiga till denna vansinneshandling är å ena sidan de predikanter, politiker och andra ledare som förnekar homosexuellas fulla mänsklighet och å den andra de som inte protesterar mot detta. Jag håller med honom, dock utan att förneka Adkissons eget ansvar. Men han är inte den ende ansvarige.
Does this count as 'gay bashing'? (Kalles kyrkliga kommentarer 4.8.08)
Guilty plea in Tennessee gay-friendly church shooting (365 Gay 9.2.09)
Wrong man sentenced in Tennessee church shooting (OCICBW... 10.2.09)
Knoxville Shooter’s Manifesto Made Public (Box Turtle Bulletin 14.2.09)
Våld logisk följd av antigayaktivism (Antigayretorik 17.2.09)
På morgonnatten 7.12.08 attackerades ecuadorianen José Sucuzhañay och hans bror i New York City av tre män som (felaktigt) antog att de var homosexuella. José blev grovt misshandlad och avled några dagar senare på sjukhus, dagen innan hans mor hann dit från Ecuador.
Nu har två av de tre männen, Hakeem Scott och Keith Phoenix, blivit arresterade, medan den tredje attackeraren fortfarande är försvunnen. Scott visar ånger över sitt dåd, medan Phoenix lär ha sagt: "Jaha, jag dödade någon - gör det mig till en ond människa?" Han är förstås ärlig, men...
NYC: Hetero dödad som bög (Kalles kyrkliga kommentarer 16.12.08)
Arrest Made In José Sucuzhañay’s Murder (Box Turtle Bulletin 25.2.09)
Police Close In On 2nd Bias Attack Suspect (wcbstv 26.2.09)
Second Arrest Made In José Sucuzhañay Murder Case (Box Turtle Bulletin 27.2.09)
José Sucuzhañay’s Killer: “So I Killed Someone — That Makes Me A Bad Guy?” (Box Turtle Bulletin 28.2.09)

Stödgruppsinfo Tukiryhmäinfo 2/09

Jag skickar emellanåt information om vad som händer på den politiska fronten i Borgå till medlemmarna i min stödgrupp på Facebook. Det tycks inte bli alltför ofta; senast var det 15.1.09.
Stadens ekonomi är (som bekant?) i djup kris. Den främsta orsaken till detta är naturligtvis den globala krisen, men det blir inte bättre av att vi verkar ha levat över våra tillgångar under de senaste åren. Det finns ingen buffert, utan överskridningarna kommer att leda till ökad lönebörda, vilket ju inte är bra.
Den ”sparlista” som ledande tjänstemän publicerade i veckan skall diskuteras intensivt i olika organ under den närmaste framtiden. Eftersom detta är fallet, vill jag inte nu gå in på detaljer; jag kan bara konstatera att denna lista på inget sätt är slutgiltig...
Arbetet i bildningsnämnden har kommit igång.
Det kommer knappast att bli lätt; förutom alla hotande nedskärningar verkar några av medlemmarna vara svenskhatare, vilket har sina sidor när vi ska diskutera de båda språkgruppernas skolnät och liknande frågor. Men kanske det första intrycket är felaktigt. Vi får hoppas det i alla fall.
Protokollet 11.2.09.
Lokalföreningen ”SFP i Borgå centrum” hade årsmöte 27.2.09. Årsmötet hade den goda smaken att återvälja Christel Raunio som ordförande och att välja in mig i styrelsen för den kommande tvåårsperioden. Tack för förtroendet!
Allt gott!

Kalle
***
Lähetän välillä tietoja Porvoon poliitisesta tilanteesta Facebookin tukiryhmäni jäsenille. Tämä ei tapahtune kovin usein; viimeisin kiertokirje lähti 15.1.09.
Kaupungin talous on (kuten tunnettua?) syvässä kriisissä. Perustava syy on tietenkin globaali kriisi, mutta viime vuosien leväperäisyys taloudenhoidossa ei paranna asiaa. Ylitykset tulevat johtamaan lisättyyn lainanottoon, mikä ei tietenkään ole hyvä asia.
Johtavien virkamiesten viikolla julkaisema ”säästölista” tullaan puimaan eri yhteyksissä lähitulevaisuudessa. Siksi en halua mennä yksityiskohtiin; totean vain että julkaistu lista ei mitenkään ole lopullinen...
Sivistyslautakunnan työ on päässyt käyntiin.
Se ei välttämättä tule olemaan helppoa; kaikkien uhkaavien säästöpaineiden lisäksi muutama lautakunnan jäsen osoitti halukkuutta kielitaisteluun. Keskustellessa molempien kieliryhmien kouluverkostoista ja vastaavista kysymyksistä, tällä on puolensa. Toivokaamme kuitenkin että ensivaikutelma pettää.
Pöytäkirja 11.2.09.
Paikallisyhdistys ”RKP Porvoon keskustassa” piti vuosikokoustaan 27.2.09. Se osoitti hyvää makua sekä valitsemalla Christel Raunio uudelleen puheenjohtajaksi että valitsemalla minut hallitukseen tulevaksi kaksivuotiskaudelle. Kiitos luottamuksesta!
Kaikkea hyvää!

Kalle

Rowan Atkinson: Gay Christian


Jesus segrar över frestelserna

Texterna för Första söndagen i fastan (Invocavit) enligt tredje årgången
Första läsningen: Jes 1:16-20
Tvätta er, rena er!
Låt mig slippa se era illdåd.
Sluta göra det onda
och lär er göra det goda.
Sträva efter rättvisa,
stöd den förtryckte.
För den faderlöses talan,
skaffa änkan rätt.
Låt oss gå till rätta med varandra,
säger Herren.
När era synder är scharlakansröda,
kan de då bli vita som snö?
När de är röda som purpur,
kan de då bli vita som ull?
Om ni villigt lyder mig
skall ni få njuta det goda i landet,
men om ni trotsar och vägrar
skall ni bli svärdets byte.
Herren har talat.
eller
1 Mos 3:1-7 (8-19)
Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: "Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?" Kvinnan svarade: "Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö." Ormen sade: "Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont." Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna.
(De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig." Herren Gud sade: "Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt." Då sade Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Hon svarade: "Ormen lurade mig, och jag åt."
Då sade Herren Gud till ormen:
"Du som gjorde detta,
förbannad skall du vara,
utstött från boskapen och de vilda djuren.
På din buk skall du kräla
och jord skall du äta så länge du lever.
Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan,
mellan din avkomma och hennes:
de skall trampa på ditt huvud
och du skall hugga dem i hälen."
Till kvinnan sade han:
"Stor skall jag göra din möda
när du är havande,
med smärta skall du föda dina barn.
Din man skall du åtrå,
och han skall råda över dig."
Till mannen sade han:
"Du som lyssnade till din hustru
och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av,
förbannad skall marken vara för din skull.
Med möda skall du hämta din näring från den
så länge du lever,
törne och tistel skall den ge dig.
Du skall äta av växterna på marken,
du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett
tills du vänder åter till jorden.
Ty av den är du tagen,
jord är du och jord skall du åter bli.")
Andra läsningen: Heb 2:9, 17-18
Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden.
Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.
Evangelium: Mark 1:12-13
Anden drev honom ut i öknen, och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.