Om skoldirektionerna - Koulujen johtokunnista

I stadsfullmäktige förde vi idag en debatt om stadens organisationsreform. I samband med den höll jag ett inlägg om skolornas direktioner.
Kaupunginvaltuustossa kommentoin koulujen johtokuntia keskustellessamme kaupungin organisaation uudistamista.
I beredningen finns ett stycke, som jag vill citera i sin helhet: "Skolornas direktioner slopas."
Jag beklagar detta.
Direktionerna är kanske inte de mest centrala organen i stadens organisation, men de kan ha en betydelse i sin närmiljö. Direktionernas medlemmar, med representanter för den politiska organisationen, föräldrarna och de anställda, får möjlighet att påverka skolans verksamhet både principiellt och i praktiken.
Detta innebär att direktionerna är ett exempel på närdemokrati. Om de slopas, uppstår ett demokratiunderskott, som inte helt täcks av andra organ, såsom Hem och skola, utbildningssektionerna eller bildningsnämnden.
Jag vill protestera mot detta, och mot att bildningsnämnden inte har fått uttala sig om detta. Jag upplever att slopandet av skolornas direktioner helt klart är ett ärende som skulle ha hört under bildningsnämnden. Jag var frestad att föreslå ett återremitterande, men ur helhetssynvinkel avstår jag dock.

Ehdotetaan, että koulujen johtokunnista luovutaan. Tämä huolestuttaa minua, koska se olisi lähidemokratian kaventamista.
Sitä paitsi sivistyslautakunnallekin olisi annettava mahdollisuus lausua mielipiteensä tällaisessa asiassa.
Mietin, ehdottaisinko asian palauttamista, mutta voitin tällä kertaa kiusauksen.

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 29

Artikel 29.
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.
2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.
Hela förklaringen här.

Schoolboy Howler

The largest mammals are to be found in the sea because there is nowhere else to put them.

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 28

Artikel 28.
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.
Hela förklaringen här.

Barn skriver till Gud

Kära Gud. Jag vill att du gör slut på alla dumma saker som händer.
- Viktoria, 6 år

Trädgårdspredikan och annat somrigt

Det är skönt väder, minsann!
Igår lördag satt jag i trädgården och skrev predikan. Betydligt skönare än i arbetsrummet, måste jag säga!
Idag har jag bl.a. förrättat två gudstjänster och en fältandakt vid hjältegravarna - det är ju de stupades dag idag. Både några ungdomar i hedersvakten och ett par av veteranerna fick problem med hettan. Tur att vi hade en förstahjälpsgrupp på plats!
Det kommer sämre väder och sämre dagar, men det gäller att njuta nu när man har möjlighet!

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 27

Artikel 27.
1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.
2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.
Hela förklaringen här.

Gambiern utvisas inte!

Jag skrev för ett par veckor sedan om en homosexuell gambier som hotades av utvisning från Finland till sitt hemland, där en mångårig fängelsedom väntade honom.
Nu har myndigheterna tagit sitt förnuft till fånga och upphävt hans utvisningsbeslut, skriver Fifi.
I mars 2010 fick "Jawara" beslut om utvisning.
4.5.10 försökte polisen genomföra utvisningen, men misslyckades p.g.a. "Jawaras" motstånd.
5.5.10 beslöt HFD att utvisningen inte skulle genomföras.

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 26

Artikel 26.
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.
2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.
3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.
Hela förklaringen här.

Övergrepp på barn också inom ELKF

För några veckor sedan (16.4.10) skrev jag ett inlägg om den katolska kyrkans kris i samband med alla pedofiliavslöjanden som har regnat in den sista tiden. Jag avslutade med att säga:
Men eftersom jag inte är romersk katolik, kan jag inte säga exakt vad de ska göra. Jag bara hoppas att de kommer på något bättre än hittills: Hemlighetsmakeri och blå dunster.
Detta håller jag fast vid. Jag skrev dock inlägget i full medvetenhet om att motsvarande avslöjanden kunde vara fullt möjliga också i min kyrka, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Inte så att jag skulle ha känt till specifika fall, men så att jag vet att sådant förekommer i "de bästa familjer". Tyvärr.
Och nu har avslöjandena då kommit. Redan tidigare avslöjades ett fall i en laestadiansk fridsförening, och nu har det kommit flera inom och utanför den laestadianska rörelsen.
Orsaken till att just laestadianismen är utsatt torde vara det inåtvärmande systemet, tendensen att försöka lösa problemen inom rörelsen. Och till en viss punkt är detta naturligtvis förståeligt och t.o.m. hedervärt, men när det gäller brottslighet, och särskilt grov brottslighet av detta slag, blir det bara så fel att försöka sopa problemen under mattan.
Jag vill upprepa något som jag skrev den 16 april:
Det är fruktansvärt att det sker övergrepp på barn, må de vara sexuella eller andra. De som begår sådana bör få straff och/eller vård, och framför allt aldrig mer vara i en situation där de på nytt kan begå övergrepp. Detta borde vara helt självklart.
Vidare borde offren för övergreppen få hjälp och vård, sådan de behöver. En viktig faktor i offrens återhämtning vore säkert tillfredsställelsen i att veta att just denna förövare aldrig kommer att göra något liknande igen.
Och det är ju klart att förtroendet för den institution där övergrepp sker får sig en törn. Men misstag sker i alla sammanhang. Enskilda brott kan vilken kyrka, församling, daghem, skola, garnison, sjukhus eller arbetsplats som helst råka ut för. Det viktiga är att institutionen i fråga gör sitt allt för att i mån av möjlighet rätta till det som har gått fel och strävar till att sådant aldrig får ske igen.